Uchwała Nr ZO 91/12 w sprawie reklamy firmy KulczykTradex Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 91/12 z dnia 23 sierpnia 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/57/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski — przewodniczący,
2) Andrzej Garapich — członek,
3) Igor Kaleński — członek,

na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/57/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko KulczykTradex Sp. z o.o. Importer Volkswagen z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/57/12.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna samochodu marki Volkswagen CC.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „O ile w oryginalnej wersji reklamy (http://www.youtube.com/watch?v=hDraPoU9J9E) slogan reklamowy oddaje styl i poziom produktu, to w polskiej wersji transmitowanej w polskiej telewizji (http://www.youtube.com/watch?v=xTJaOizEkJg) z sloganem “w sekundę zdobywasz uznanie” już tak nie jest. Produkt luksusowy przeznaczony dla 10% populacji nie musi dyskryminować zasobności portfela reszty społeczeństwa i sugerować jedyną możliwą drogę zdobywania uznania. Osoba którą stać na ten produkt, nie musi dowartościowywać się tylko w ten wskazany sposób. Slogan skierowany jest do przeciętnego ‘Kowalskiego’, który NIGDY nie zakupi tego produktu ze względu na przeciętną płacę i powoduje w nim tylko i wyłącznie wzrost frustracji(reklama jest transmitowania w godzinach najwyższej oglądalności). Proszę o uwzględnienie tej opinii i przemyślenie czy oryginalny slogan nie byłby lepszym rozwiązaniem. Normalny ‘Kowalski’ też myśli.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego, „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony poinformował, że Kulczyk Tradex Sp. z o.o. zgodnie z polityką koncernu Volkswagen AG, w swojej wieloletniej działalności reklamowej zawsze ma na uwadze obowiązujące przepisy prawne oraz ogólnie przyjęte normy etyczne. Dlatego też zarzuty o prowadzenie działań reklamowych, niezgodnych z poczuciem odpowiedzialności społecznej, Skarżony odbiera jako krzywdzące.
W odpowiedzi na postawione zarzuty, sformułowane na podstawie skargi konsumenckiej o sygnaturze akt K/57/12., dotyczącej reklamy telewizyjnej samochodu marki Volkswagen CC, Skarżony przypomniał, że skarżona reklama przedstawia produkt skierowany do dobrze sytuowanej części społeczeństwa Osadzona jest w określonej stylistyce, nawiązującej do świata mody, świata, który łączony jest z takimi określeniami, jak: styl, klasa, elegancja czy wysoka kultura. Żadne z powyższych nie nosi piętna czegoś nieakceptowanego społecznie. Wprost przeciwnie: często jest tym, co budzi uznanie. Slogan „W sekundę zdobywasz uznanie”, skojarzony z prezentowanym wśród błysków fleszy autem, tekstem piosenki Franka Sinatry pt. Style („You’ve either got or you haven’t got style, If you got it, it stands out a mile, How it draws the applause of the masses, You’ve either got or you hven’t got style.” Tłum. „Można styl mieć, bądź też nie, lecz gdy go masz widać go z daleka, Można styl mieć, bądź też nie, lecz gdy go masz, wzbudzasz aplauz wśród tłumu.”) oraz gestami poprawiania wyglądu głównych bohaterów spotu, czynionymi przed ważnymi spotkaniami, są czytelnym nawiązaniem do prób wywarcia na otoczeniu dobrego pierwszego wrażenia, zyskania uznania poprzez elegancki i atrakcyjny wygląd, Uznanie jest tu więc rozumiane jako komplement czy pochwała wyglądu, a nie jako element ostentacyjnego dawania wyrazu swojej sytuacji materialnej.
Zdaniem Skarżonego, zarówno w warstwie słownej, jak F wizualnej reklamy nie pojawia się żaden element, który potwierdzałby zarzuty skargi Reklama ma charakter informacyjny i prezentuje tylko jeden z wielu możliwych sposobów na zdobycie uznania w społeczeństwie, nie negując tym samym innych sposobów, ani nie dyskryminując osób czy grup społecznych, które z nich korzystają Reklama nie wywiera presji psychicznej na odbiorcy, nie straszy brakiem uznania czy rzekomym wykluczeniem społecznym, spowodowanym nieposiadaniem reklamowanego modelu auta.
Skarżony stwierdził, że sytuacja, w której odbiorca reklamy wykazuje ogromną chęć posiadania reklamowanego produktu, jednak z różnych powodów jest on (produkt) dla niego niedostępny finansowo, w żadnej mierze nie jest winą reklamodawcy.
W związku z powyższym, zdaniem Skarżonego, zarzuty naruszenia art. 2 oraz art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy należy uznać za bezpodstawne, a skarga powinna zostać oddalona.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

W szczególności w przedmiotowej reklamie, Zespół Orzekający nie dopatrzył się treści dyskryminujących osoby o mniej zasobnym portfelu.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.