Uchwała Nr ZO 85/13 w sprawie reklamy firmy Alior Bank SA


 Uchwała Nr ZO 85/13
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/39/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Dawid Borowiec – przewodniczący,
2) Wojciech Piwocki – członek,
3) Andrzej Garapich – członek,

na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/39/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/39/13.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna pożyczki w Alior Bank zawierająca hasło „pożyczaj najtaniej!”.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż „Szanowni Państwo, najnowsza reklama Alior Banku na temat pożyczki łamie zasady etyki i wprowadza konsumentów w błąd. W jej treści słyszymy, że “prawdę o cenie pożyczki najlepiej pokazuje miesięczna rata”, co jest oczywistym nadużyciem słownym, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że chwilę później narrator twierdzi, że to Alior Bank oferuje najniższą ratę. Dla zwykłego konsumenta konkluzja z tych dwóch informacji jest prosta: jeżeli rata jest niska to znaczy że pożyczka jest tania. Oczywistym jest, że powyższe zdanie jest nieprawdą i niska rata nie jest równoznaczna z niskim kosztem pożyczki. W dalszej części reklamy słyszymy, że oferowana Gwarancja Najniższej Raty to “jedyna gwarancja, która ma sens, bo sprawia, że pożyczasz najtaniej” jest kolejnym ogromnym nadużyciem wobec konsumenta, ponieważ to zdanie jest logicznie prawdziwe jedynie w przypadku porównywania kredytów na tę samą kwotę i tę samą liczbę rat – co już nie zostaje powiedziane podczas trwania spotu i tym samym może zostać odebrane jako prawda bez żadnych zastrzeżeń. To znaczy, że konsument po raz kolejny zrozumie z tego, że wyznacznikiem taniości pożyczki jest niska rata – czyli zostanie wprowadzony w błąd. Uważam, że sprzedawanie produktu podparte nieprawdziwymi informacjami na temat prawidłowego sposobu obliczania jego rzeczywistej ceny jest niemoralne i powinno zostać natychmiast zaprzestane. Dlatego proszę szanowną Komisję o możliwie szybkie rozpatrzenie mojej skargi i zdjęcie spotu z anteny.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.
Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 14 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „przedstawienie w reklamie warunków sprzedaży ratalnej, sprzedaży na kredyt lub innych form kredytu konsumenckiego musi być dokonane w taki sposób, by nie rodziła wątpliwości rzeczywista końcowa cena reklamowanego produktu, a także kwota płacona gotówką, wysokość zaliczki, wysokość oprocentowania, terminy spłat rat kredytu oraz inne warunki związane z tą formą sprzedaży.”.
Ponadto zarzucił sprzeczność reklamy z art. 15 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy informujące o ofertach pożyczki nie mogą zawierać stwierdzeń mogących wprowadzić odbiorców w błąd w szczególności co do ich rodzaju, niezbędnych zabezpieczeń, terminów spłat, rzeczywistych kosztów odsetek oraz możliwych innych opłat.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Według Skarżonego zarzuty przedstawione w skardze nie znajdują uzasadnienia. W ocenie Skarżonego, przedmiotowa reklama nie wprowadza w błąd potencjalnego klienta Banku, a przekazywane w niej treści odpowiadają faktycznemu stanowi rzeczy. Zgodnie z regulaminem promocji „Gwarancja najniższej raty”, każdemu klientowi spełniającemu warunki promocji, Alior Bank zaoferuje ratę pożyczki niższą niż w innym banku, przy takich samych parametrach kredytu, tzn. tej samej kwocie i identycznym okresie kredytowania. Rata uwzględnia wszystkie koszty pożyczki, tak więc koszt pożyczki w Alior Banku będzie niższy niż w innym banku. Reklama TV Alior Banku edukuje klienta, że szukając najtańszej pożyczki powinien on patrzeć przede wszystkim na ratę. Formuła reklamy telewizyjnej, z uwagi na krótki czas trwania, przekazuje klientowi najważniejsze informacje o produkcie oraz wskazuje, że wszystkie szczegóły oferty znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej banku oraz w oddziałach.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie pożyczki naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający podkreślił, że w reklamie znajduje się odniesienie do regulaminu promocji „Gwarancja najniższej raty” w którym szczegółowo opisano komunikowaną w reklamie promocję, polegającą na tym, że jeśli jakikolwiek inny bank zaoferuje klientowi niższą ratę niż Alior Bank, Alior Bank zaoferuje mu jeszcze niższą ratę, przy zachowaniu tej samej całkowitej kwoty pożyczki spłacanej w ratach równych oraz okresu kredytowania, nawet do 2 tygodni od daty zawarcia przez klienta umowy o pożyczkę.

W związku z powyższym, Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie treści, które nadużywałyby zaufania odbiorców lub wykorzystywałyby jego brak doświadczenia lub wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.