Uchwała Nr ZO 85/14 w sprawie reklamy firmy Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 85/14
z dnia 14 października 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/66/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,
2) Marta Macke – członek,
3) Małgorzata Ołdak – członek,

na posiedzeniu w dniu 14 października 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/66/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że w reklamie należy wprowadzić zmiany, aby usunąć naruszenie norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/66/14.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa elektrycznej szczoteczki do zębów Oral B.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„miejsce emisji: www.youtube.com
produkt: mechaniczna szczoteczka oral-b
opis reklamy: https://www.youtube.com/watch?v=ohlb9fH1AM4
Treść skargi: wprowadzają w błąd konsumentów podając nieprawdziwe dane, nikt nie jest w stanie wykonać przy ręcznym szczotkowaniu zębów 10 ruchów na sekundę, o których to mówi reklama. Załączam mail od producenta w odpowiedzi na w/w zarzut. Myślę, że to już jest zupełny brak szacunku dla ludzi słuchających ze zrozumieniem treści.”- pisownia oryginalna.

Załącznik mail od producenta:
„Dziękujemy za kontakt z naszym działem.

Uprzejmie informujemy Pana, że średnia ilość ruchów na minutę przy szczotkowaniu szczoteczką manualną to 300-600 ruchów.
Zapewniamy, że badania takie zostały przeprowadzone, a informacja o 600 ruchach szczoteczki manualnej na minutę jest oparta o wiedzę wynikającą z 5 różnych badań, które następnie zostały zebrane i przeanalizowane w ramach badania uniwersyteckiego.
Niestety nie możemy w pełni ujawniać naszych źródeł ze względu na ich poufny charakter.”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy zgodnie z którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Działając w imieniu Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. niniejszym przedstawiam stanowisko dotyczące pisma Rady Reklamy z dnia 22 września 2014 r. odnoszącego się do reklamy szczoteczek do zębów marki Oral B, Spółka wnosi o oddalenie postawionych zarzutów jako całkowicie bezzasadnych w odniesieniu do reklamy będącej przedmiotem sprawy.
Uzasadnienie:
Procter & Gamble, jest firmą dla której jednym z priorytetów jest wysoko etyczne działanie. Od momentu założenia firmy w 1837 r. Procter & Gamble oferuje wysokiej jakości markowe produkty dążąc do poprawy jakości życia konsumentów. Jednocześnie, jednymi z najważniejszych wartości firmy są uczciwość, tolerancja i poczucie odpowiedzialności.
Informacje zawierane w reklamach tworzonych przez firmę oparte są na rzetelnych badaniach często przeprowadzanych przez zewnętrzne autorytety. Takie działanie daje pewność dostarczenia konsumentowi prawdziwej informacji oraz gwarantuje działanie zgodne z przepisami prawa: w szczególności z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji i zakazie wprowadzania w błąd konsumentów.
W reklamie wskazanej przez Radę Reklamy jako będącej przedmiotem skargi konsumenckiej znajduje się informacja, że szczoteczka manualna może wykonać 600 ruchów na minutę.
Twierdzenie to jest oparte na wnioskach badań znanego w tej dziedzinie autorytetu tj. prof. dr Joachima Klimek, których tłumaczenie przekazuję w załączeniu. Natomiast zarzut zawarty w skardze nie jest poparty jakimkolwiek badaniem, chociażby uprawdopodabniającym jego zasadność.
Wnioski:
Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. działa z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Przedmiotowa reklama nie wprowadza w błąd, a informacja zakwestionowana przez konsumenta oparta jest na zewnętrznych badaniach przeprowadzonych przez niezależny autorytet.
W związku z powyższym wnoszę o oddalenie zarzutów i zakończenie sprawy.
Załącznik: Stanowisko w sprawie częstotliwości ruchów wykonywanych manualnymi szczoteczkami do zębów podczas mycia zębów przy normalnym użyciu .” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający wziął pod uwagę, że reklama informuje o konkretnej liczbie ruchów wykonywanych szczoteczka manualną – „600 ruchów na minutę szczoteczka manualna.”.

Zdaniem Zespołu Orzekającego tym jednoznacznym stwierdzeniem reklama może wprowadzać odbiorców w błąd, gdyż z informacji przekazanych przez Skarżonego nie wynika konkretnie, że w czasie używania manualnej szczoteczki do zębów wykonywanych jest dokładnie 600 ruchów na minutę.

Z uwagi na powyższe, Zespół Orzekający uznał również, że przedmiotowa reklama nadużywa zaufania odbiorców i wykorzystuje ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Jednocześnie Zespół Orzekający oddalił zarzut naruszenia w reklamie art. 2 ust.1 Kodeksu uznając, że przedmiotowa reklama nie narusza dobrych obyczajów i była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.