Uchwała Nr ZO 86/18/40u w sprawie reklamy internetowej szkółki piłkarskiej FCB Escola Varsovia

Uchwała Nr ZO 86/18/40u
z dnia 10 lipca 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/86/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Beata Cywińska-Durczak – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/86/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej WM-Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby reklama nie naruszała norm art. 2 ust.1, art. 8, art. 10 ust. 1 a) i art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/86/18.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa Szkółki piłkarskiej FCBEscola Varsovia.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Przedmiotem skargi jest internetowa reklama szkółki piłkarskiej FCBEscola Varsovia, dokładny adres reklamy znajduje się pod następującym linkiem (link w aktach sprawy)
W reklamie tej podana jest informacja odnośnie tego, że FCBEscola Varsovia to najlepsza akademia piłkarska. W tym stwierdzeniu są aż 2 mylne informacje:

1. FCBEscola Varsovia nie jest akademią piłkarską. Akademia piłkarska to ostatni etap w klubach piłkarskich, który przygotowuje młodych adeptów piłki nożnej do wkroczenia w zawodowe życie piłkarskie, posiada osobny budynek, w którym nastoletni zawodnicy do 19/ 20 roku życia mieszkają. Etap przed akademią piłkarską to szkółka piłkarska, która najczęściej szkoli zawodników do 12 roku życia. FCBEscola Varsovia jest szkółką piłkarską, nie akademią, ponieważ jest przeznaczona dla dzieci do 12 roku życia, ponadto zajęcia piłkarskie odbywają się tam jedynie 2 razy w tygodniu po 75 minut. Właściciele FCBEscola Varsovia mają też projekt dla starszych zawodników, ale nie posiada on licencji klubu FCBarcelona, zatem nie ma w nazwie akronimu FCB ani nic wspólnego z tym klubem, zatem pisanie o FCBEscola Varsovia, że jest akademią to celowe wprowadzanie odbiorców w błąd, szczególnie, że w żadnym projekcie właścicieli FCBEscola Varsovia nie ma osobnego miejsca do zamieszkania przez młodych piłkarzy.

2. nieetyczne jest również pisanie o FCBEscola Varsovia, że jest «najlepsza», ponieważ umniejsza to wagę szkolenia wielu innych polskich, a w szczególności warszawskich (warszawskich, ponieważ dotacje miejskie na sport rozdzielane są przez poszczególne województwa) szkółek i klubów piłkarskich. Nie ma absolutnie żadnych podstaw sądzić, że FCBEscola Varsovia jest najlepsza w Polsce, jednak z pewnością szkółka ta pisze w ten sposób nadużywając marki FCBarcelona, od której ma licencję i wiedząc, że marka ta działa marketingowo na rzesze odbiorców.

Problem w tym wszystkim jest taki, że wprowadzając w ten sposób ludzi w błąd, przyciąga nazwą marki klubu (który jedynie sprzedaje w Polsce licencję, ale nie zapewnia dalszych transferów za granicę, o czym klub hiszpański FCBarcelona pisze w swoim oświadczeniu z dnia 2 maja br. na swojej stronie internetowej) wielu młodych zawodników, w ten sposób pozbawiając polskie kluby funduszy publicznych, ponieważ największe trafiają do szkółek z największą ilością trenujących tam dzieci.
Wiele polskich, czy właśnie warszawskich szkółek i klubów piłkarskich ma lepsze wyniki zarówno w meczach jak i szkoleniu technicznym poszczególnych zawodników.

Uzupełnienie skargi:

Dzień dobry, Dziękuję za wiadomość. Poniżej wklejam link do niemal identycznej reklamy, która ukazała się na portalu społecznościowym Facebook w podobnym terminie co reklama z linku przesłanego do Państwa poprzednio: (link w aktach sprawy)
Podejrzewam, że być może podobne reklamy widoczne są na kanałach telewizyjnych obu stacji.

Ponadto, podobnie wprowadzających w błąd reklam ze strony firmy WM Sport Sp. z o.o. było na przestrzeni kilku lat – od czasu utworzenia FCBEscola Varsovia, czyli w 2011 roku – wiele. Ponieważ trafiały one do szerokiej rzeszy odbiorców, wielu nowych zawodników dołączyło do FCBEscola Varsovia kierując się tymi reklamami i obietnicami transferów do klubu FCBarcelona w Barcelonie, co – wg niedawnego oświadczenia klubu FCBarcelona na jej stronie internetowej – nie jest realizowane (tylko FCBEscola Barcelona jest tą jednostką, po której można dostać się do akademii piłkarskiej klubu FCBarcelona – La Masia – i to jest opisane pod poniższym linkiem:
(link w aktach sprawy)

