Uchwała Nr ZO 92/16 w sprawie reklamy firmy HiPP Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 92/16
z dnia 1 grudnia 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/87/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,

na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/87/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy HiPP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/87/16.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa herbatki dla niemowląt.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„miejsce emisji: http://hipp.pl/produkty-hipp-sa-idealnie-dopasowane-do-potrzeb-niemowlat-na-kazdym-etapie-rozwoju/poradnik-zywieniowy/rozszerzanie-diety/w-jakisposob-nalezy-rozszer diete-niemowlecia/
produkt: Herbatki dla niemowląt HiPP
opis reklamy: Producent zaleca podczas rozszerzania diety niemowlęcia dopalenie między posiłkami herbatkami dla niemowląt HIPP.
Kiedy maluch będzie już zjadał cały słoiczek (190 g) rekomenduje nie dokarmianie dziecka piersią.
Treść skargi: Producent reklamuje swój produkt nie zważając na zalecenia dotyczące żywienia niemowląt, które jasno mówią że należy podawać dziecku do przepijania wodę. Jednocześnie w dalszej części reklamy nie rekomenduje dokarmiania piersią w okresie rozszerzania diety niemowlęcia, co jest sprzeczne z rozporządzeniem 609/2013 art10 ust. 1 oraz zaleceniami WHO.
załącznik: 57b6fa8930788-HiPP rozszerzanie diety.pdf “- pisownia oryginalna.
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.
„Stanowisko HiPP Polska dotyczące skargi konsumenckiej – odpowiedź na pisma Rady Reklamy z dnia 28.10.2016 – sygn. akt K/87/16 oraz K/92/16)
Treść każdej reklamy powinna być rzetelna i przedstawiać prawdziwe informacje. Wynika to z prawa konsumenta do prawdziwej, rzetelnej i pełnej informacji o towarze bądź usłudze.
Zgodnie z definicją reklamy wprowadzającej w błąd (wprowadzoną przez Dyrektywę Rady Unii Europejskiej Nr 450/84) jest to każda reklama, która w jakikolwiek sposób, łącznie ze sposobem jej prezentowania, wprowadza w błąd lub jest zdolna do wprowadzenia w błąd osób, do których jest skierowana lub do których dociera, skutkiem czego może wpłynąć na ich gospodarcze zachowanie się albo z tych powodów szkodzi konkurentom lub może im szkodzić.
Aby dokonać obiektywnej oceny, na gruncie polskiego prawodawstwa, czy reklama jest wprowadzającą w błąd czy nie, na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 16 ust. 2) należy brać pod uwagę wszystkie jej elementy.
1. Odpowiedź dot. skargi K/87/16:
Skarżący zarzuca producentowi, że reklamuje swój produkt, nie zważając na zalecenie dotyczące żywienia niemowląt, które jasno mówią, że należy podawać dziecku do przepajania wodę.
Ponadto skarżący zarzuca producentowi, że nie rekomenduje dokarmiania piersią w okresie rozszerzania diety niemowlęcia, co jest sprzeczne z Rozporządzeniem 609/2013 art. 10 ust. 1 oraz zaleceniami WHO.
1.1. Karmienie piersią a rozszerzanie diety
Firma HiPP, opierając się na aktualnej wiedzy naukowej i obowiązujących standardach w żywieniu niemowląt, w zdecydowany sposób stoi na stanowisku, iż karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt w pierwszych miesiącach życia. W związku z tym w komunikacji marketingowej kierowanej do rodziców wielokrotnie podkreślamy istotną rolę karmienia piersią w prawidłowym rozwoju dziecka oraz informujemy o zaletach pokarmu kobiecego. Zachęcamy do kontynuowania karmienia naturalnego, tak długo, jak mama i dziecko sobie tego życzą.
Niemniej, bazując na zaleceniach ekspertów, informujemy również naszych konsumentów, iż w pewnym okresie życia z powodu zmieniających się potrzeb dziecka samo mleko kobiece przestaje wystarczać. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Europejskiego Towarzystwa ESPGHAN, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA oraz polskich ekspertów z Sekcji Żywieniowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, w okresie pomiędzy końcem 17. tygodnia życia i nie później niż 26. tygodniem istnieje konieczność wprowadzania produktów uzupełniających, które powinny stopniowo zastępować mleko. Do końca 1. roku życia dziecka jego dieta powinna zawierać dwa, maksimum trzy posiłki mleczne. Pozostałe karmienia piersią/ mlekiem modyfikowanym powinny zostać zastąpione posiłkami bezmlecznymi.
Rodzice niemowląt potrzebują wiedzy również na ten temat i często poszukują odpowiednich informacji. Wskazany przez Konsumenta artykuł: „W jaki sposób należy rozszerzać dietę niemowlęcia?” jest fragmentem szerszej treści udostępnianej rodzicom na stronie www.hipp.pl i zgodnie z tytułem jest skoncentrowany na zagadnieniu zamiany posiłków mlecznych na bezmleczne. Przedstawia on przykładowy, schematyczny sposób radzenia sobie z tym etapem żywienia.
Artykuł nie określa i nie narzuca ani sposobu ani dokładnego wieku, w którym te zmiany należy przeprowadzić. Posługujemy się tu ogólnymi określeniami typu: „pierwszy tydzień rozszerzania diety”, „drugi tydzień rozszerzania diety”, itd. Decyzję pozostawiamy rodzicom, którzy sami, często po konsultacji z lekarzem, wybierają najlepszy moment i sposób wprowadzania nowych produktów do diety zgodnie z indywidualnymi potrzebami ich dziecka. Schemat żywienia stanowi jedynie wskazówkę.
