Uchwała Nr ZO 94/12 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 80/12 dotyczącej reklamy firmy Renault Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 94/12

z dnia 27 sierpnia 2012 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie Odwołania od uchwały nr ZO 80/12

dotyczącej skargi o sygnaturze akt

K/41/12

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko — przewodnicząca,
2) Wojciech Piwocki — członek,
3) Wojciech Tomczak — członek,

na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2012 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 19 czerwca 2012 roku nr ZO 80/12 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/41/12, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżącego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżącego od uchwały nr ZO 80/12 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/41/12.
Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 16 maja 2012r.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Zgodnie z pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały o której mowa w pkt. 37.

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że w wyżej wymienionym dziesięciodniowym terminie, Skarżący nie dostarczył nowych faktów i dowodów w przedmiotowej sprawie.

Zespół Odwoławczy jednoznacznie stwierdził, że informacje zawarte w Odwołaniu są jedynie polemiką z uchwałą Zespołu Orzekającego i nie są nowymi faktami ani dowodami.

Jednocześnie, Zespół Odwoławczy zwrócił uwagę, że użyte w reklamie hasło „Wybierz jakość Renault” nie zawiera obietnicy, iż jakość Renault będzie odpowiednia dla każdego konsumenta.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.