Natomiast m.in. pod kolejnym linkiem FCBEscola Varsovia obiecywała transfery swoich najlepszych zawodników do FCBarcelony w Hiszpanii, co wg powyższego oświadczenia klubu FCBarcelona oraz międzynarodowego prawa piłkarskiego FIFA, które istnieje od wielu lat, nie ma możliwości transferów między krajami zawodników poniżej 16 roku życia a FCBEscola Varsovia to zawodnicy do 12 roku życia. Link do informacji wprowadzających w błąd rzesze polskich odbiorców:
(link w aktach sprawy)

Mając to wszystko na uwadze, jestem pewna, że działalność marketingowa firmy WM Sport Sp. z o.o. jest bardzo szkodliwa dla polskich, w szczególności warszawskich, szkółek i klubów piłkarskich, ponieważ nadużywając marki FCBarcelona, klubu od którego WM Sport Sp. z o.o. ma jedynie licencję, w nieetyczny sposób przyciąga nowych członków – młodych zawodników, pozbawiając miejskich dotacji inne szkółki i kluby piłkarskie w województwie mazowieckim, a jeśli rozszerzy swoją działalność na inne województwa – będzie też tych dotacji pozbawiać szkółki i kluby piłkarskie z innych części naszego kraju, ponieważ zawsze będzie miała przewagę marketingową w postaci loga FCBarcelony, która nie jest w stanie zweryfikować każdego użycia swojej marki w Polsce.

Dodam, że chroniąc interesy polskich klubów i szkółek piłkarskich, na przestrzeni ostatnich 2-ch lat wielokrotnie pisałam do firmy WM Sport Sp. z o.o. i FCBEscola Varsovia z prośbą o etyczne postępowanie oraz przytaczając polskie regulacje prawne w tym względzie, ale nie otrzymałam odpowiedzi na żadną z tych wiadomości.” – pisownia oryginalna

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Kilka informacji o naszej akademii. Podmiot prowadzący WM-Sport Sp. z o.o. zarejestrowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie, art. 3 ust 3, pkt. 4, prowadzi działalność pożytku publicznego. Podmiot prowadzi następujące projekty: FCBEscola Varsovia Kids, FCB Escola Varsovia Girls, FCB EScola Varsovia, Escola Varsovia. Podmiot odpisał umowę licencyjną na szkolenie dzieci i młodzieży z FC Barcelona w 2011 roku, jesteśmy oficjalną akademią FC Barcelona. We wszystkich projektach uczestniczy 1200 dzieci i młodzieży. Podmiot zatrudnia 70 osób. Zgodnie z przepisami PZPN drużyny występują pod nazwa marketingowa FCB Escola Varsovia i Escola Varsovia. WM-sport zarejestrowany jest jako klub sportowy w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej, posiada osobowość prawną , bo tylko takie mogą być klubem sportowym, może uczestniczyć w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez MZPN i PZPN.

Odpowiadając na skargę K/86/18 pragnę odnieść się do jej treści.

Do punktu 1.
Autor skargi twierdzi, że nie jesteśmy akademią piłkarską i jednocześnie próbuje definiować co to jest akademia. W polskim prawie sportowym nie ma definicji akademia piłkarska dowód: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie, która reguluje kwestie prawne związane z uprawianiem i organizacją sportu. W prawie związkowym , a konkretnie w uchwałach Polskiego Związku Piłki Nożnej, nie ma definicji akademii piłkarskiej. Tak więc próba określenia przez autora skargi pojęcia akademia piłkarska jest osobistym stwierdzeniem pozbawionym sensu i niezgodnym z praktyką życia codziennego w sporcie, nie mającym tez jako podstawy regulacji prawnej. Pojęcie «szkółka piłkarska» używane w skardze to pojecie potoczne. Nie ma w polskim prawie takiego pojęcia. W środowisku piłkarskim jest prowadzona dyskusja na temat certyfikacji akademii piłkarskich, lecz nie ma w tym względzie żadnych regulacji chociażby na poziomie PZPN. Dla osób zajmujących się profesjonalnie tą problematyką, akademia piłkarska powinna się wyróżniać na tle innych podmiotów zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży następującymi elementami:

– powinna posiadać bazę sportowa zapewniającą szkolenie na najwyższym poziomie. Aktualnie nasza akademia posiada, cztery boiska własne, wszystkie ze sztucznym oświetleniem, 3 hale pneumatyczne do treningu zimą, 2 boiska dzierżawione, zaplecze socjalne – 15 szatni, klinikę sportu – opieka zdrowotna, fizjoterapia, zaplecze techniczne, zaplecze socjalne dla rodziców i gości centrum,

– kadra trenerska na wysokim poziomie. Aktualnie akademia zatrudnia 55 trenerów, w tym: 2 z najwyższą licencją UEFA PRO ( jeden z FC Barcelona), 20 trenerów z licencją UEFA A, pozostali z UEFA B, C. Ponadto zatrudniamy trenerów motoryki, techniki, taktyki, przygotowania mentalnego (psycholog sportu), lekarza ortopedę również ze specjalnością lekarza sportowego, 2 fizjoterapeutów.

