Uchwała Nr ZO 88/16 w sprawie reklamy firmy Netia S.A.


Uchwała Nr ZO 88/16
z dnia 23 listopada 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/81/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Jarosław Sobolewski – przewodniczący,
2) Małgorzata Ołdak – członek,
3) Rafał Karski – członek,

na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/81/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/81/16.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna dostępu do Internetu NETIA.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„produkt: Usługa telewizyjna/dostępu do Internetu NETIA
opis reklamy: Reklama przedstawia jęczącą podczas wykonywania ćwiczeń kulkę (w tym czasie na ekranie telewizora w reklamie można zobaczyć wypinającą pośladki instruktorkę fitness).
Treść skargi: Reklama przekracza granice dobrego smaku, odwołując się do seksualnych obrazów, jednocześnie prezentuje mocno zredukowany obraz kobiet.”. – pisownia oryginalna
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.
Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Działając w imieniu i na rzecz Netia S.A. (dalej jako: Netia lub Spółka) w odpowiedzi na Państwa pismo dot. wpływu skargi konsumenckiej na reklamę Spółki i jej przekazaniem do rozpatrzenia przez Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy na podstawie pkt. 25 Regulaminu Rozpatrywania Skarg niniejszym przedstawiam stanowisko Netia S.A.
W pierwszej kolejności należy zaprzeczyć, jakoby przedmiotowa reklama zawierała jakiekolwiek treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na płeć. Tym samym przedmiotową skargę uznać należy za bezzasadną i podlegającą oddaleniu z uwagi na brak faktu naruszenia norm Kodeksu przez Netia.
W reklamie do której odnosi się skarga nie dostrzegamy żadnych seksualnych obrazów. Kulka przed telewizorem ćwiczy wydając dźwięki normalne przy ciężkim treningu. Natomiast instruktorka w telewizorze robi najzwyklejsze w świecie przysiady, czyli również ćwiczy. Ubrana jest przy tym w typowy strój fitness. Należy również zaznaczyć, że prezentowane w reklamie nagranie telewizyjne jest fragmentem rzeczywistej audycji telewizyjnej.
W odniesieniu do zredukowanego obrazu kobiety to pragniemy zaznaczyć iż platforma komunikacji, w tym inne spoty obecne w TV, wykorzystują postacie kulek, które to kulki symbolizują różnych ludzi. W tym spocie występuję również mężczyzna-kulka i można by powiedzieć, że mężczyzna w tym spocie również jest zredukowany do symbolu kulki. W innych spotach kulkami są dzieci, a nawet pies. Dlatego uważamy, że w świecie w którym wszystkie postacie są zredukowane, to de facto żadna postać zredukowana nie jest. Platforma komunikacji celowo nie pokazuje ludzi, żeby właśnie nikt nie poczuł się dotknięty, nie zaczął oceniać na przykład ćwiczącej kobiety (za chuda, za gruba, brzydka, ładna itd.). Kulki jako symbole ludzi oceniać i przez to urażać jest dużo trudniej, bo są abstrakcyjnym tworem, symbolem, z którym człowiek nie utożsamia się wprost, a jednocześnie rozumie historię opowiedzianą w reklamie.
W ocenie Netii powyższa reklama została przygotowana zgodnie z obowiązującym kodeksem etyki reklamy, tym samym Netia wnosi o oddalenie skarg konsumentów w trakcie zaplanowanego posiedzenia przez Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy.”- pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie narusza dobrych obyczajów i nie zawiera treści dyskryminujących kobiety.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.