Uchwała Nr ZO/90/19/58u w sprawie skargi na reklamę internetową Aviva

Uchwała Nr ZO/90/19/58u

z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/160/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Anna Gumkowska – przewodnicząca,

2) Zuzanna Warowna-Toruńska – członek,

3) Joanna Łodygowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/160/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej  Grupa Aviva Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  (dalej: Skarżony)

postanawia

– skargę oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/160/19.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa ubezpieczeń Aviva.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklamując..ubezpieczenie…firma…Aviva…wskazuje…na…występowanie..smogu.”w..twoim… domu”..jak..firma..Aviva..może..to..stwierdzić. bez..przeprowadzenia..badań…konkretnych…. mieszkań – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego: „ reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, zgodnie z ustaleniami telefonicznymi chcemy drogą mailową przekazać wyjaśnienia dotyczące skargi konsumenckiej, zawartej w piśmie zaadresowanym do Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń  SA i Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

Na początku chcemy wyjaśnić, że wymienione podmioty nie są właściwe w tej sprawie. Kampania reklamowa, o której mowa w skardze, została przeprowadzona przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA i w imieniu tej spółki przekazujemy poniższe wyjaśnienia.

Skarga dotyczy jednej z kreacji reklamowych wykorzystanych w kampanii antysmogowej “Wiem, czy oddycham” przez okres 4 tygodni w IV kwartale 2018 roku. Przygotowując kampanię, która w dużym stopniu miała charakter edukacyjny i społeczny, braliśmy pod uwagę opinie specjalistów (w tym jednego z czołowych badaczy wpływu smogu na zdrowie, dr n. med. Piotra Dąbrowieckiego, przewodniczącego Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP) oraz wyniki badań.

Z badań przeprowadzonych wspólnie przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Krakowski Alarm Smogowy wynika, że w czasie epizodów smogowych stężenie zanieczyszczeń powietrza w mieszkaniach było tylko o 47% niższe niż na zewnątrz, ale wciąż przekraczało normy, negatywnie wpływając na  zdrowie ludzi, zwłaszcza dzieci. Omówienie wyników tego badania jest dostępne tutaj:

https://polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,badania-agh-i-kas-gdy-smog-za-oknem-czym-oddychamy-w-naszych-domach,486.html

Na podstawie takich wyników i opinii lekarzy powstał komunikat, że “smog jest również w Twoim domu”. Ze względu na specyfikę i skrótowość przekazu reklamowego jest to pewne uogólnienie, ale uzasadnione, biorąc pod uwagę wyniki badań.

Kampanię “Wiem, czym oddycham” przeprowadziliśmy w dwóch edycjach w latach 2017-2018. Zyskała ona uznanie jako pożyteczna społecznie, bo zwiększyła poziom wiedzy o smogu i jego szkodliwości dla zdrowia. Takie działania edukacyjne i prewencyjne uważamy za nasze zadanie jako ubezpieczyciela. Nasza kampania inspirowała też debatę na temat zanieczyszczenia powietrza oraz podjęcia konkretnych działań, zwłaszcza przez samorządy, szkoły i lokalne organizacje społeczne.

W ramach kampanii Aviva ufundowała 400 zewnętrznych czujników jakości powietrza, które dołączyły do ogólnopolskiej sieci monitoringu. Każdy zainteresowany może bezpłatnie sprawdzić na komputerze lub smartfonie aktualny stan powietrza w swojej okolicy. W 2018 roku ok. 1,5 miliona osób sprawdzało stan powietrza wskazywany przez czujniki ufundowane przez Avivę na stronie www i poprzez aplikację mobilną.

Dodatkowo 50 szkół otrzymało od nas wewnętrzne sensory jakości powietrza, a wielu klientów – domowe oczyszczacze powietrza.  

Również inne renomowane firmy nawiązują do problemu zanieczyszczenia powietrza, także w mieszkaniach – np. Ikea zapowiedziała wprowadzenie do oferty specjalnych zasłon, które mają działać jak filtry powietrza. W informacji na ten temat przywołana jest opinia prof. Piotr Skubały z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, który stwierdza, że “szkodliwe związki i tak przedostają się do mieszkań, jest ich tylko trochę mniej”:

https://noizz.pl/design/zaslony-ikea-gunrid-beda-oczyszczac-powietrze-w-domach-znamy-date-premiery/rdzzjz0

Jeśli będzie taka potrzeba, możemy przygotować szersze informacje czy też opinie ekspertów.

Wyrażamy zgodę na udział w postępowaniu przed Zespołem Orzekającym. ”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera treści które mogą nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak wiedzy.

 Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że powszechną wiedzą jest informacja o występowaniu smogu w mieszkaniach/domach.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.
 
Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.