Pragniemy również dodać, że przywołany Art. 10 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013, odnosi się do dodatkowych wymogów dotyczących preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt (mleka modyfikowanego), co jest odrębnym zagadnieniem. Przepis ten stanowi, że „Etykietowanie, prezentację i reklamę preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt projektuje się tak, by nie zniechęcały do karmienia piersią.” Nie dotyczy zatem opisanej przez Konsumenta sytuacji (konieczności stopniowej zamiany posiłków mlecznych na bezmleczne) ani produktów uzupełniających wprowadzanych w ramach rozszerzania diety.
Mimo to, mając na względzie szczególną rolę karmienia piersią, treść powyższego przepisu jest od dawna przez nas uwzględniana poprzez stosowanie następującej klauzuli:
„Ważna wskazówka: Karmienie piersią jest najlepsze dla Twojego dziecka. Jeżeli rozważasz podanie dziecku mleka dla niemowląt, skonsultuj swoją decyzję z lekarzem.”
W związku ze zgłoszoną skargą konsumencką ponownie przeanalizowaliśmy treść artykułu: „W jaki sposób należy rozszerzać dietę niemowlęcia?” oraz dokonaliśmy zmiany we wskazanym fragmencie, który obecnie brzmi następująco:
„Obiadek warzywno – mięsny zjedzony w ilości odpowiadającej wielkości słoiczka (ok. 190 g ) stanowi już samodzielny, pełnowartościowy posiłek i może w pełni zastąpić posiłek mleczny w południe.”
1.2. Dopajanie niemowląt
Na stronie www.hipp.pl Rodzice mogą wielokrotnie spotkać się z informacją, iż woda jest najlepszym napojem do zaspokojenia pragnienia u niemowląt. Poniżej prezentujemy linki do kilku przykładów:
http://hipp.pl/male-dzieci-maja-duze-potrzeby/poradnik/czeste-pytania/picie/
http://hipp.pl/produkty-hipp-sa-idealnie-dopasowane-do-potrzeb-niemowlat-na-kazdym-etapie-rozwoju/poradnik-zywieniowy/rozszerzanie-diety/co-i-w-jakich-ilosciach-powinny-pic-niemowleta-i-male-dzieci/
http://hipp.pl/produkty-hipp-sa-idealnie-dopasowane-do-potrzeb-niemowlat-na-kazdym-etapie-rozwoju/poradnik-zywieniowy/schemat-zywienia/4-6-miesiac/
Lekarze zalecają, aby oprócz wody niemowlętom (zwłaszcza tym, które niechętnie piją wodę) podawać delikatne, niesłodzone herbatki ziołowe, najlepiej przygotowane z ekologicznych składników.
Przyznajemy, że pomimo iż wielokrotnie na stronie www.hipp.pl informujemy o dopajaniu niemowląt (gdy jest to wskazane) przede wszystkim wodą, to w miejscu podanym przez Konsumenta rzeczywiście zabrakło takiej informacji. Dlatego też natychmiast wprowadziliśmy stosowną korektę.
2. Odpowiedź dot. skargi K/92/16:
Skarżący zarzuca Producentowi użycie niedozwolonego oświadczenia zdrowotnego „rozluźnia/normalizuje stolce” na stronie internetowej.
Oświadczenie zdrowotne oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem.
2.1. Informacja „rozluźnia stolce/normalizuje stolce”
Na etykietach przecierów owocowych HiPP BIO z niskim zaleceniem wiekowym (po 4. miesiącu), przeznaczonych na początek rozszerzania diety, obecnie znajduje się informacja o następującej treści: „Wskazówka: może rozluźniać stolce” lub „Wskazówka: może zestalać stolce”. Komunikaty te nie są oświadczeniami zdrowotnymi, a więc stwierdzeniem istnienia związku pomiędzy produktem a zdrowiem, o czym mówi definicja oświadczenia zdrowotnego określona w Rozporządzeniu (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Są jedynie informacją dla rodziców o możliwej zmianie konsystencji stolca dziecka po spożyciu produktu, mogącej zastanawiać/budzić niepokój rodziców, którzy rozpoczęli rozszerzanie diety niemowlęcia.
W odpowiedzi na skargę konsumencką dotyczącą informacji podanej na stronie internetowej www.hipp.pl przy opisie produktów, informujemy, że naszym celem jest zachowanie spójności treści podanych na stronie z treścią umieszczoną na etykietach produktów dostępnych w sprzedaży.
Przyznajemy, że w serwisie internetowym www.hipp.pl, w chwili zgłoszenia skargi konsumenckiej, przy wskazanych tam produktach, zamieszczona była jeszcze informacja: „rozluźnia stolce/zestala stolce”. Taka informacja znajdowała się również wcześniej na etykietach tych produktów.
Informujemy, że słoiczki HiPP z aktualnych partii produkcyjnych posiadają już oznakowanie na etykietach w nowym brzmieniu: „Wskazówka: może rozluźniać stolce”/„Wskazówka: może zestalać stolce”. W celu zachowania spójności informacji na stronie internetowej i etykiecie produktu, dokonaliśmy także aktualizacji opisów na www.hipp.pl. W chwili obecnej możemy przekazać, że proces aktualizacji został zakończony.
Pragniemy podkreślić, że zarówno stosowane wcześniej stwierdzenia: „rozluźnia stolce /normalizuje stolce”, jak i stwierdzenia w nowym brzmieniu: „Wskazówka: może rozluźniać stolce”/ „Wskazówka: może zestalać stolce”, nie są w rozumieniu przywołanej wyżej definicji oświadczeniami zdrowotnymi.”- pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą i uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający stwierdził również, że reklama nie nadużywa zaufania odbiorców, ani też nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.
Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie wprowadza odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu i w sposób odpowiedni przedstawiała jego cechy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.