Uchwała Nr ZO 85/18/08o w sprawie reklamy internetowej księgarni www.replika.eu

Uchwała Nr ZO 85/18/08o
z dnia 10 lipca 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/92/18

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Koszykowa 10 lok. 11
00-564 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Beata Cywińska-Durczak – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

DO:

Skarżący: (bliższe dane w aktach sprawy)
Skarżony: Wydawnictwo Replika z siedzibą w Poznaniu

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 10 lipca 2018r. na podstawie pkt. 37 Regulaminu rozpatrywania skarg, Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki i dobrymi praktykami rynkowymi, rozpatrzył skargę na reklamę internetową księgarni www.replika.eu, prowadzoną przez Skarżonego, zarzucającą potencjalne naruszenie w reklamie norm etycznych zawartych w art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy:

postanawia oddalić skargę.

W ocenie Zespołu Orzekającego Komisji Etyki Reklamy:

– zaskarżona reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej

– reklama jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie Etyki Reklamy: oceniany przekaz reklamowy nie narusza dobrych obyczajów, w przedmiotowej reklamie dochowano należytej staranności, reklama nie zawiera treści dyskryminujących kobiety.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na złożenie na niego skargi zarzucającej mu:

„Wydawnictwo tak grupuje swoje książki w księgarni, że kryminały, fantastyka, historia, literatura faktu, a nawet klasycy literatury nie zostały zakwalifikowane jako «literatura dla kobiet».
Obok kategorii «literatura dla kobiet» umieszczono kategorię «literatura dla dzieci».
(link w aktach sprawy)

Moim zdaniem ta reklama sugeruje, że kryminały, fantastyka, erotyka, literatura faktu, literatura współczesna, klasycy literatury itd. to nie jest literatura dla kobiet.
Rozumiem istnienie kategorii «literatura dla dzieci» i umieszczenie w niej bajek. Najmłodsi czytelnicy nie będą w stanie przeczytać, a tym bardziej zrozumieć i docenić innej literatury. Natomiast tworzenie kategorii z «literaturą dla kobiet» wydaje mi się dyskryminujące, i według mnie kwestionuje intelektualne zdolności kobiet.

Wydawnictwa i księgarnie pełnią rolę edukacyjną i opiniotwórczą, więc prezentując książki o zawężonej tematyce jako «literaturę dla kobiet» utrwalają krzywdzący kobiety stereotyp. Zwłaszcza młodym osobom może to sugerować, że kobiety nie powinny interesować się innego rodzaju tematyką lub że nie mają odpowiednich predyspozycji do czytania innego rodzaju literatury z należnym zrozumieniem.
Wydaje mi się, że ta reklama narusza dobre obyczaje, nie została przygotowana z uwzględnieniem odpowiedzialności społecznej ani z należytą starannością.” – pisownia oryginalna

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

W Skardze na reklamę internetową księgarni www.replika.eu, podniesiono potencjalne naruszenie norm etycznych zawartych w art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, które brzmią:

Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. (Art. 2 ust. 1)

Reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość. (Art. 4)

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia zasad etyki wynikających z norm art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści dyskryminujących kobiety.

W ocenie Komisji Etyki Reklamy zaskarżona reklama jest zgodna z zasadami etyki.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Skarżącego o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak powyżej.