– akademia powinna posiadać metodologię szkolenia. Nasza akademia posiada metodologię szkolenia zakupioną w FC Barcelona wraz z wdrożeniem. Najlepsi piłkarze na świecie z FC Barcelona trenowali i trenują według tej metodologii. Nasza akademia płaci za know how 120 tysięcy Euro rocznie. Piłkarze FC Barcelona szkoleni wg tej metodologii zdobyli w tym roku European Youth Champions Leage, natomiast FC Barcelona w rankingach klubów, które najlepiej szkolą zajmuje od lat czołowe miejsce, w tym przypadku kryterium oceny to udział wychowanków w klubach 5 najlepszych lig europejskich.

– akademia powinna uczestniczyć w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN, czy regionalne związki piłkarskie – MZPN. Aktualnie nasza akademia uczestniczy w rozgrywkach najliczniej w Polsce – 14 zespołów. Poza tym mamy własny system organizacyjny współzawodnictwa wewnętrznego, to znaczy Ligę Wewnętrzną w której bierze udział ponad 60 zespołów, w ciągu roku organizujemy 960 meczów.

– akademia powinna mieć system edukacyjny z godnie z powszechnie obowiązującym system oświatowym w Polsce. Nasza akademia współpracuje ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego, Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum, na każdym poziomie mamy 2 klasy piłkarskie i odpowiednio sprofilowany system edukacyjny, który prowadza trenerzy zatrudnieni w naszej akademii. Nasi piłkarze spoza Warszawy mieszkają w szkolnym internacie.

– akademia powinna realizować projekty społeczne, które są ważnym elementem wychowania. Nasz akademia realizuje projekt wspólnie z Warszawskim Szpitalem dla Dzieci, współpracujemy z domem dziecka, przedszkolami.-

– system pomocowy. Nasza akademia posiada system pomocowy, wspieramy dzieci z domów o niskim statusie finansowym.
Z uwagi na powyższe kryteria merytoryczne jesteśmy najlepszą akademią.

Do pkt. 2.
Ostatnie kryterium sportowe. Autor twierdzi, że nie jesteśmy najlepsza akademią, kompletnie niezrozumiały jest tekst w nawiasie, w pierwszym zdaniu pkt 2. Dotacje miejskie na sport nie są rozdzielane przez poszczególne województwa. Absurdalność tego zapisu, brak logiki tego zapisu świadczy o kompletnej nieznajomości prawa sportowego i systemu finansowania sportu. W Ustawie o sporcie art. 27,28, jasno określa ustawodawca jak samorządy mogą finansować sport. Już dawno zrezygnowano z systemu polegającego przekazywaniu środków z Ministerstwa Sportu do Marszalków Wojewódzkich i dalej do wojewódzkich związków sportowych.

Biorąc ostatnie kryterium sportowe, trzeba jasno powiedzieć, że akademia jest najlepsza w Polsce. W załącznikach wyniki sportowe:

1. Wyniki sportowe naszych drużyn w rywalizacji prowadzonej przez MZPN., od kategorii Żak do kategorii Junior. Pragnę dodać , że system współzawodnictwa w Polsce jest tak zorganizowany, że prowadzą go okręgowe związki sportowe, w naszym przypadku MZPN. PZPN prowadzi system współzawodnictwa w oparciu o trzy Centralne ligi Juniorów U15, U17, U19.

Dowód: załącznik, wyniki w latach 2014/15, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, a także wyniki CLJ. Wyraźnie widać, że jesteśmy klubem najlepszym na Mazowszu i w Warszawie, a jeśli chodzi o wyniki w kraju to zajmujemy pierwsze miejsce i trzecie w Centralnej lidze Juniorów.

