Uchwała Nr ZO 86/19/35o w sprawie reklamy internetowej Tygodnika “Nie”

Uchwała Nr ZO 86/19/35o

z dnia 24 lipca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

K/137/19

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Puławska 39/77 
02-508 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Zuzanna Warowna-Toruńska – przewodnicząca,

2) Joanna Łodygowska – członek,

3) Rafał Ciszewski  – członek,

DO:

Konsument (bliższe dane a aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

URMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 24 lipca 2019 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 5 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów-online, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy internetowej, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy, zaskarżona  w powyższy sposób reklama:

– była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej;

– jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie, których treść expressis verbis przytoczono w uzasadnieniu poniżej, zaś: oceniany przekaz reklamowy nie narusza dobrych obyczajów, a nadto dochowano w nim wymaganej w takich przypadkach należytej staranności. Zespół przy tym uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucającym jej:

opis reklamy: Widoczny na reklamie Waldemar Kuchanny mówi że nowe wydanie tygodnika nie będzie dwa razy droższe od niego, dwa razy fajniejsze i dwa razy grubsze. Oraz wyraża się wulgarnie (“Zajebisty”)/

Treść skargi: 1. Nie uważam urodzin pana Kuchannego i możliwości kupna podwójnego nie do czytania na całą majówkę za “zajebiste” wydarzenie

2. Podwójne wydanie nie jest dwa razy grubsze od pana Kuchannego jak deklarował na reklamie

3. Podwójne wydanie nie jest dwa razy fajniejsze od pana Kuchannego jak deklarował na reklamie

4. Reklama twierdzi że pan Kuchanny kosztuje 2,45 bo podwójne wydanie ma być dwa razy droższe od niego a kosztuje 4.90. Uważam że reklama poniża przez to ludzi.

5. Na końcu jest napisane że wydanie kosztuje 4,90. Sprawdziłem i każde wydanie kosztuje 4,90 także nowe wydanie nie jest 2 razy droższe.

6. W tle widać karykatury papieża Franciszka i kard. Dziwisza co jest obrazą uczuć religijnych.

7. Napisy które nagle pojawiają się i znikają są dyskryminujące dla osób starszych i epileptyków” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy radiowej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji normy Kodeksu brzmiącej, jak następuje:

– „działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej  oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji” .

Reklamodawca nie wyraził woli uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy w oparciu o sformułowane w Kodeksie Etyki Reklamy powszechnie przyjęte zasady etyki i dobre praktyki rynkowe. 

Zespół wziął pod uwagę odpowiedź Reklamodawcy, w której poinformowano  o tym, że:

 „W odpowiedzi na pismo nadesłane do Spółki z o.o. „URMA” z 13 maja 2019 r. dziękuję za wytknięcie redaktorowi Waldemarowi Kuchannemu podanie mylnej ceny podwójnego numeru „NIE”. Jest jednak za późno, żeby pomyłkę prostować. Dezinformowała ona czytelników lecz ich nie poniżała jak twierdzi skarżypyta.

1)                Uważam, że nazwanie zajebistym objętościowo podwójnego numeru „NIE” nie urąga uczciwej konkurencji. Samochwalstwo uprawiają wszystkie media. Oceniam, że dubeltowe wydanie naszego tygodnika było zajebiste właśnie.

2)                W sprawie obrażania uczuć religijnych (przez zamieszczenie karykatur papieża i Dziwisza) właściwą jest prokuratura a nie żadna rada etyki reklamowej.

3)                W poczynaniach Rady Reklamy nie weźmiemy udziału ponieważ nie widzimy w tym naszego interesu. Tygodnik „NIE” nie zamieszcza reklam z wyjątkiem rzadkich, małych, grzecznościowych. Nie mamy więc reklamodawców których mogłoby odstręczać uznanie za nieetyczne reklam w „NIE”. Nie mamy więc nic przeciwko ewentualnemu napiętnowaniu nas za cokolwiek przez Radę Etyki.” – pisownia oryginalna.

Zespół nie dopatrzył się w reklamie naruszenia dobrych obyczajów i uznał, iż oceniana reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością.

Jednocześnie, Zespół uczula reklamodawców na wzięcie pod uwagę ryzyka wystąpienia konsekwencji zdrowotnych migoczących napisów w reklamie np. u osób cierpiących na epilepsję mogą one spowodować atak epileptyczny.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.