Uchwała Nr ZO 87/14 w sprawie reklamy firmy Powerbike S.A.


Uchwała Nr ZO 87/14
z dnia 14 października 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/48/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,
2) Marta Macke – członek,
3) Małgorzata Ołdak – członek,

na posiedzeniu w dniu 14 października 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/48/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Powerbike S.A. z siedzibą w Dąbrowie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/48/14.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa sieci salonów motocyklowych „motorismo”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„opis reklamy:
https://www.facebook.com/motorismo/photos/a.405312302816492.109386.259269837420740/795176037163448/?type=1&theater firma umieściła seksistowską reklamę sugerującą skojarzenia z rozbieraniem nagiej kobiety.

Treść skargi: Hasło “bierz pełnymi garściami” w zestawieniu z nagą kobietą oznacza, że kobiety (ich ciało) można “brać” sobie do woli i w dowolnych ilościach. Uprzedmiatawia to kobiety. Jest to reklama skierowana tylko do mężczyzn, przez co dyskryminuje kobiety (w tym mnie jako czynną motocyklistkę).”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na pismo z dnia 18 września 2014 informujące na temat skargi konsumenckiej na reklamę marki Motorismo, wyjaśniam, że właścicielem marki jest obecnie firma POWERBIKE S.A., również w momencie emisji reklamy – marzec 2014.
Bardzo proszę o uznanie skargi za bezzasadną, oskarżenie o seksizm jest nieuzasadnione. Kreacja nie prezentuje treści erotycznych, tym bardziej nie uprzedmiatawia kobiet. Wizerunek kobiety pokazany w reklamie podnosi jej walor artystyczny i zwraca uwagę estetyką, a nie erotyką.
Jako, że seksizm jest prześladowaniem jednostek lub grup społecznych ze względu na płeć, nie znajduję związku między definicją pojęcia seksizm a wizerunkiem reklamy Motorismo. Hasło „bierz pełnymi garściami” odwołuje się do gestu kobiety, która trzyma w dłoniach lód, absolutnie nie jest zachętą do brania ciała kobiety w dowolnych ilościach. Hasło stanowi CTA przekazu reklamowego, mówiącego o wyprzedaży, jest zachętą do skorzystania jak najszybciej i jak najszerzej z oferty. Reklama skierowana jest zarówno do mężczyzn jak i kobiet, gdyż mamy świadomość, że udział kobiet w naszej grupie docelowej wynosi już ponad 25% i ciągle rośnie, tak więc jako firma świadoma praw rynku, nie możemy sobie pozwolić na pomijanie tak licznej grupy klientów, a tym bardziej na ich obrażanie. Reklama była tworzona przez zespół w skład którego wchodziły kobiety, jedna z nich jest aktywną motocyklistką.
Zarzuty stawiane w skardze konsumenckiej nie są w żaden racjonalny sposób uzasadnione i nie znajdują odzwierciedlenia w przedmiotowej sprawie. Nie można uznać, iż niniejsza reklama w jakikolwiek sposób narusza normy społeczne i obyczajowe. Nie prezentuje nagości bardziej niż można ją oglądać publicznie (np. na plaży), a atrakcyjność płci żeńskiej jest prezentowana w reklamie jako dzieło sztuki.
Podsumowując, uważam, że przedmiotowa reklama nie jest sprzeczna z przepisami Kodeksu Etyki Reklamy. Reklama ta nie zawiera treści dyskryminujących ze względu na płeć. Działania podejmowane przez MOTORISMO zawsze wykonywane są z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie narusza dobrych obyczajów i była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, reklama nie zawiera treści dyskryminujących kobiety.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.