Uchwała Nr ZO 85/17 w sprawie reklamy internetowej Runmageddon

Uchwała Nr ZO 85/17
z dnia 18 października 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/126/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Anna Jakubowski – członek,
3) Joanna Łodygowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 18 października 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/126/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Extreme Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/126/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa biegów Runmageddon.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Na pierwszym planie znajduje się kobieta szykująca się do startu w biegu a raczej widać tylko warkocz bo reszta kadru jest na jej pupę i jej prześwitujące majtki ma napis dystansujemy, pomagamy czy coś w ten deseń.
Reklama uprzedmiotowia kobietę, jest niesmaczna, daje do zrozumienia że w biegu nie chodzi o rywalizację tylko o patrzenie na kobiece części ciała, co to znaczy, że ‘pomagamy’ mam być wdzięczna bo będę pierwsza w biegu czy dlatego że ktoś mi się będzie gapił na tyłek? Dlaczego po prostu nie mogę być szybsza? ” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, działając w imieniu Extreme Events sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, w odpowiedzi na pismo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie o sygn. akt K/l26/17, niniejszym wnoszę o oddalenie skargi. Poniżej przedstawiam stanowisko spółki w sprawie zgłoszonej skargi konsumenckiej.
W ocenie Spółki przedmiotowa skarga nie zasługuje na uwzględnienie, jako że nie narusza zasad wskazanych w art. 2 oraz nie zawiera treści, o których mowa w art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.
W pierwszej kolejności wskazać należy, że skarga dotyczy postu publikowanego na fanpage’u biegów Runmageddon w dniu 23 sierpnia 2017 r., który był jednym z kilku opublikowanych tego dnia i kilkudziesięciu w tym tygodniu, postów. Treści, a szczególnie grafiki publikowane na tymże fanpage’u mają zawsze charakter żartobliwy, nieformalny i skierowane są głównie do osób młodych. Opierają się one w zdecydowanej większości o fotografie wykonane w trakcie biegów lub w trakcie przygotowań do biegów. Takim też był post objęty skargą – przygotowany na podstawie zdjęcia zrobionego w trakcie rozgrzewki przed startem biegu. Jeśli skarżąca brałaby udział w imprezach organizowanych przez Spółkę, wiedziałaby, że ujęta na zdjęciu poza jest bardzo charakterystyczną dla każdego uczestnika rozgrzewki, tak dla kobiet jak i dla mężczyzn.
Wbrew przekonaniom Skarżącej, przedmiotowy post nie miał charakteru dyskryminującego kobiety, a jedynie wskazywał na panującą w trakcie biegów dobrą atmosferę i chętnie niesioną przez współuczestników biegu pomoc. Trzeba bowiem wskazać, że to właśnie dzięki pomocy ze strony innych uczestników, możliwe jest pokonanie wszystkich przeszkód na trasie biegu. Wiele osób, które nigdy nie brały udziału w tego typu imprezie, ma obawy czy podoła, czy da radę pokonać przeszkody, szczególnie takie, które wymagają wspinania się, podciągania itp. Tych niezdecydowanych analizowany post miał przekonać do tego, że zawsze mogą liczyć na pomoc innych biegaczy. Wpis jednoznacznie podkreśla, że wzajemna pomoc jest naczelną zasadą udziału w Runmageddonie. Najdobitniej świadczy o tym treść kwestionowanego przez Skarżącą posta, tj. „Pierwsza zasada Runmageddonu! Kto nie stosuje w praktyce, ten żałuje! Poczuj tę fantastyczną atmosferę i zapisz się na Runmageddon Sopot 9-10 września 2017 r. już dziś”.
Podobnie jak pozostałe publikowane na fanpage’u Runmageddonu treści post ten miał niezobowiązujący i humorystyczny charakter, a zamierzeniem jego twórców, w żadnej mierze nie było budowanie przekonania, że kobiety mogą ukończyć bieg tylko dzięki pomocy innych osób lub też, że mają w nim uczestniczyć wyłącznie jako atrakcja dla biorących udział w biegu mężczyzn.
Przedmiotowy wpis nie miał zatem charakteru dyskryminującego. Biorąc zaś pod uwagę wszystkie okoliczności, o których mowa powyżej, jak również miejsce jego publikacji oraz docelową grupę odbiorców, nie naruszał dobrych obyczajów czy uczciwej konkurencji. Trzeba także nadmienić, że post ten spotkał się pozytywnym odbiorem nie tylko mężczyzn, ale też wielu kobiet.
Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego dyskryminacją jest prześladowanie poszczególnych osób lub grup społecznych albo ograniczanie ich praw ze względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć itp. W świetle powyższej definicji oraz przedstawionych w niniejszym piśmie wyjaśnień nie sposób uznać, aby reklama zawierała treści dyskryminujące kobiety, tj. ograniczające przywileje, prawa czy prześladujące, a co za tym idzie aby reklama naruszała art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.
Niezależnie od powyższego, wobec faktu, że do Spółki dotarła informacja o tym, że niektóre osoby mogły poczuć się urażone w związku z treścią posta, został on usunięty, a Spółka przeprosiła i dała kobietom możliwość udziału w biegu po obniżonej cenie.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że w przedmiotowej reklamie nie przekroczono dopuszczalnych granic obyczajowości.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i z należytą starannością.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że ukazanie w reklamie kobiecego wizerunku nie było przejawem dyskryminacji.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

Zdanie odrębne do Uchwały Nr ZO /17
z dnia 18 października 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt: K/98/17

Członek Zespołu Orzekającego Pani Anna Jakubowski, która zgłosiła votum separatum, stwierdziła, iż wzięła pod uwagę na co wskazał Skarżony, że grupa docelowa to młodzi ludzie, więc reklama powinna mieć radosny, żartobliwy charakter, jednakże zwróciła uwagę iż istnieje wiele sposobów na podkreślenie radosnej atmosfery promowanych przez Runmageddon eventów.. Nie można się zgodzić, że przedstawianie kobiety z naciskiem na podkreślanie pośladków oraz (proponowanej jako romantyczna i seksowna) koronkowej bielizny, jest sposobem na przedstawianie jej jako równego uczestnika wyścigu. Komunikacja ta nie jest spójna z ogólnie przyjętą konwencją w reklamie odzieży sportowej, gdzie podkreśla się siłę kobiet oraz ich równość w rywalizacji. Skarżony mógł w inny sposób przedstawić kobietę jako partnera w wydarzeniu. Co więcej, Skarżony przestawia swoje wydarzenia jako imprezy rodzinne, tym bardziej nie powinno się promować komunikacji podkreślającej seksualność, aby uniknąć edukowania młodego pokolenia w przeświadczeniu, że takie postrzeganie kobiet, jest właściwe.