Uchwała Nr ZO 87/13 w sprawie reklamy firmy Nowak&Wójcik TRADE Spółka Jawna

Uchwała Nr ZO 87/13
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/37/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Dawid Borowiec – przewodniczący,
2) Wojciech Piwocki – członek,
3) Andrzej Garapich – członek,

na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/37/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Nowak&Wójcik TRADE Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/37/13.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna mrożonego jogurtu loveyo wykorzystująca wizerunek kobiety i opatrzona hasłem „Lodzika nie będzie!”. Reklama ta była eksponowana w Galeriach Handlowych.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż „w swojej skardze odnoszę się do tej reklamy https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/374513_431968126838784_427634993_n.jpg
Uważam, że jest ona niesmaczna i nawiązuje w bezpośredni sposób do czynności seksualnych. W sytuacji, w której na zdjęciu jest kobieta, odbieram reklamę jako uprzedmiotawiającą. W dodatku osoba prowadząca fanpage również wypowiada się w sposób sugestywny, stosując podteksty o charakterze seksualnym.
https://www.facebook.com/loveyo.jogurty/posts/497913400244256″.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama wykorzystująca wizerunek kobiety oraz hasło: „Lodzika nie będzie!” nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i przekracza dopuszczalne granice.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że w języku polskim prawidłową formą językową jest rzeczownik lody (liczba mnoga).

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.