Uchwała Nr ZO 100/18/10o w sprawie reklamy internetowej Nowy Impuls

Uchwała Nr ZO 100/18/10o

z dnia 22 sierpnia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/108/18/01-03

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Koszykowa 10 lok. 11
00-564 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Jarosław Sobolewski – członek,
3) Bohdan Pawłowicz – członek,

DO:

Skarżący: (bliższe dane a aktach sprawy)
Skarżony: Nowy Impuls Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 22 sierpnia 2018 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył skargę na reklamę internetową usług sprzedaży nieruchomości, prowadzoną przez Skarżonego, dotyczącą potencjalnego naruszenia przez reklamę norm zawartych w art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

W ocenie Zespołu Orzekającego Komisji Etyki Reklamy skarżona reklama:

– nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej
– zawiera treści dyskryminujące oraz,
– nie jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie Etyki Reklamy: oceniany przekaz reklamowy narusza dobre obyczaje; w przedmiotowej reklamie nie dochowano należytej staranności. Zespół Orzekający uznał również, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zawiera treści dyskryminujące.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na złożenie na niego skarg zarzucających mu:

„Reklama w sposób obraźliwy i pseudo tolerancyjny reklamuje sprzedaż mieszkań, «nawet pederastom». Jak rozumiem liczą na rozgłos w związku z oburzeniem które chcą wywołać.
Reklama jest homofobiczna i obraźliwa. Uważam że tworzenie obraźliwych reklam celem wywołania zainteresowania jest nieetyczne. Proszę o interwencję.” – pisownia oryginalna

„Reklama używa homofobicznego hasła, jest przykładem braku tolerancji i wyśmiewania sie, obrażania osób o takich a nie innych preferencjach. Koniec z takimi reklamami. Proszę o zwrócenie uwagi tudzież zakaz czy karę finansowa dla firmy Nowy Impuls z Łodzi.
Narusza prawo człowieka do swobody wyboru, obraza osoby o konkretnych preferencjach, wyśmiewa się.” – pisownia oryginalna

„Reklama firmy Nowy Impuls oferującej mieszkania na sprzedaż z hasłem reklamowym: «Sprzedajemy mieszkania wszystkim, nawet pederastom.
(link w aktach sprawy)»
W reklamie firmy Nowy Impuls dokonano w mojej ocenie znieważenia grupy społecznej, której cechą wspólną jest nieheteronormatywna orientacja seksualna. Po pierwsze autor reklamy użył określenia «pederaści» uznanego za deprecjonujące osoby homoseksualne. Po drugie stwierdzenie «sprzedajemy NAWET pederastom» określa grupę społeczną jako z założenia gorszą od innych, skoro autor stwierdza, iż sprzedaje mieszkania «nawet» im.
W mojej ocenie hasło reklamowe, podpisane nazwiskiem prezesa zarządu spółki Nowy Impuls – (…) – jest obraźliwe i narusza standardy współżycia społecznego.” – pisownia oryginalna

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

W Skardze na reklamę internetową usług sprzedaży nieruchomości, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez potencjalne naruszenie norm zawartych w art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, które brzmią:

„Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.” (Art. 2 ust. 1)

„Reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.” (Art. 4).

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżących i dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia zasad etyki wynikających z norm art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i z należytą starannością.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama zawiera treści dyskryminujące ze względu na użycie określenia „sprzedajemy nawet pederastom”. Wprawdzie wiodące słowniki języka polskiego nie definiują pojęcia „pederasta” jako określenia obraźliwego, niemniej jednak dyskryminowanie jakiejkolwiek grupy społecznej i traktowanie jej jako gorszej poprzez komunikowanie, że sprzedajemy nawet tej grupie, jest nieetyczne.

W ocenie Komisji Etyki Reklamy zaskarżona reklama nie jest zgodna z zasadami etyki.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Skarżącego o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 374 Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak powyżej.