Uchwała Nr ZO 89/18/42u w sprawie reklamy internetowej cukierków Michałki marki Wawel

Uchwała Nr ZO 89/18/42u
z dnia 24 lipca 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/46/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Witold Trzciński – przewodniczący,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Jarosław Kończak – członek,

na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/46/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko przekazowi dotyczącemu produktu Wawel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę z uwagi na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/46/18.

Przedmiotem skargi był przekaz w formie artykułu na temat produktu marki Michałki.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Na stronie głównej portalu Interia.pl np. w kolumnie dot. pogody oraz wiadomości preparuje się nagłówek tytułu wywołującego sensację i zachęcając wejście na podstronę «Mieszkańcy Bytomia zaskoczeni», «Dobra wiadomość dla mieszkańców Bytomia», «Od dziś każdy może spać z głową w chmurach», co stanowi reklamę przynętę po czym po wejściu na podstronę okazuje się, że jest to reklama produktów Wawel – Michałki (kryptoreklama) i przynęta Wawel Michałki jako wiadomość pogodowa

W związku z negatywnymi zjawiskami opisanymi na stronach internetowych:
a) http://czasopismo.legeartis.org/2015/02/zakazana-kryptoreklama-prasowa.html
b) https://publicrelations.pl/rada-etyki-pr-reklama-ukryta-media-uokik/

Reklamę uznaje się za kryptoreklamę, tj. naruszenie art.8, 10.1,2 KER, gdzie głównie wprowadza się w błąd odbiorcę jakoby artykuł i zachęcanie w kliknięcie dotyczył spraw pogodowych lub miasta Bytom, a de facto jest ukrytą reklamą za linkiem.”- pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 9 według którego „reklamodawca, promujący, pośrednik i środki przekazu, każdy wyłącznie w zakresie swojej działalności dotyczącej reklamy, będzie przestrzegał zasady, aby odbiorca reklamy powstałej lub rozpowszechnianej z jego udziałem mógł zawsze zidentyfikować, że dany przekaz jest reklamą.

Ponadto zarzucił sprzeczność reklamy z art. 10 ust. 1 a) i b) oraz art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym:
„reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

(…)

2. Użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, odnosząc się do skargi konsumenckiej oznaczonej sygn. akt K/46/18, na reklamę internetową cukierków Michałki z Wawelu opublikowaną na portalu interia.pl, która wpłynęła do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, Wawel S.A. podnosi, iż :

1. Powyższa skarga odnosi się do «zajawek» artykułu («Mieszkańcy Bytomia zaskoczeni», «Dobra wiadomość dla mieszkańców Bytomia», «Od dziś każdy może spać z głową w chmurach»), które zostały opublikowane na Stronie Głównej portalu Interia.pl w sekcji dotyczącej pogody oraz wiadomości, na których treść oraz miejsce publikacji Wawel S.A. nie miał wiedzy i wpływu. Należy jednoznacznie przyjąć, że to Grupa lnteria.pl jest podmiotem profesjonalnie świadczącym usługi promocyjne stąd Wawel S.A. dołożyła wszelkiej staranności i zachowała najwyższe standardy przy wyborze w/w firmy i dostarczaniu materiałów.

2. Grupa lnteria.pl (os. Teatralne 9a 31-946 Kraków) jako właściciel portalu lnteria.pl zobowiązana jest do poinformowania użytkownika do jakiego rodzaju treści odsyła użytkownika – treści redakcyjne lub treści reklamowe, zgodnie z art. 36 ust.3 Prawa Prasowego «Ogłoszenia i reklamy muszą być oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, iż nie stanowią one materiału redakcyjnego». I to ona odpowiada za ewentualne naruszenia przywołanych w skardze naruszeń Kodeksu Etyki i Reklamy. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze szczególnym przypadkiem kiedy to Wydawca (Grupa lnteria.pl) odpowiada zarówno za treść, jak i sposób umieszczenia na swoim portalu reklamy.

Wawel S.A. zamówił w portalu lnteria.pl świadczenia reklamowe – wymagając jednocześnie od Grupy interia.pl wykonania tych świadczeń w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem. Biorąc powyższe pod uwagę nie można obarczać Wawel S.A. odpowiedzialnością za ewentualne nieprawidłowe wykonanie tych świadczeń reklamowych przez Grupę lnteria.pl.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający z uwagi na brak dowodów oddalił skargę. Zespół Orzekający uznał, że zawarte w skardze informacje nie dają podstaw od uznania przedstawionych w skardze zarzutów za zasadne.

Zespół Orzekający wskazał, iż Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Skarżącego o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.