Uchwała Nr ZO 86/17 w sprawie reklamy internetowej bron.pl

Uchwała Nr ZO 86/17
z dnia 12 października 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/76/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Beata Cywińska-Durczak – członek,
3) Bohdan Pawłowicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 12 października 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/76/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Mirosław Klekot Firma Kolter z siedzibą w Częstochowie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/76/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa sklepu www.bron.pl.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Broń palną reklamuje modelka ubrana w skąpą bieliznę. Link poniżej: (link). Wizerunek roznegliżowanej kobiety został wykorzystany wyłącznie jako element przyciągający uwagę klienta, mający wzbudzać w mężczyznach chęć nabycia produktu. Nie ma on związku z oferowanym produktem.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że w przedmiotowej reklamie nie przekroczono dopuszczalnych granic obyczajowości.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i z należytą starannością.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że ukazanie w reklamie kobiecego wizerunku nie było przejawem dyskryminacji.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.