Uchwała Nr ZO 90/15 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 90/15
z dnia 1 lipca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/39/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Rafał Karski – przewodniczący,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Marcin Kozłowski – członek,

na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/39/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/39/15
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktu Asystor Slim+Cellu.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„produkt: Asystor slim cellu

opis reklamy: Reklama środka odchudzającego.

Treść skargi: Reklama ukazuje nagie pośladki modelki, co jest gorszące i krzywdzące wobec kobiet o większej wadze. Reklama nadawana jest w godzinach, w których mogą oglądać ją dzieci.”- pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.
Poinformował także, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.
Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, odpowiadając na zawarte w piśmie z dnia 27.05.2015 roku zarzuty uznania reklamy produktu Asystor Slim+Cellu za sprzeczną z art. 2, art. 25 i art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy wskazuję, że reklama ta nie zagraża fizycznemu, psychicznemu czy moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Przede wszystkim informujemy, że reklama skierowana jest do osób dorosłych i dotyczy produktu na odchudzanie i redukcję cellulitu. Modelka występująca w reklamie nie jest naga, a to, że w reklamie pokazane są pośladki nie może przecież być postrzegane jako gorszące czy krzywdzące dla osób o innej budowie ciała. Niewątpliwie trzeba podkreślić, że telewizja emituje reklamy, które w dużo większym zakresie pokazują kobiece ciało takie jak: reklamy bielizny, kosmetyków do ciała (żele pod prysznic, balsamy). Emitowane są one bez żadnych ograniczeń, a prezentują się w nich kobiety w bieliźnie bądź pod prysznicem. W każdym tym przypadku ukazywane jest kobiece ciało, a każda z reklam emitowana jest w ciągu dnia. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że podobne kadry zawarte są w filmach, serialach, teledyskach, które ukazują się w TV przez cały dzień.

Wobec powyższego wnoszę o oddalenie skargi jako bezzasadnej.”. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.

Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama nie zawiera treści zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci lub młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.