Uchwała Nr ZO 92/17 w sprawie reklamy zewnętrznej Victoria’s Secret

Uchwała Nr ZO 92/17
z dnia 7 listopada 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/136/17/01-02

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Rafał Karski – członek

na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2017 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/136/17/01-02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy Alshaya Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/136/17/01-02.

Przedmiotem skarg była reklama zewnętrzna bielizny damskiej marki Victoria’s Secret.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Reklama na billboardzie otwarcia sklepu w Warszawie Victoria’s secret prezentuje kobietę w wyuzdanym stroju. Łamie zasady dobrego smaku, obyczaju, wpływa na rozniecenie podniet seksualnych i deprawuje młodych ludzi i dzieci. Pojawiła się także w dzielnicy Ursynów, z pewnością także w innych częściach Warszawy. Zwracam się z prośbą o reakcję w sprawie tej reklamy.” – pisownia oryginalna
„Jej treść przypomina raczej reklamę jakiejś erotycznej książki lub filmu. Spętana sadystycznymi pasami niezwykle skąpo ubrana pani prezentuje bardzo dziwną bieliznę. Wszystko to na rogu ruchliwej ulicy, w sąsiedztwie 2 szkół podstawowych i kościoła widoczne dla kierowców i przechodniów, niezależnie od wieku, nie da sie przed nią uciec oczami! Moje małe córki były zaszokowane. Bulwersujące, że taka reklama została zaakceptowana do prezentowania publicznie w tym mieści, będąc zupełnie niedostosowaną do grupy odbiorców. Sprowadza kobietę do przedmiotu, jest żenująca i obraza mnie jako kobietę właśnie.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, według którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi”.

Ponadto, arbiter-referent poinformował, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 września 2017 r., dotyczące skarg konsumenckich na reklamę marki Victoria’s Secret pragniemy podziękować za informacje dotyczące reakcji jakie może wywoływać umieszczona przez nas reklama zewnętrzna.

W trosce o dobre imię marki przeanalizowaliśmy otrzymane skargi od klientów pod kątem zawartych w nich zarzutów.

Przedstawione przez konsumentów zastrzeżenia dotyczą subiektywnych odczuć, skojarzeń i wrażeń jakie wywołuje zdjęcie modelki prezentującej bieliznę Victoria’s Secret. Celem reklamy był zamysł kreatywny przedstawienia produktów Victoria’s Secret z najnowszej kolekcji marki, która prezentowana będzie również na Fashion Show marki w Shanghaju. Nie odnosi się ona z pewnością do kwestii moralnych, nie zawiera kontekstu seksualnego czy chęci gorszenia kogokolwiek. Prezentacja bielizny zawsze wiąże się w jakiś sposób z intymnością bo nie sposób zaprezentować elementów bielizny bez skojarzenia ich z cielesnością, czy w pewnym stopniu nagością, których przecież nie można wiązać z brakiem moralności. Modelka prezentuje piękną bieliznę, na zdjęciu widoczne są też pióropusze i trudno uznać takie zdjęcie za wyuzdane, łamiące poczucie smaku czy też wywołujące podniety seksualne. Celem reklamy jest prezentacja produktu a nie wzbudzanie pożądania, natomiast odczucia jakie ona wywołuje jest kwestią bardzo indywidualną, różną dla każdego odbiorcy. Wpływ na rodzaj odczuć może mieć wszystko – poczucie estetyki, gustu, wykształcenie, wyobraźnia, przeżyte doświadczenia, wyznawane poglądy, kultura czy też sposób wychowania. A zatem każdy sposób artystycznego przekazu może wywoływać w takim samym stopniu zarówno pozytywne, jak i negatywne odczucia.

Pragniemy zapewnić, iż opinie odbiorców naszych reklam są dla nas bardzo ważne, dlatego też bierzemy je pod uwagę i będziemy je rozważać przy planowaniu kolejnych akcji reklamowych.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżących, uznając, że w przedmiotowej reklamie nie przekroczono dopuszczalnych granic obyczajowości.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że ukazanie w reklamie kobiecego ciała było uzasadnione rodzajem reklamowanego produktu jakim jest bielizna.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.