Uchwała Nr ZO 85/19/34o w sprawie reklamy internetowej Enlarge Erectic

Uchwała Nr ZO 85/19/34o

z dnia 24 lipca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

KER/135/19

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Puławska 39/77 
02-508 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Zuzanna Warowna-Toruńska – przewodnicząca,

2) Joanna Łodygowska – członek,

3) Rafał Ciszewski  – członek,

DO:

Konsument (bliższe dane a aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

FatCat Yury Zviarko z siedzibą w Białymstoku (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 24 lipca 2019  r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 5 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów-online”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej Reklamy internetowej, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy, zaskarżona  w powyższy sposób reklama:

– nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej;

– nie jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie, których treść expressis verbis przytoczono w uzasadnieniu poniżej, zaś: oceniany przekaz reklamowy narusza dobre obyczaje, a nadto nie dochowano w nim wymaganej w takich przypadkach należytej staranności. Zespół przy tym uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zawiera treści, które nadużywają zaufania odbiorców lub wykorzystują ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucającym jej:

„produkt: Suplement diety EnlargeErectic

opis reklamy: Strona na którą kieruje reklama: http://healthpipl.com/artykuly/meski-poradnik/

Firma FatCat Yury Zviarko reklamuje suplement diety nadając mu właściwości, które nie są dostępne nawet lekom.

Na stronie reklamowej pod adresem http://officialshopi.com/official/enlargeerectic/ podaje skład suplementu zupełnie inny niż widnieje na oficjalnym rejestrze Głównego inspektoratu Sanitarnego ( https://rejestrzp.gis.gov.pl/index.php/szukaj/EnLargeErectic ). Tą czynnością firma FatCat Yury Zviarko ryzykuje życie nabywców(przypuśćmy, że ktoś jest uczulony na składnik o którym nie wie, że suplement go zawiera).

Dodatkowo firma FatCat Yury Zviarko stosuje szereg nieuczciwych praktyk, takich jak posługiwanie się fałszywymi danymi różnego rodzaju instytucji, fałszywym wizerunkiem lekarza, fałszywe opinie klientów oraz wiele wiele innych.

Firma gwarantuje rzeczy, których gwarantować w żaden sposób nie może, np “Powiększysz penisa o minimum 6,4 cm w ciągu 30 dni i doprowadzisz kobietę do 5 orgazmów pod rząd

– efekt gwarantowany testami medycznymi”.

Bardzo prosze Państwa o zajęcie się tą sprawą, gdyż ten sprzedawca naraża życie i zdrowie swoich klientów.

Treść skargi: Strona na którą kieruje reklama: http://healthpipl.com/artykuly/meski-poradnik/

Firma FatCat Yury Zviarko reklamuje suplement diety nadając mu właściwości, które nie są dostępne nawet lekom.

Na stronie reklamowej pod adresem http://officialshopi.com/official/enlargeerectic/ podaje skład suplementu zupełnie inny niż widnieje na oficjalnym rejestrze Głównego inspektoratu Sanitarnego ( https://rejestrzp.gis.gov.pl/index.php/szukaj/EnLargeErectic ). Tą czynnością firma FatCat Yury Zviarko ryzykuje życie nabywców(przypuśćmy, że ktoś jest uczulony na składnik o którym nie wie, że suplement go zawiera).

Dodatkowo firma FatCat Yury Zviarko stosuje szereg nieuczciwych praktyk, takich jak posługiwanie się fałszywymi danymi różnego rodzaju instytucji, fałszywym wizerunkiem lekarza, fałszywe opinie klientów oraz wiele wiele innych.

Firma gwarantuje rzeczy, których gwarantować w żaden sposób nie może, np “Powiększysz penisa o minimum 6,4 cm w ciągu 30 dni i doprowadzisz kobietę do 5 orgazmów pod rząd

– efekt gwarantowany testami medycznymi”.

Bardzo prosze Państwa o zajęcie się tą sprawą, gdyż ten sprzedawca naraża życie i zdrowie swoich klientów.” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy internetowej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji dwóch norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej  oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,

– „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy,”

Reklamodawca nie wyraził woli uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy w oparciu o sformułowane w Kodeksie Etyki Reklamy powszechnie przyjęte zasady etyki i dobre praktyki rynkowe. 

Zespół, uznał, iż oceniana reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością i  narusza dobre obyczaje.

Zdaniem Zespołu reklama zawiera treści typu:  „Powiększysz penisa o minimum 6,4 cm w ciągu 30 dni i doprowadzisz kobietę do 5 orgazmów pod rząd – efekt gwarantowany testami medycznymi”, które nadużywają zaufania odbiorców lub wykorzystują ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.