Uchwała Nr ZO 89/14 w sprawie reklamy firmy Neckermann Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 89/14
z dnia 23 października 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/61/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Wojciech Kowalczyk – członek,

na posiedzeniu w dniu 23 października 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/61/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Biuro Podróży Neckermann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/61/14.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa Biura Podróży Neckermann Polska.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„opis reklamy: B.P. Neckermann posługuje się certyfikatem członkostwa w Polskim Związku Organizatorów Turystyki (certyfikat ten dostępny jest np. na stronie: http://neckermann.pl/O-Nas/Firma.html).

Treść skargi: Zgodnie z informacją znajdującą się na tym certyfikacie, ma on potwierdzać, że ten organizator turystyki przestrzega “statutu i regulaminów PZOT”. Tymczasem w świetle posiadanej przeze mnie informacji PZOT żadnych regulaminów nie posiada, co oznacza, że ten certyfikat stanowi reklamę wprowadzającą w błąd. W ten sposób przedsiębiorca stara się pozyskać przewagę konkurencyjną w stosunku do przedsiębiorców nie przestrzegających m.in. takich regulaminów, co narusza zarówno zasady uczciwej konkurencji jak i prawa konsumenta do rzetelnej informacji. Certyfikat taki jest przyznawany przez PZOT na czele którego obecnie stoi prezes biura podróży Neckermann Polska sp. z o.o. Jednocześnie praktyka PZOT polegająca na wydawaniu certyfikatów z powoływaniem się na nieistniejące regulaminy również wydaje się naruszać normy Kodeksu Etyki Reklamy.”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1 a) i f) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
(…)
f) urzędowych zezwoleń lub atestów, nagród, medali i dyplomów;

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę.

„Stanowisko dot. zarzutów zawartych w skardze konsumenckiej K/61/14

Szanowni Państwo,
Potwierdzam, że na stronie internetowej www.neckermann.pl znajduje się wierna kopia Certyfikatu Członkostwa w formacie pliku JPG, wystawionego przez PZOT dla członka założyciela tego związku jakim jest Neckermann Polska BP Sp. z o.o. Polski Związek Organizatorów Turystki jest organizacją pracodawców działającą na podstawie ustawy z 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 poźn. zm.). Związek jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od władzy i organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji. Związek działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Związek może tworzyć lub przystępować do polskich, zagranicznych lub międzynarodowych organizacji, federacji, konfederacji. Związek może posługiwać się zastrzeżonym znakiem towarowym. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych i wspierających. Członkiem zwyczajnym może być pracodawca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w rozumieniu odrębnych przepisów prawa polskiego: organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego, posiadający ważny wpis w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników turystycznych. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą i zainteresowana działalnością Związku, która zobowiązała się do świadczenia na rzecz Związku pomocy rzeczowej, doradczej lub merytorycznej i finansowej. Członkowie zwyczajni mają m.in: prawo używania znaku towarowego Związku. Członkowie Związku są zobowiązani m.in. do: przestrzegania statutu Związku oraz uchwał jego organów podjętych zgodnie ze statutem i w zakresie kompetencji, a także standardów działalności organizatorów turystyki uchwalonych lub przyjętych przez Związek.

Organy Związku wyrażają swoją wolę w formie uchwał. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy m.in.:
– utworzenie lub zniesienie Komisji Standardów Profesjonalnych jako wybieralnego organu Związku, wybór lub odwoływanie jej członków, a także zawieszanie ich w czynnościach z ważnych powodów,
– zatwierdzanie regulaminów działania wybieralnych organów związku, jeżeli zostaną one przez te organy uchwalone,
– uchwalenie długo- lub krótkookresowych programów działania Związku,
– uchwalanie budżetu Związku na każdy rok sprawozdawczy, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z jego wykonania,
– określanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zasad i terminów ich płatności
– uchwalanie standardów działania organizatorów turystki.
Z uwagi na fakt, że działalność organizatorów turystyki jest działalnością regulowaną – zasady jej prowadzenia określone są odrębnymi ustawami, rozporządzeniami i regulaminami, do których przestrzegania zobowiązuje członkostwo w PZOT.
Ponadto członków związku obowiązują uchwały podjęte przez organa wybieralne związku. Każdy kandydat na członka PZOT potwierdza swoje zobowiązanie do przestrzegania statutu oraz regulaminów Związku na formularzu/ wniosku o członkostwo, zamieszczonego na stronie internetowej PZOT – link:
http://www.pzot.pl/index.php?module=dialogs&dialogsTemplate=registration
To zobowiązanie znajduje swoje logiczne odzwierciedlenie na Certyfikacie Członkostwa PZOT, który świadomi naszych praw i obowiązków wynikających z członkostwa, zamieściliśmy na stronie ww.neckermann.pl jako dowód naszego statusu członka zwyczajnego tej organizacji.
W mojej opinii treść skargi K/61/14 to bełkot osoby niezrównoważonej. Moje zdziwienie budzi fakt podjęcia procedury wyjaśniającej przez Wydawałoby się poważny (z nazwy) ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RADA REKLAMY. Nasuwają się pytania: – po co mi ta kupa papierów przy Państwa piśmie? Czy nie wystarczyłby link do strony www z Waszym kodeksem etyki? Dlaczego 3 egzemplarze drukowanych odpowiedzi a nie e-mail na Wasz adres skoro procedowana jest skarga on-line? To niepojęte w obecnych czasach.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie wprowadzenia odbiorców w błąd, gdyż regulamin wydawania certyfikatów członkostwa w Polskim Związku Organizatorów Turystyki został udostępniony odbiorcom reklamy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zespół Orzekający nie stwierdził naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.