Z uwagi na fakt , że oficjalne rozgrywki w Polsce dla dzieci i młodzieży w wieku 14 lat i młodsi prowadzone sa na szczeblu wojewódzkim, uczestniczymy w turniejach międzynarodowych, gdzie możemy rywalizować z najlepszymi klubami- akademiami w Polsce. Dotychczas w tej rywalizacji zdecydowanie pokonaliśmy takie kluby jak Legia, Lech, Lechia, Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin, Jagiellonia Białystok, Wisła Kraków, Cracovia, Śląsk Wrocław,

Dowód: załącznik dot. turniejów międzynarodowych i krajowych.

Pragnę dodać, ze w różnych kategoriach wiekowych pokonaliśmy najlepsze kluby w Europie:
Np. Turniej Deyna Cup, pokonaliśmy Manchester City, Turniej Murapol pokonaliśmy 2 krotnie Manchester United, Turniej Białe Orły Cup pokonaliśmy Romę, wśród klubów które pokonaliśmy znalazły się także Dynamo Kijów, Dynamo Zagrzeb ( uznawane za najlepsza akademie w Europie biorąc pod uwagę wszystkie ligi europejskie gdzie znaleźli się jej wychowankowie), FC Barcelona, Nice OGC, Liverpool, Malmoe i wiele innych.
W ubiegłym roku 60 naszych wychowanków było powołanych do kadry Mazowsza, wielu do reprezentacji Polski Żurawski, Gerbowski, Bulka, Polowiec, Majsterek, Cieślak, do kadry Słowenii Zan Luk Leban, do kadry Litwy Titas Milasius.

Dwunastu zawodników w ubiegłym roku wraz z kadrą Mazowsza zdobyło Mistrzostwo Polski.

Marcin Bułka jest zawodnikiem Chelsea 2 zespół, Balthazar Pierret jest zawodnikiem OGC Nice U19, czołowy klub francuski, 15 letni Zan Luk Leban jest sprawdzany przez najlepsze kluby Europy FCB, Tottenham, Manchester United

Kompletnie nie rozumiem logiki zdania zaczynającego się od słów: «Problem w tym wszystkim jest taki, że wprowadzając w ten sposób ludzi w błąd, przyciąga nazwą marki klubu(który jedynie sprzedaje w Polsce licencję, ale nie zapewnia dalszych transferów za granicę…». Autor skargi nie zna przepisów FIFA, światowej federacji, zamieszczone w FIFA Status of Player., łączy w jednym zdaniu sprawy transferowe z finansowaniem szkoły ze środków publicznych. Cały ruch transferowy miedzy federacjami odbywa się na podstawie wcześniej wymienionych przepisów i tylko FIFA decyduje czy niepełnoletni może zmienić klub, który jest na terenie innego kraju. W tym względzie są mocne ograniczenia, za zgoda FIFA zawodnik może zmienić klub jeśli ma 16 lat (dotyczy obywateli UE), pozostali po ukończeniu 18 lat. Nasza akademia działająca jako klub funkcjonuje w podstawie prawnej spółki non-profit, jest polskim klubem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i MZPN, z FC Barcelona mamy umowę licencyjną na podstawie której kupiliśmy metodologie szkolenia.

Jestem przekonany, że biorąc pod uwagę fakty zawarte w dokumencie ze względu na kryteria sportowe, organizacyjne, infrastrukturalne, kadrowe, jestem przekonany, że jesteśmy najlepsza akademią. Potwierdziły to wyniki sondażu prowadzonego przez Sportowe Fakty WP, w którym internauci uznali nas w większości za najlepsza akademie piłkarska.”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama posługując się hasłem zawierającym stwierdzenie kategoryczne „najlepsza akademia”, na poparcie którego nie zostały przedstawione dowody, narusza Kodeks Etyki Reklamy poprzez wprowadzanie konsumentów w błąd i wykorzystywanie ich braku doświadczenia lub wiedzy.

Zespół Orzekający wskazał, iż Skarżony nie przedstawił badań, które uprawniają do sformułowania zaskarżonego stwierdzenia oraz, że nie jest uprawnione zawieranie tak kategorycznych twierdzeń w reklamach, o ile nie zostaną one poparte badaniami, które byłyby udostępnione odbiorcom reklamy (wraz z opisem metodyki badania) w celu ich ewentualnej weryfikacji. Zespół Orzekający podkreślił, że użyte w reklamie dane muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.

Zespół Orzekający zalecił szczególną ostrożność w stosowaniu w reklamach określeń superlatywnych typu: „największy”, „najlepszy” .

W ocenie Zespołu Orzekającego, w przedmiotowej reklamie należy doprecyzować określenie „najlepsza” w taki sposób aby przekaz nie wprowadzał odbiorców w błąd i jasno informował, że określenie superlatywne odnosi się do konkretnego zakresu, kategorii lub rankingu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit c) i pkt. 371 b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.