Uchwała Nr ZO 94/13 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.


 Uchwała Nr ZO 94/13
z dnia 16 lipca 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/27/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marta Macke – przewodnicząca,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Przemysław Częstochowski – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/27/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/27/13.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna suplementu diety o nazwie Linea 20+.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„Stacja telewizyjna Nickelodeon przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży. W reklamie widzimy młodą dziewczynę ( nastolatkę ) która nie jest zadowolona ze swojego wyglądu i sięga po tabletki odchudzające. Hasło z reklamy ” schudnąć można w każdym wieku”. Moja córka ( 8 lat ) na drugi dzień po rozmowie z koleżankami z klasy stwierdziła, że “na zająca” wszystkie poproszą swoich rodziców o te tabletki, bo wspólnie doszły do wniosku że pora zacząć się odchudzać. Uważam to za bardzo groźne zjawisko, proszę o weryfikację reklamy. Nie dawajmy naszym dzieciom dodatkowych powodów do tego by czuły się niewartościowe i bez tego ciągle są bombardowane kultem szczupłej (ale nie do końca zdrowej sylwetki ). Uważam tą reklamę za wysoce niebezpieczną i szkodliwą, zwłaszcza na kanale przeznaczonym dla młodych osób.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 23 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może zawierać treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa.”.
Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 24, w myśl którego „stosownie do treści art. 8 i art. 10 reklama skierowana do dzieci lub młodzież nie może wprowadzać w błąd poprzez wykorzystywanie ich naturalnej ufności i braku doświadczenia.”.
Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony poinformował, że w dniu 18.06.2013 roku otrzymał płytę CD z zapisem reklamy, będącej przedmiotem skargi. Potwierdzam, że jest to spot reklamowy naszego produktu tj. suplementu diety Linea 20+.

Odpowiadając na zarzuty uznania reklamy produktu Linea 20+ za sprzeczną z art. 2, art. 23, art. 24 oraz art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, Skarżony podniósł, że powołany w skardze o sygn. Akt K/27/13 spot reklamowy nie jest skierowany do dzieci ani młodzieży, lecz osób pełnoletnich.

Zdaniem Skarżonego, już sama nazwa produktu tj. Linea 20+ określa kategorie wiekową konsumentów, dla których jest on przeznaczony. Tym samym, zarzuty, o których mowa powyżej są chybione. Co więcej, treść spotu reklamowego wyraźnie wskazuje, że przeznaczony jest on jako wspomagający proces pozbywania się zbędnych kilogramów, czyli dla osób, które rozpoczęły już odchudzanie. Według Skarżonego, nie ma wobec tego na celu zachęcanie ani promowanie odchudzania. Jednocześnie Skarżony podkreślił, że typowe dla dzieci jest to, że chcą posiadać rzeczy, które są reklamowane, widząc to w jaki sposób zostały przedstawione, czasem nawet nie rozumiejąc do czego są posiadać rzeczy, które są reklamowane, widząc to w jaki sposób zostały przedstawione, czasem nawet nie rozumiejąc do czego są przeznaczone, gdyż podoba im się szata graficzna, muzyka itp. Do takich deklaracji dzieci należy mieć dystans i pochodzić z rezerwą.

Według Skarżonego, w tym stanie rzeczy należy uznać skargę konsumencką za niezasadną.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami z uwagi na nieodpowiednio dobrane medium do treści komunikacji reklamowej.

W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama emitowana na antenie skierowanej głównie do dzieci i młodzieży może zachęcać do nieodpowiedzialnych zachowań i nadużywa zaufania tych młodych odbiorców oraz wykorzystuje ich brak doświadczenia lub wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.