Uchwała Nr ZO 87/11 w sprawie reklamy Grupy Żywiec S.A.


Uchwała Nr ZO 87/11

z dnia 22 listopada 2011 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. Akt:

K/115/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski — przewodniczący,
2) Igor Kaleński — członek,
3) Andrzej Garapich — członek,

na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2011 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/115/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/115/11.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna piwa Warka.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „w reklamie Piwo Warka reklamowane jest hasłem “100% polskie piwo Warka” tym czasem Grupa Żywiec od dawna zaopatruje się w chmiel w Niemczech, ograniczając drastycznie użycie polskiego surowca. Dlatego też poddajemy w wątpliwość 100% polskość piwa WARKA. Sformułowania użyte w reklamie wskazują ewidentnie, że piwo jest produkowane w 100% z polskich produktów, jednak dotychczasowa polityka firmy wskazuje na ograniczanie polskości reklamowanego produktu… W komentarzach udzielanych mediom firma nie kryje, że korzysta z surowców importowanych dlatego też sformułowanie “100% polskie piwo” jest nadużyciem i wprowadza klienta w błąd.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 19 września 2011 r. w przedmiocie skargi konsumenckiej o sygnaturze K/115/11 skierowanej przeciwko Grupie Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, a dotyczącej reklamy piwa Warka (dalej „Skarga”), w oparciu o dyspozycję pkt 37, ppkt 1, lit. b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżony wniósł o oddalenie Skargi w całości.

Tytułem uzasadnienia Skarżony wskazał:
Przedmiotem Skargi jest reklama piwa Warka prowadzona za pośrednictwem telewizji (dalej „Reklama”) zawierająca następującą treść: „Najlepszy chmiel, w 100% polski wymaga szczególnej dbałości, bo szybko traci to co najcenniejsze. Żadnych opóźnień. Tak Polskę reprezentują nasi piwowarzy. Warka oficjalny sponsor reprezentacji Polski w 2012 r.”.

W Skardze konsument podnosi, że: „W reklamie Piwo Warka reklamowane jest hasłem “100% polskie piwo Warka” tymczasem Grupa Żywiec od dawna zaopatruje się chmiel w Niemczech, ograniczając drastycznie użycie polskiego surowca… W komentarzach udzielanych mediom firma nie kryje, że korzysta z surowców importowanych dlatego też sformułowanie “100% polskie piwo” jest nadużyciem i wprowadza klienta w błąd”.

Jak wynika z zawiadomienia z dnia 19 września 2011 r. arbiter-referent na podstawie Skargi zarzuca Reklamie naruszenie art. 2 (brak należytej staranności), art. 8 (nadużywanie zaufania odbiorcy i wykorzystywanie jego braku doświadczenia i wiedzy) oraz art. 10 (wprowadzanie w błąd) Kodeksu Etyki Reklamy. Wskazane powyżej zarzuty nie zasługują na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że wbrew twierdzeniom skarżącego Reklama nie zawiera sformułowania przytoczonego przez skarżącego w brzmieniu: „100% polskie piwo Warka”. Grupa Żywiec S.A. wskazuje jedynie, że do produkcji piwa Warka wykorzystywany jest w 100% polski chmiel, który jest jednym ze składników potrzebnych do wyprodukowania piwa obok wody, słodu i drożdży piwowarskich.

Informacja zawarta w Reklamie, zgodnie z którą chmiel służący do produkcji piwa Warka jest chmielem w 100% polskim, jest informacją prawdziwą. Grupa Żywiec S.A. kupuje chmiel do produkcji z różnych źródeł, w tym także od dystrybutorów z Niemiec, jednakże w każdym przypadku, także w przypadku zakupu chmielu od niemieckich dystrybutorów, jest to chmiel pochodzący z Polski. Każda partia chmielu kupowana przez Grupę Żywiec S.A. posiada odpowiedni certyfikat, wydawany przez dystrybutora, potwierdzający polskie pochodzenie chmielu oraz jego wysoką jakość.

Tym samym, skoro kwestionowana przez skarżącego Reklama piwa Warka nie zawiera informacji nieprawdziwych, gdyż chmiel wykorzystywany do produkcji piwa Warka jest chmielem w 100% polskim, zarzut naruszenia przez Grupę Żywiec S.A. art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy, tj. wprowadzenia konsumentów w błąd, nie znajduje uzasadnienia.
Jednocześnie, jak wskazano powyżej, Grapa Żywiec S.A. przykłada szczególną wagę w celu potwierdzenia, że chmiel nabywany od dystrybutorów do produkcji piwa Warka jest chmielem pochodzącym z Polski. Tym samym, Reklama piwa Warka nie narusza również art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, gdyż została zrealizowana przy dołożeniu należytej staranności w celu zweryfikowania, że twierdzenia w niej zawarte są prawdziwe i nie ma ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd.

Ponadto, biorąc pod uwagę, że reklama zawiera wyłącznie prawdziwe i sprawdzone przez Grupę Żywiec S.A. informacje, nie sposób zarzucić reklamie naruszenia art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, a więc nadużywania zaufania odbiorcy czy też wykorzystywania jego braku doświadczenia lub wiedzy. Co więcej, w niniejszej sprawie skarżący dysponuje znacznie szerszą wiedzą, choć błędną, niż przeciętny konsument, gdyż informacje o źródłach zaopatrzenia producentów piwa w surowce do jego produkcji nie są informacjami powszechnie znanymi przez przeciętnego konsumenta.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że Grupa Żywiec S.A. nie naruszyła przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani zasad – norm objętych Kodeksem Etyki Reklamy, a w konsekwencji przedmiotowa skarga winna być oddalona w oparciu o zapis pkt 37 ust.1 ppkt a).

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza normy Kodeksu, gdyż nadużywa zaufania odbiorców i wykorzystuje ich brak doświadczenia lub wiedzy.

W opinii Zespołu Orzekającego, przekaz reklamowy został tak skonstruowany, że odbiorcy reklamy mają wrażenie, iż piwo Warka jest 100% polskie, a sam Skarżony przyznaje, że składniki potrzebne do produkcji piwa kupuje z różnych źródeł, w tym także od dystrybutorów z Niemiec, zaś informacja zawarta w reklamie „100% polski”, dotyczy wyłącznie chmielu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.