Uchwała Nr ZO 86/15 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 86/15
z dnia 24 czerwca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/29/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak – przewodniczący,
2) Patrycja Giurko – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/29/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/29/15
Przedmiotem skargi była reklama radiowa produktu Regenerum.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: W reklamie pada sformułowanie: wszedł…po cukier, które jest wypowiadane przez kobietę i według mnie zostało użyte w celu stworzenia seksualnego skojarzenia. Nie zgadzam się na epatowanie seksem w reklamach, uważam że ta reklama jest wulgarna, niewłaściwa i dyskryminuje kobiety.
Treść skargi: Reklama ta jest seksistowska i dyskryminuje kobiety podkreślając wyłącznie seksualną sferę ich natury.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu. Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Odpowiadając na zawarte w piśmie z dnia 27.05.2015 roku zarzuty uznania reklamy produktu Regenerum za sprzeczną z art. 2 i art, 4 Kodeksu Etyki Reklamy wskazuję, że reklama ta nie zawiera treści dyskryminujących i jest prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.
Przede wszystkim informujemy, iż przedmiotem reklamy jest serum do ust Regenerum oraz serum do rąk Regenerum, a reklama utrzymana jest w klimacie Walentynek, gdyż w tym okresie była ona jedynie emitowana. Użyte w reklamie treści w żaden sposób nie dyskryminują kobiet, nie ma tam zwrotów czy stów, które uzasadniałaby takie zarzuty. Tym bardziej zadziwiające jest, że Skarżący dostrzega, że reklama wręcz epatuje seksualnością W spocie nie pada żadne wulgarne słowo, a usilne dopatrywanie się przez Skarżącego kontekstów seksualnych i jego subiektywne odczucia nie mogą być przedmiotem skargi.
Wobec powyższego wnoszę o oddalenie skargi jako bezzasadnej.”
– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą.
Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera treści dyskryminujących kobiety.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.