Uchwała Nr ZO 85/16 w sprawie reklamy firmy Calz Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 85/16
z dnia 9 listopada 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/63/16/01-02

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Witold Trzciński – przewodniczący,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Joanna Łodygowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2016 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/66/16/01-02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy Calz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargi.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/66/16/01-02.
Przedmiotem skarg była reklama zewnętrzna kostiumu kąpielowego marki Calzedonia.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli, iż:
„opis reklamy: Reklama w przedmiotowy sposób traktuje ciało kobiety. Prawie naga kobieta na plakacie.
Treść skargi: Przedmiotowe traktowanie ciała kobiety.” – pisownia oryginalna
„Dzień dobry, zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie uwagi na reklamy jakie są zamieszczane na billboardach w Warszawie. W załączeniu przesyłam kilka zdjęć zrobionych w drodze do/ z pracy, na stosunkowo krótkim odcinku.
Takie niestosowne reklamy, na granicy dobrego smaku lub wręcz przestępstwa (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Art. 202 KK) szkodzą wszystkim, szczególnie dzieciom i młodzieży.” – pisownia oryginalna
W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.

Ponadto, arbiter-referent poinformował, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi o następującej treści:
„Działając w imieniu Spółki Calz Polska Sp. z o.o., będąc uprawnionym do jej reprezentacji, w odpowiedzi na skargę o sygnaturze K63/16/01 na reklamę billboardową przedstawiającą elementy kolekcji kostiumów kąpielowych marki Calzedonia, których producentem jest reprezentowana przeze mnie Spółkę oraz w odniesieniu do pisma Związku Stowarzyszenia Reklamy z dn. 17.10.2016r. uprzejmie wnoszę o oddalenie przez Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy wyżej wskazanej skargi z uwagi na całkowitą bezzasadność wskazanych w niej twierdzeń.
Odnosząc się bezpośrednio do zarzutów formułowanych w skardze, w pierwszej kolejności należy wskazać, iż przedmiotowa reklama billboardowa w żaden sposób nie narusza zasad Kodeksu Etyki Reklamy wyrażonych w art. 2, oraz art. 4. Należy bowiem zauważyć, iż przedmiotem w/w reklamy są damskie kostiumy kąpielowe i trudno wyobrazić sobie inny sposób jej prezentowania niż pokazanie jej na profesjonalnej modelce. Ponadto, należy wskazać, iż powyższa reklama nie wyróżnia się w żaden znaczący sposób na tle setek innych reklam kostiumów kąpielowych istniejących w przestrzeni publicznej na terenie całej Polski, a w szczególności nie prezentuje treści, które obiektywnie mogłyby zostać uznane za obraźliwe, wulgarne, w złym guście czy też uchybiające godności kobiet. Warto w tym miejscu wskazać również, iż ww. reklama billboardowa z powodzeniem funkcjonuje na terenie innych państw, w których Grupa Calzedonia prowadzi działalność gospodarczą, tj. w Austrii, Belgii, Chorwacji, Republice Czeskiej, Francji, Niemczech, Hong Kongu, na Węgrzech, Portugalii, Serbii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Słowenii, Azerbejdżanie, Bułgarii, Cyprze, Grecji, na Malcie, Meksyku, Rumuni i Libanie. W żadnym z powyższych państw Grupa nie odnotowała jakichkolwiek zastrzeżeń co do treść ww. reklamy.
Istotną również kwestią jest fakt, iż Spółka w trosce o poszanowanie przekonań religijnych i światopoglądowych oraz mając na celu ochronę rozwoju dzieci i młodzieży, zapewniła aby ww. reklama nie była umieszczana w bliskiej odległości od kościołów oraz szkół.
Wobec powyższego należy jeszcze raz podkreślić, iż reklama będąca przedmiotem niniejszej skargi nie może zostać obiektywnie uznana za naruszającą dobre obyczaje, obrażającą kogokolwiek uczucia czy też uchybiający godności człowieka. Należy również zauważyć, że skarżona reklama nie zawiera treści kontrowersyjnych tj. m.in. ukazujących ludzkie cierpienie, naruszających symbole religijne, wykorzystujących wizerunek dzieci ani zawierających treści obraźliwych lub też nieprzyzwoitych – a jedynie prezentuje kolekcję marki Calzedonia na modelce w neutralnych okolicznościach. Nie można zatem zarzucić przedmiotowej reklamie, iż jest w jakikolwiek sposób niesmaczna lub wulgarna, a wobec tego w żaden sposób nie może negatywnie oddziaływać na psychiczny czy fizyczny rozwój dzieci i młodzieży lub też obrażać odczucia religijne innych osób.
Celem w/w reklamy jest zaprezentowanie kolekcji marki Calzedonia w sposób jak najbardziej atrakcyjny dla odbiorcy i potencjalnego klienta, a żeby tego dokonać, konieczne jest wytworzenie takiego ogólnego obrazu, który będzie jak najbardziej efektowny przy zachowaniu ogólnie przyjętych norm przyzwoitości i dobrego smaku. Zdjęcie przedstawiające modelkę na billboardzie spełnia właśnie takie standardy.
Na koniec należy jeszcze raz przypomnieć, iż większość konkurencyjnych firm produkujących i sprzedających damską bieliznę oraz kostiumy kąpielowe reklamuje swoje produkty w bardzo podobny sposób tj. prezentując swoje wyroby na modelkach, co nie wywołuje w opinii publicznej jakichkolwiek kontrowersji.
W świetle powyższego, Calz Polska Sp. z o.o. ponownie wskazuje, iż przedmiotowa reklama nie narusza obowiązującego obecnie Kodeksu Etyki Reklamy i wnosi o oddalenie skargi.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm kodeksu zarzucanych przez Skarżących.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie narusza dobrych obyczajów i nie zawiera treści przedstawiających kobiety w sposób przedmiotowy.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w reklamie treści zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi dzieci lub młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.