Uchwała Nr ZO 86/12 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 73/12 dotyczącej reklamy firmy Netia S.A.


Uchwała Nr ZO 86/12

z dnia 21 sierpnia 2012 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie Odwołania od uchwały nr ZO 73/12

dotyczącej skargi o sygnaturze akt

K/18/12

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Magdalena Czaja — przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Agnieszka Tomasik-Walczak — członek,

na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2012 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 13 czerwca 2012 roku nr ZO 73/12 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/18/12, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 73/12 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/18/12. Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 16 maja 2012r.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Zgodnie z pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały o której mowa w pkt. 37.

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że w wyżej wymienionym dziesięciodniowym terminie, Skarżony nie dostarczył badań którymi dysponuje i które ewentualnie mogłyby stanowić nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.

Zespół Odwoławczy stwierdził, że informacje zawarte w Odwołaniu nie są nowymi faktami ani dowodami.

Biorąc również pod uwagę treść odpowiedzi Skarżonego na skargę o sygnaturze akt K/18/12, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione w niej informacje, nie są takimi faktami ani dowodami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.