Uchwała Nr ZO 89/11 w sprawie reklamy firmy Procter and Gamble DS. Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 89/11 z dnia 7 grudnia 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/97/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich — przewodniczący,
2) Melania Popiel — członek,
3) Igor Kaleński — członek,

na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2011 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/97/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Procter and Gamble DS. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/97/11.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna odświeżacza Ambi Pur.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „reklama odświeżacza powietrza w sprayu Ambi Pur twierdzi, że spray ten nie tylko rozpyla przyjemny zapach, ale także LIKWIDUJE te nieprzyjemne. Nie wyjaśnia jednak jaka magiczna reakcja zapewnia taki efekt. Wizualizacja sugeruje, że cząsteczki symbolizujące brzydki zapach są zjadane przez kropelki sprayu.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.
W nawiązaniu do zawiadomienia o skierowaniu skargi konsumenckiej na reklamą odświeżacza powietrza w sprayu Ambi Pur Freshelle do rozpoznania przez Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, Skarżony przedstawił stanowisko Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. wobec przedmiotowej skargi.

Przede wszystkim Skarżony z całą mocą podkreślił, że wszelkie stwierdzenia zawarte w przedmiotowej reklamie, w szczególności zapewnienie o usuwaniu nieprzyjemnych zapachów są prawdziwe i uzasadnione wynikami badań naukowych, którymi dysponuje.

Skarżony zwrócił uwagę, że spot reklamowy, co do zasady, nie służy szczegółowemu przedstawieniu technologii, za pomocą której produkt zapewnia konsumentom określone benefity, a ma za zadanie zachęcić konsumentów do nabywania reklamowanych dóbr. Proces technologiczny, jeśli w ogóle jest przedmiotem reklamy, ukazywany jest zwykle symbolicznie, np. w postaci kolorowych granulek obrazujących zdolność proszku do prania do usuwania uporczywych plam czy „ludzika” polewającego zęby płynem pod ogromnym ciśnieniem dla ukazania zdolności płynu do płukania ust do odświeżania jamy ustnej. Wizualizacja przedstawiająca neutralizowanie cząstek przykrego zapachu poprzez ich „zjadanie” przez kropelki naszego odświeżacza nie została umieszczona w reklamie dla wyjaśnienia procesu unieszkodliwiania niechcianych zapachów, a dla podkreślenia podstawowej właściwości naszego produktu Ambi Pur Freshelle – zdolności do neutralizowania przykrych zapachów. Usuwanie zapachów jest efektem zastosowania w naszym odświeżaczu mieszanki starannie dobranych substancji, które po rozpyleniu produktu w powietrzu wchodzą w reakcje chemiczne, a nie magiczne, jak widzi to skarżący, neutralizując cząstki zapachowe zastane w powietrzu. Proces ten jest dość skomplikowany, szczegółowe wyjaśnienie mogłoby być przedmiotem półgodzinnego programu popularnonaukowego, nie zaś 30 sekundowego spotu reklamowego.

Skarżony wyjaśnił, że Procter and Gamble w Polsce, podobnie jak wszystkie inne spółki należące do koncernu Procter & Gamble, w swojej działalności, w szczególności reklamowej przestrzega nie tylko przepisów obowiązującego prawa i dobrych obyczajów, ale też wewnętrznych, surowych zasad etycznych. Dlatego z przykrością, choć w tym przypadku nie bez zdziwienia Skarżony przyjął fakt, że jego reklama mogła być oceniona jako wprowadzająca w błąd i to tylko dlatego, że nie zawiera wyjaśnienia procesu neutralizowania przykrych zapachów przez odświeżacz Ambi Pur Freshelle. Skarżony wyraził nadzieję, że powyższe wyjaśnienie jest wystarczające do uznania, że rzeczona wizualizacja nie wprowadza konsumentów w błąd i dlatego wniósł o oddalenie skargi.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający poinformował, że na podstawie przedstawionej mu argumentacji, nie może stwierdzić braku naruszenia norm Kodeksu.

Ponieważ Skarżony nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie zawartej w reklamie informacji, iż odświeżacz Ambi Pur Freshelle usuwa a nie maskuje nieprzyjemne zapachy, Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza normy Kodeksu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.