Uchwała Nr ZO 87/18/09o w sprawie reklamy internetowej szkółki piłkarskiej FCB Escola Varsovia

Uchwała Nr ZO 87/18/09o
z dnia 10 lipca 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/98/18

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Koszykowa 10 lok. 11
00-564 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Beata Cywińska-Durczak – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

DO:

Skarżący: (bliższe dane w aktach sprawy)
Skarżony: WM-Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 10 lipca 2018r. na podstawie pkt. 37 Regulaminu rozpatrywania skarg, Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki i dobrymi praktykami rynkowymi, rozpatrzył skargę na reklamę internetową Szkółki piłkarskiej FCBEscola Varsovia, prowadzoną przez Skarżonego, zarzucającą potencjalne naruszenie w reklamie norm etycznych zawartych w art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy:

postanawia oddalić skargę.

W ocenie Zespołu Orzekającego Komisji Etyki Reklamy:

– zaskarżona reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej

– reklama jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie Etyki Reklamy: oceniany przekaz reklamowy nie narusza dobrych obyczajów, w przedmiotowej reklamie dochowano należytej staranności, reklama nie zawiera treści dyskryminujących kobiety.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na złożenie na niego skargi zarzucającej mu:

„(link w aktach sprawy) Pierwsze słowa tej reklamy to: «Nabory do FCB Kids i FCB Girls».
Przytoczone słowa reklamy zawierają angielskie słowa ‘kids’, czyli ‘dzieci’ i ‘girls’, czyli ‘dziewczyny/ dziewczynki’. Taki podział nazewnictwa szkoleń pokazuje dyskryminację dziewcząt przez szkółkę piłkarską FCBEscola Varsovia, ponieważ wynika z niego, że dziewczynki nie są dziećmi, co nie jest prawdą – zarówno młodzi ludzie płci męskiej i żeńskiej są dziećmi. W Polsce prawa kobiet i mężczyzn są na tym samym poziomie, zatem szkółka FCBEscola Varsovia wprowadza dyskryminację płci żeńskiej, co jest bardzo krzywdzące dla dziewcząt.” – pisownia oryginalna

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

W Skardze na reklamę internetową szkółki piłkarskiej, podniesiono potencjalne naruszenie norm etycznych zawartych w art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, które brzmią:

Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. (Art. 2 ust. 1)

Reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość. (Art. 4)

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia zasad etyki wynikających z norm art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama informując o naborze do grupy piłkarskiej dla dziewczynek, nie zawiera treści dyskryminujących kobiety.

W ocenie Komisji Etyki Reklamy zaskarżona reklama jest zgodna z zasadami etyki.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Skarżącego o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak powyżej.