Uchwała Nr ZO 94/17 w sprawie reklamy telewizyjnej lakieru do paznokci marki Semilac

Uchwała Nr ZO 94/17

z dnia 7 listopada 2017 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. Akt:

K/147/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Rafał Karski – członek

na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/147/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Nesperta Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/147/17.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna lakierów hybrydowych marki Semilac.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„Reklama promuje lakiery hybrydowe Semilac. W reklamie udział bierze piosenkarka Margaret z zespołem tanecznym, reklama imituje próbę przed koncertem. W reklamie słyszymy, że «lakier Semilac to najchętniej wybierany lakier hybrydowy w Polsce» nie zauważyłam informacji kto i na jakiej grupie przeprowadził badania rynkowe, nie ma informacji o podstawach takiego stwierdzenia. Bardzo proszę o skontrolowanie tej reklamy.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Działając za Nesperta sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej także jako «Spółka»), w odpowiedzi na pismo Rady Reklamy z dnia 11 października 2017 r., poniżej przedstawiam Państwu naszą odpowiedź, a w jej ramach – ustosunkowanie się do zarzutów konsumenta.

W przekazanej Spółce skardze konsument wskazuje, iż w reklamie lakieru do paznokci marki Semilac, w której posłużono się sformułowaniem «lakier Semilac to najchętniej wybierany lakier hybrydowy w Polsce» (faktycznie wypowiadany przez lektora slogan reklamowy to: «Semilac najczyściej wybierane lakiery hybrydowe w Polsce»), «(…) nie zauważyła kto i na jakiej grupie przeprowadził badania rynkowe, nie ma informacji o podstawach takiego stwierdzenia».

Odnosząc się do powyższego, Spółka wnosi o oddalenie skargi, gdyż w rzeczywistości w treści reklamy zamieszczono wszystkie informacje wspomniane przez konsumenta w skardze.
Informacje te zostały zamieszczone w postaci przypisu o następującej treści:
«*Według badań Kantar Millward Brown aż 61 % użytkowniczek hybryd wybiera lakiery hybrydowe Semilac. Badania zostały przeprowadzone na reprezentatywnej próbie kobiet w wieku 18-65 lat w lutym 2017 roku.»
Wyżej przytoczony przypis pojawia się w chwili, gdy lektor rozpoczyna wypowiadanie sloganu reklamowego i utrzymuje się przez okres umożliwiający jego odczytanie. Nie można także uznać, ażeby przypis był nieczytelny, albowiem wyświetla się on wyraźną i widoczną czcionką, odróżniającą jego treść od ciemniejszego tła.

Jak wynika z powyższego, w przypisie powołano podstawę stwierdzenia przytoczonego w sloganie, w tym wskazano precyzyjnie podmiot przeprowadzający badanie oraz grupę, na której badania zostały przeprowadzone.

Umieszczanie informacji o podstawach twierdzeń przywołanych w sloganach w przypisie (nie zaś w treści sloganu) stanowi praktykę zgodną z obowiązującymi standardami, w tym z zasadami etycznego reklamowania.
Nadto wskazuję, że przedmiotowa reklama przekazana została do emisji w dwóch wersjach: 15 sekundowej oraz 30 sekundowej, przy czym w obu wersjach od samego początku zamieszczony był wyżej przywołany przypis.

Dowód: – płyta CD zawierająca reklamę, której dotyczy skarga (nagranie w wersji 15 sekundowej oraz 30 sekundowej).

Spółka pragnie zapewnić, iż jej celem jest ażeby kampanie reklamowe zawsze prowadzone były w poczuciu odpowiedzialności, z zachowaniem dobrych obyczajów oraz uczciwości, w tym względem konkurentów. W ocenie Spółki, w odniesieniu do reklamy objętej skargą, obowiązki te zostały zrealizowane, czemu wyraz daje fakt, że w reklamie zamieszczone zostały informacje, które w całości odpowiadają treściom oczekiwanym przez konsumenta, który złożył skargę.

W związku z powyższym Spółka wnosi o oddalenie skargi objętej przedmiotowym postępowaniem.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami i z należytą starannością.

Zespół Orzekający oddalił zarzut naruszenia art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy. W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama nie nadużywa zaufania odbiorców ani nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.

Zespół Orzekający oddalając zarzut naruszenia art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy podkreślił, że użyte w reklamie dane wskazywały źródło badań i nie były prezentowane w sposób wprowadzający w błąd.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.