Uchwała Nr ZO 91/14 w sprawie reklamy firmy Wielkopolska Wytwórnia Żywności PROFI Sp. z o.o. Sp. k


Uchwała Nr ZO 91/14
z dnia 23 października 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/94/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Wojciech Kowalczyk – członek,

na posiedzeniu w dniu 23 października 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/94/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy Wielkopolska Wytwórnia Żywności PROFI Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w miejscowości Grabów n/Prosną (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/94/14.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna zup Profi.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: Reklama zewnętrzna umieszczona w różnych miejscach Warszawy – załącznik – zdjęcie zawiera dokładne przedstawienie reklamy.

Treść skargi: Reklama jest seksistowska oraz traktuje kobiety przedmiotowo. Reklama zawiera treści dyskryminujące kobiety. sprowadzając je jedynie do obiektów seksualnego zaspokojenia, co stanowi naruszenie Kodeksu Etyki Reklamy.”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę.

„W nawiązaniu do pisma z dnia 26 czerwca 2014 roku (K/94/14) i dołączonej do niego skargi, które wpłynęło do Wielkopolskiej Wytwórni Żywności Profi Sp. z o. o., pragnę poinformować, że firma Profi w swojej działalności reklamowej zawsze ma na uwadze przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także reguły wynikające z Kodeksu Etyki Reklamy oraz kieruje się poczuciem odpowiedzialności społecznej, dobrymi obyczajami i zasadami uczciwej konkurencji. Reklama, która jest przedmiotem skargi – przed jej dopuszczeniem do publicznej ekspozycji – była testowana i oceniana przez działy prawne i komórki etyczne operatorów reklamy zewnętrznej oraz właścicieli nośników, na których emitowane są reklamy; instytucje te nie uczyniły żadnych zastrzeżeń natury prawnej ani etycznej, które ewentualnie uzasadniałyby rezygnację z publikacji przedmiotowej reklamy.
Ponadto wszystkie reklamy Profi, co dotyczy także przedmiotowej reklamy, przed ich upublicznieniem poddawane są wewnętrznym testom wśród konsumentów z grupy docelowej. W badaniach focusowych w/w reklamy nie odnotowano ze strony konsumentów żadnych uwag sugerujących ewentualną niezgodność jej treści z szeroko pojętymi normami społecznymi. Uważamy, że działania, których dotyczą postanowienia Kodeksu Etyki Reklamy, wykonane były przez firmę Profi z należytą starannością i zgodnie z dobrymi obyczajami oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji (art. 2 Kodeksu).
Zdaniem firmy Profi nie ma też jakichkolwiek przesłanek, by doszukiwać się w reklamie zupy instant treści dyskryminujących ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć i narodowość (art. 4 Kodeksu). Przedmiotowa reklama w żaden sposób nie zagraża również rozwojowi dzieci, ani ich uzasadnionym interesom (art. 32 i 25 Kodeksu)
Przedstawione zarzuty uważamy więc za niesłusznie i pozbawione niezbędnego oparcia zarówno w istniejącym stanie faktycznym, jak i w świetle obowiązujących norm prawnych i zasad etycznych. Kampania reklamowa zupy instant Profi składa się z dwóch odsłon:
a) teaser: Jeszcze nie miałam tego w ustach
b) odsłona: Rozkosz w ustach
Ogólny przekaz omawianej tu kampanii rozpatrywać należy mając na względzie obie odsłony reklamy, a także fakt, że dotyczą one nie tylko nowego produktu kulinarnego Profi, ale absolutnej nowości na rynku polskim – zupy instant w płynie.
W opinii i w przekonaniu Skarżonego reklama Profi w żadnym razie nie jest przykładem reklamy dyskryminującej płeć, czy utrwalającej negatywne stereotypy. Twórcy reklamy posłużyli się tu humorem zbudowanym na dwuznaczności języka polskiego, co pozostawia odbiorcom dozwoloną, i konieczną, dowolność interpretacji. Przypisywanie hasłu „rozkosz w ustach” negatywnych konotacji odnoszących się wyłącznie do seksu jest subiektywną nadinterpretacją i graniczy z absurdem, za co Profi nie może ponosić odpowiedzialności.
Należy też uwzględnić i nie zapominać, że otrzymaliśmy setki informacji od internautów i obserwatorów mediów, że reklama podoba się i nie znajdują oni w reklamie zupy instant Profi nic niestosownego, przeciwnie – uznali reklamę za lekką, odwołującą się do poczucia humoru odbiorcy.
Na okoliczności, że przedmiotowa reklama jest reklamą zgodną z dobrymi obyczajami i z zasadami uczciwej konkurencji, nie naruszającą reguł odpowiedzialności społecznej, nie zawierającą treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na płeć, a także, że nie zagraca dalszemu rozwojowi młodzieży i dzieci, wnoszę o przeprowadzenie dowodów z:
– oświadczenia Bridge Media sp. z o.o. z dnia 2 lipca 2014 r.,
– oświadczenia KiS Production sp. z o.o. z dnia 1 lipca 2014 r.,
– e-maila do Redakcji Głosu Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2014 r.
Przykro nam, że reklama uraziła uczucia niektórych Konsumentów. Przepraszamy wszystkich, którzy poczuli się nią dotknięci lub zaniepokojeni. Zapewniamy raz jeszcze, że nie było to naszym zamierzeniem. Jednocześnie wnosimy o oddalenie wszystkich skarg jako bezzasadnych.
Podnieść tu wreszcie trzeba, że przedmiotowa reklama eksponowana były jedynie w okresie od 01.05.2014r. do 30.05.2014r., a z dniem 30.06.2014r. wycofano ją także z serwisu internetowego facebook.com.” – pisownia oryginalna
Do odpowiedzi załączono:
– oświadczenie Bridge Media sp. z o.o. z dnia 2 lipca 2014 r.,
– oświadczenie KiS Production sp. z o.o. z dnia 1 lipca 2014 r.,
– e-maila do Redakcji Głosu Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2014 r.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Jednocześnie, Zespół Orzekający, nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie treści dyskryminujących kobiety.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.