Uchwała Nr ZO 89/12 w sprawie reklamy firmy Adrian Fabryka Rajstop

Uchwała Nr ZO 89/12 z dnia 21 sierpnia 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/53/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Magdalena Czaja — przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Agnieszka Tomasik-Walczak — członek,

na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/53/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Adrian Fabryka Rajstop Małgorzata Rosołowska-Pomorska z siedzibą w Zgierzu (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej typu billboard

postanawia oddalić skargę.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/53/12.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna typu billboard pończoch marki Adrian.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż „chciałam wyrazić moje ubolewanie w związku z reklamami firmy Adrian, których plakaty zawisły w moim mieście – Krakowie, w ramach ogólnopolskiej kampanii reklamowej. Wizerunek kobiety na tym plakacie przypomina rozkładówkę z czasopisma pornograficznego, co moim zdaniem nie powinno mieć miejsca w przestrzeni publicznej. Nie podoba mi się to, że dzieci ( w tym moja 2-letnia córka) spotykają się z takim właśnie wizerunkiem kobiety, sprowadzonej wyłącznie do obiektu seksualnego. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej skargi i próbę wycofania takich reklam.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego, „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.
Zarzucił także niezgodność reklamy z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

W szczególności w przedmiotowej reklamie, Zespół Orzekający nie dopatrzył się treści naruszających godność kobiet.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie promuje również negatywnych wzorców mających wpływ na fizyczny, psychiczny lub moralny dalszy rozwój dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.