Uchwała Nr ZO 87/16 w sprawie reklamy Grupy Żywiec S.A.


Uchwała Nr ZO 87/16
z dnia 9 listopada 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/76/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Witold Trzciński – przewodniczący,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Joanna Łodygowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/76/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/76/16.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktu marki Tatra.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„ Treść skargi: Jaka podstawę posiada Gopr do popierania browara ??
Jasno wynika z reklamy iż Gops wspiera alkoholizm oraz związane z tym patologie,
Niedopuszczalne jest to aby jakakolwiek jednostka nosząca pomoc przyczyniają się do promocji piwa, wódki czy papierosów a jak wiadomo z raportu Who alkohol zabija ludzi,
Smutne to i bulwersujące to bo Gopr winien wspierać akcje przeciwko pijaństwa czy innych patologiom być na straży a nie motywatorem” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„w odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 17 października 2016 r. w przedmiocie skargi konsumenckiej skierowanej przeciwko Grupie Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, a dotyczącej reklamy produktu Tatra (dalej „Skargi”), w oparciu o dyspozycję pkt 37, ppkt 1, lit. b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg wnoszę o oddalenie Skargi w całości.
UZASADNIENIE
1. Przedmiotem Skargi jest reklama produktu Tatra (dalej „Reklama”). W treści Skargi konsument zadaje pytanie „Jaką podstawę posiada Gopr do popierania browara?”. W ocenie konsumenta „Gopr powinien wspierać akcje przeciwko pijaństwa czy innym patologiom być na straży a nie motywatorem”. W oparciu o tak sformułowaną Skargę, arbiter referent wniesie o uznanie Reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1. Kodeksu Etyki Reklamy.
2. W odpowiedzi na Skargę informujemy, że wbrew twierdzeniom konsumenta GOPR nie „popiera browara”. Wręcz przeciwnie, to Grupa Żywiec od wielu lat wspiera GOPR w ramach komunikacji marki Tatra, co jest wprost dozwolone na gruncie ustawy z dnia 26.10.2016 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Marka Tatra wspiera GOPR od 2009 r. i przez komunikację tej współpracy uwypukla bliskie jej wartości jak szacunek, zaufanie i siłę charakteru, które są wspólnymi cechami marki i GOPR. W ramach umowy sponsorskiej marka przekazuje GOPR środki finansowe, które organizacja przeznacza na zakup wyposażenia, jak: ekwipunek dla ratowników, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, narciarski sprzęt ski-tourowy, jak również środki transportu: samochody terenowo-osobowe, skutery śnieżne, pojazdy 4-kołowe.
4. Oprócz tego w ramach akcji „Miliony piw są w Tatrach” odbywającej się w 2015 roku marka przekazała dodatkowe wsparcie (po za umową sponsoringową) dla GOPR, które zostało wykorzystane na zakup specjalistycznego sprzętu skitourowego dla ratowników. Akcja „miliony Piw są w Tatrach” była loterią promocyjną, w której do wygrania były puszki 500 ml piwa Tatra Jasne Pełne. Kupując promocyjne opakowanie (butelka i puszka) należało sprawdzić, czy pod kapslem lub zawleczką znajduje się informacja o nagrodzie. Jeśli tak, to w sklepie oznaczonym promocją u sprzedawcy można było odebrać wygraną puszkę Tatry. Wraz z każdą odebraną przez konsumenta nagrodą marka Tatra zobowiązywała się do przekazania dodatkowego wsparcia dla GOPR. Loteria rozpoczęła się 1 kwietnia i trwała do końca września 2015.
5. Tatra jest marką, która niesie skojarzenie z górami i w tym kontekście prowadzona jest komunikacja dla marki. W komunikacji nie pojawiają się odniesienia do sportów oraz wycieczek górskich. Jako Grupa Żywiec prowadzimy aktywne działania promujące odpowiedzialne zachowanie i spożywanie alkoholu i zdecydowanie odradzamy spożywanie alkoholu podczas wycieczek czy uprawiania sportu. Uważamy, że przebywanie na górskim szlaku pod wpływem alkoholu jest niebezpieczne i niedopuszczalne.
6. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, Grupa Żywiec S.A. nie naruszyła jakichkolwiek zasad – norm objętych Kodeksem Etyki Reklamy, jak również przepisów obowiązującego powszechnie prawa.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że w reklamie została zawarta informacja, iż promocja wspiera GOPR, co było zgodne ze stanem faktycznym.

Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.