Uchwała Nr ZO 93/15 w sprawie reklamy firmy Agros-Nova Soki Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 93/15
z dnia 7 lipca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/42/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Kowalczyk – przewodniczący,
2) Barbara Król – członek,
3) Andrzej Garapich – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/42/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Agros-Nova Soki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/42/15
Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktu Fortuna Karotka Plus Aloes.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„opis reklamy: Reklama przedstawia napój marchewkowy rzekomo wspierający kondycję skóry.
Treść skargi: W trakcie reklamy lektor mówi “Skomponuj koktajl z marchwi, jabłek, malin i świeżego aloesu”. W składzie próżno jednak szukać aloesu pod świeżą postacią. Znajduje się on tam w formie ekstraktu w śladowych ilościach (0,024%). W przypadku ekstraktu nie możemy przecież mówić o świeżości. Poza tym produkt jest produktem pasteryzowanym więc ciężko tutaj mówić o świeżości w ogóle. Ponadto szczątkowa zawartość aloesu w produkcie nie przeszkadza reklamodawcy w bardzo widocznej ekspozycji aloesu w reklamie i na etykiecie, co może wprowadzać konsumentów w błąd, jako że rzeczywista zawartość aloesu w produkcie jest bez znaczenia dla jego właściwości smakowych i odżywczych.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W imieniu Agros Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w odpowiedzi na skargę konsumencką wnoszę o oddalenie skargi z uwagi na:
1. brak legitymacji biernej po stronie Agros-Nova Sp. z o.o. do występowanie w niniejszej sprawie,
2. brak naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.
Uzasadnienie
Przedmiotowa Skarga odnosi się do reklamy internetowej produktu Fortuna Karotka Plus Aloes wyemitowanej w kanale Youtube Fortuny. Oświadczam, że Spółka Agros-Nova Sp. z o.o. nie jest producentem produktu Fortuna Karotka Plus Aloes. Nie jest również podmiotem uprawnionym do znaku towarowego Karotka, ani też nie zlecała produkcji kwestionowanego spotu reklamowego. Producentem produktu Fortuna Karotka Plus Aloes, uprawnionym z rejestracji znaku towarowego Karotka jest spółka Agros-Nova Soki Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al., Stanów Zjednoczonych 61a.
Na marginesie wskazać należy, że kwestionowana reklama nie narusza żadnych przepisów Kodeksu Etyki Reklamy. W skardze wskazano, że reklama produktu Karotka Plus Aloes informuje konsumenta, że w składzie reklamowanego produktu znajduje się aloes pod świeżą postacią. Twierdzenie takie jest całkowicie nieuzasadnione. Reklama zawiera następujący przekaz:
„Sposób na skórę: skomponuj koktajl z marchwi, jabłek, malin i świeżego aloesu lub wypij sok Fortuna Karotka Plus z dodatkiem aloesu, który wspiera zdrowy wygląd skóry. Fortuna, dbaj o siebie! To proste!”
Reklama wskazuje w pierwszej części, że jednym ze sposobów zapewnienia zdrowego wyglądu skóry jest przygotowanie „we własnym zakresie” koktajlu z marchwi, jabłek, malin i świeżego aloesu. W drugiej części spotu lektor informuje, że alternatywą jest wypicie soku Fortuna Karotka Plus z dodatkiem aloesu, który wspiera zdrowy wygląd skóry. Z przekazu tego w żadnym razie nie można wywieźć, że reklamowany produkt zawiera aloes w postaci świeżej. Również w warstwie wizualnej reklama nie zawiera takiej sugestii. W reklamie prezentowany jest karton z reklamowanym produktem oraz zbliżenie na zawarte na opakowaniu oświadczenie zdrowotne „aloes wspiera zdrowy wygląd skóry”. Nie można zatem twierdzić, żeby reklama mogła wprowadzić w błąd przeciętnego konsumenta odbiorcy reklamy co do składu produktu czy też, mogła nadużywać zaufania odbiorcy, czy wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
Drugi zarzut opiera się na twierdzeniu, że zadeklarowany w składzie produktu dodatek aloesu 0,024% nie upoważnia do jego uwidocznienia na opakowaniu produktu, czy też w reklamie. Zarzut ten jest nieuzasadniony z kliku powodów. Po pierwsze nie prawdą jest, że dodatek aloesu w ilości 0,024% pozostaje bez znaczenia dla właściwości smakowych czy odżywczych produktu. W tym kontekście należy mieć na uwadze fakt, że składnikiem produktu jest ekstrakt aloesu w ilości 0,024%. Ekstrakt aloesu jest produktem skoncentrowanym otrzymanym z liści i stężonym 50-krotnie, a więc 1 g ekstraktu otrzymuje się z 50 g liści aloesu. Mając powyższe na względzie wskazać należy, że zawartość aloesu (mając na względzie fakt użycia ekstraktu stężonego 50-cio krotnie) wynosi 1,2%.
Po wtóre komunikacja reklamy opiera się na zastosowaniu oświadczenia zdrowotnego „aloes wspiera zdrowy wygląd skóry”. Zastosowanie tego oświadczenia zdrowotnego jest zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, zaś podstawę jego stosowania stanowi pkt. 9 preambuły Rozporządzenia Komisji(UE) NR 536/2013 z dnia 11 czerwca 2013r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci.
Zastosowana dawka ekstraktu aloesu zapewnia opisany w oświadczeniu efekt prozdrowotny przy regularnym stosowaniu, nie można zatem zasadnie twierdzić, że jego dodatek w produkcie nie ma znaczenia dla właściwości smakowych czy odżywczych produktu.”
– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.
Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie nadużywa zaufania odbiorców i nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.
Zespół Orzekający oddalił także zarzut dotyczący wprowadzania konsumentów w błąd co do właściwości reklamowanego produktu i wyraził opinię, iż w tym zakresie przedmiotowa reklama przedstawiała w odpowiedni sposób właściwości reklamowanego produktu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.