Uchwała Nr ZO 88/15 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 56/15 dotyczącej reklamy firmy FSP Galena

Uchwała Nr ZO 88/15
z dnia 1 lipca 2015 roku
Zespołu Odwoławczego
w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr ZO 56/15
dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/191/14/01-02

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Rafał Karski – przewodniczący,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Marcin Kozłowski – członek,

na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2015 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 9 kwietnia 2015 roku nr ZO 56/15 dotyczącego skarg o sygnaturze akt K/191/14/01-02, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia oddalić Odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 56/15 dotyczącej skarg o sygnaturze akt K/191/14/01-02.
Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał spełnia przesłanki określone w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 4 listopada 2013r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Rozpatrując przedstawione Odwołanie, Zespół Odwoławczy stwierdził, że pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1. powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.

Zespół Odwoławczy podtrzymał stanowisko Zespołu Orzekającego i uznał, że przedmiotowa reklama telewizyjna syropu Fenspogal wskazując na domniemany szkodliwy wpływ zawartej w innych produktach żółcieni pomarańczowej, dopuszczonej zgodnie z polskim prawem do stosowania, może wywoływać u konsumentów lęk lub poczucie strachu.

Zespół Odwoławczy podtrzymał także stanowisko Zespołu Orzekającego dopatrując się w przedmiotowej reklamie nadużywania zaufania odbiorców i wykorzystywania ich braku doświadczenia lub wiedzy sugerując brak bezpieczeństwa produktów zawierających ww. barwnik. Tym samym reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Jednocześnie, Zespół Odwoławczy podobnie jak Zespół Orzekający oddalił zarzut wprowadzania konsumentów w błąd co do właściwości reklamowanego produktu, uznając, że przedmiotowa reklama w sposób odpowiedni przedstawiała cechy reklamowanego syropu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.