Uchwała Nr ZO/91/19/36o w sprawie skargi na reklamę internetową McDonald’s

Uchwała Nr ZO/91/19/36o

z dnia 7 sierpnia 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/156/19

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Puławska 39/77 
02-508 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,

2) Teresa Wierzbowska – członek,

3) Beata Dziwulska – członek,

DO:

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

McDonald’s Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 7 sierpnia 2019 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 2 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy internetowej ofert pracy w McDonald’s, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

Zespół, wyłoniony z członków Komisji Etyki Reklamy, postanawia:

 – odrzucić Wniosek konsumenta ponieważ nie podlega on rozpatrzeniu przez KER na podstawie pkt. 12 regulaminu w związku z postanowieniami statutu Rady Reklamy i Kodeksu.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucającym jej w szczególności:

„opis reklamy: Na wskazanej stronie pojawiła się reklama skierowana do obywateli polski i osób mieszkających w Polsce, przekierowująca na stronę McDonalds Polska w języku ukraińskim. https://lostpedia.fandom.com/wiki/DHARMA_Initiative

(załącznik nr 1)

Po kliknięciu w reklamę, zostałem przekierowany na stronę polskiego mcdonalds skierowaną do osób władających językiem ukraińskim, url: https://praca.mcdonalds.pl/ua?utm_source=YOC&utm_medium=Display&utm_term=VariousForms_EmployerBrandingwizerunekwiosna2019&utm_content=20190311_0188_VariousForms_EmployerBrandingwizerunekwiosna2019_YOC_Display_A01&utm_campaign=20190311_Display_A01

Treść skargi: Reklama łamie Ustawę o Ochronie Języka Polskiego, jest skierowana do odbiorców zamieszkujących w Polsce i dotyczy działania na terenie Polski, niemniej treść reklamy jest niezrozumiała dla obywatela Polski, który nie włada językiem ukraińskim.” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy internetowej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji poniższej normy Kodeksu brzmiącej, jak następuje:

– „Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,”

Reklamodawca nie udzielił odpowiedzi na zawiadomienie i nie wyraził zgody na uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy.

Zgodnie z pkt. 3 Statutu Rada zajmuje się oceną działalności reklamowej rozumianej wyłącznie jako przekaz komercyjny, zwłaszcza odpłatny lub za wynagrodzeniem w innej formie, zawierający w szczególności informację lub wypowiedź zachęcającą do nabycia produktów lub usług, towarzyszący czyjejkolwiek działalności mającej na celu zwiększenie ich zbytu, inną formę korzystania z nich lub osiągnięcie innego efektu, które są pożądane przez reklamodawcę. Do reklamy zalicza się również promocję sprzedaży, oferty kierowane do odbiorców przy pomocy marketingu bezpośredniego lub sponsoring.

Zespół wskazał, że przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku kwestie nie podlegają ocenie Komisji Etyki Reklamy. Zespół zwrócił uwagę, że Komisja Etyki Reklamy nie jest uprawniona do oceny przekazu reklamowego który nie był emitowany w Polsce, ani kierowany do polskich odbiorców.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminurozpatrywaniaskarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.