Uchwała Nr ZO 87/17 w sprawie reklamy telewizyjnej Kinder Mleczna Kanapka

Uchwała Nr ZO 87/17
z dnia 12 października 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/86/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Beata Cywińska-Durczak – członek,
3) Bohdan Pawłowicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 12 października 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/86/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/86/17.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktu Kinder Mleczna Kanapka.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Dziecko po zabawie z latawcem mówi, że zgłodniało…mama podaje mu z lodówki baton. Obok stoi miseczka pełna pięknych truskawek lecz mama podaje baton. Promowanie niezdrowych nawyków wśród dzieci. Walczymy z otyłością a przekazy płynące z reklam sa jednoznaczne.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W związku z pismem z dnia 14 września 2017 roku informującym o wpłynięciu skargi konsumenckiej na reklamę Kinder Mleczna Kanapka, Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. («Spółka») pragnie zwrócić uwagę na następujące okoliczności, podkreślając, iż w ocenie Spółki przedmiotowa reklama nie narusza postanowień Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Arbitra – referenta, skarga konsumencka dotyczy zarzutu naruszenia art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy. Artykuł ten ma charakter klauzuli generalnej, zgodnie z którą działania reklamowe mają być wykonywane «z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji».

Zarzut skarżącego, motywowany walką z otyłością, dotyczy «promowania niezdrowych nawyków wśród dzieci» poprzez podanie dziecku po zabawie z latawcem «batona z lodówki, pomimo, że obok stoi miska pełna pięknych truskawek!». Zarzut ten sprowadza się więc w istocie do zarzucenia Spółce działania wbrew dobrym obyczajom, w sposób naruszający poczucie odpowiedzialności społecznej. (Zdaniem Spółki w skardze w oczywisty sposób nie chodzi o zasady uczciwej konkurencji lub działanie z należytą starannością.).

Odnosząc się do tak postawionego zarzutu podkreślić należy, iż truskawki widoczne są w kadrze przez mniej niż 1 sekundę, a w żadnym momencie spotu widz nie jest postawiony przed wyborem «Kinder Mleczna Kanapka albo truskawki» bądź też sugestią, że Kinder Mleczna Kanapka jest bardziej wartościowym produktem spożywczym od truskawek. Ponadto w kadrze znajdują się także inne produkty spożywcze, znajdujące się w typowej lodówce (np. dżem). Mając na uwadze powyższe, zarzut ten należy uznać za bezzasadny.

Należy także podkreślić, że przedmiotowa reklama w żaden sposób nie promuje niezdrowych nawyków wśród dzieci. Reklama nie promuje bowiem jedzenia w sposób nieumiarkowany, nadmierny lub przymusowy, ani także nie promuje siedzącego trybu życia – wręcz przeciwnie, reklama promuje aktywność fizyczną, jaką jest z pewnością zabawa z latawcem na świeżym powietrzu. Należy również z całą mocą zaznaczyć, że produkt Ferrero w postaci «KINDER MLECZNA KANAPKA» nie jest produktem niezdrowym.

Spółka pragnie także podkreślić, iż zawsze stara się działać w poczuciu odpowiedzialności społecznej, dochowując najwyższych standardów, a często także wykraczając poza obowiązujące ją normy.
Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o uznanie skargi za bezzasadną.

Na poparcie stanowiska Spółki w przedmiocie bezzasadności skargi, Spółka przedkłada opinię prawną z dnia 21 września 2017 r. sporządzoną przez ekspertów z zakresu prawa żywnościowego z kancelarii «Tomasik Jaworski Sp. p.».”- pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że w przedmiotowej reklamie nie przekroczono dopuszczalnych granic obyczajowości.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i z należytą starannością.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że ukazanie w reklamie oprócz reklamowanego produktu także miseczki z truskawkami i innych produktów przechowywanych w lodówce wskazuje, że rodzina ma urozmaiconą dietę.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.