Uchwała Nr ZO 90/16 w sprawie reklamy firmy Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 90/16
z dnia 23 listopada 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/85/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Jarosław Sobolewski – przewodniczący,
2) Małgorzata Ołdak – członek,
3) Rafał Karski – członek,

na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/85/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/85/16.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna odświeżaczy powietrza Ambi Pur.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„opis reklamy: reklama odświeżacza; osobie zakrywają wzrok i używają produktu; osoba zaskoczona i zdumiona jego efektami używa słowa “JEZUS”
Treść skargi: godzi w moje uczucia religijne”. – pisownia oryginalna
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.
Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Działając w imieniu Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. niniejszym przedstawiam stanowisko spółki w sprawie reklamy odświeżaczy powietrza Ambi Pur.
Wyjaśniam że reklama przedstawia prawdziwą reakcję zaskoczonej konsumentki która brała udział w tzw. „eksperymencie na żywo”. Jej wypowiedź w żadnym stopniu nie została zmodyfikowana, nie został napisany scenariusz „roli”. Jest to po prostu żywa, spontaniczna reakcja na sytuację w której się znalazła. Osoba ta udzieliła Procter & Gamble zgody na publikację wizerunku oraz nagranej wypowiedzi. Zauważyć należy, że reakcja ta w istocie pokazuje słownictwo które często jest potocznie używane, zwykły codzienny język powszechnie używany w podobnych sytuacjach (pozytywnych czy negatywnych niespodzianek).
Procter & Gamble nie może w związku z tym zgodzić się z zarzutami, że naruszono wskazane artykuły Kodeksu Etyki Reklamy. Nie doszło tu bynajmniej ani do publikacji treści dyskryminujących ze względu na przekonania religijne, ani też naruszających dobre obyczaje czy też poczucie odpowiedzialności społecznej. Przedmiotowej reklamie nie można również zarzucić naruszenia obowiązujących przepisów prawa.
Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się wystarczające do zakończenia sprawy. W związku z powyższym wnoszę o oddalenie zarzutów.”- pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera treści dyskryminujących ze względu na przekonania religijne.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.