Uchwała Nr ZO 93/14 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 64/14 dotyczącej reklamy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.


 Uchwała Nr ZO 93/14

z dnia 23 października 2014 roku
Zespołu Odwoławczego
w sprawie Odwołania od uchwały nr ZO 64/14
dotyczącej skarg o sygnaturze akt

K/33/14/01-02

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Wojciech Kowalczyk – członek,

na posiedzeniu w dniu 23 października 2014 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 2 września 2014 roku nr ZO 64/14 dotyczącej skarg o sygnaturze akt K/33/14/01-02, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić Odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 64/14 dotyczącej skarg o sygnaturze akt K/33/14/01-02.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 30 października 2013r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1. powyżej postanowienia Regulaminu Rozpatrywania Skarg.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione przez Skarżonego informacje, nie są nowymi faktami ani dowodami, gdyż były one znane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia uchwały.

Zespół Odwoławczy stwierdził również, że polemika Skarżonego z uchwałą Zespołu Orzekającego, nie może zostać uznana jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.