Uchwała Nr ZO/88/19/56u w sprawie skargi na reklamę telewizyjnąj Digibits/Mubi.pl

Uchwała Nr ZO/88/19/56u

z dnia 7 sierpnia 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/155/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,

2) Teresa Wierzbowska – członek,

3) Beata Dziwulska – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/155/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej DIGIBITS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  (dalej: Skarżony)

postanawia

– skargę oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/155/19.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna serwisu mubi.pl.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze poinformowała:

„produkt: Porównywarka ubezpieczeń Mubi.pl

opis reklamy: Reklama przeglądarki ubezpieczeń.

Treść skargi: Pani z głębokim dekoltem opowiada, jak można przy pomocy reklamowanego produktu znaleźć najlepsze ubezpieczenie. Nie wiem czy wyraźnie widoczne piersi tej pani sprawiają, że porównywarka jest lepsza, ale na pewno reklama jest przez to co najmniej niestosowna.

Reklamę można znaleźć także tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=-3S0vjL6vlk – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczqcego reklamy serwisu mubi.pl emitowanego w telewizji oraz w Internecie

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPRAWIE

Działając jako Zarząd Spółki pod firmą DIGIBITS sp. z o.o., w związku z doręczeniem w dniu 28 maja 2019 roku zawiadomieniem z dnia 22 maja 2019 roku o wszczęciu postępowania dotyczącego reklamy emitowanej przez spółkę w zakresie działalności serwisu internetowego mubi.pl, składam oświadczenie o przystąpieniu do toczącego się postępowania w tej sprawie w celu zajęcia stanowiska oraz udziału w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy.

Jednocześnie w imieniu Spółki pragnę zająć stanowisko, że przedmiotowa reklama został przygotowana i wyemitowana z zachowaniem standardów i norm etycznych obowiązujących w branży reklamowej, a złożona skarga jest pozbawiona rzeczywistych podstaw. Skarżąca nie wskazuje w sposób precyzyjny jakie elementy reklamy jej zdaniem naruszają konkretne standardy i jaki są potencjalne skutki tego naruszenia. Złożoną zaś skargę należy traktować jako osobisty komentarz i opinia skarżącej o przedmiotowej reklamie. Dlatego nie można zgodzić się z argumentami przedstawionymi przez skarżącą jakoby doszło do naruszenia art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, a wyemitowana reklama w żadnym zakresie nie narusza dobrych obyczajów, poczucia odpowiedzialności społecznej za reklamę oraz zasad uczciwej konkurencji.

Proszę uprzejmie o udzielenie Spółce informacji o przebiegu postępowania oraz o wszelkich terminach wyznaczanych w celu wyjaśnienia sprawy przez Komisję Etyki Reklamy.”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust.1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera treści naruszających dobre obyczaje.

 
W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.
 
Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.