Uchwała Nr ZO/94/19/59u w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO 75/19/47u

Uchwała Nr ZO/94/19/59u

z dnia 4 września 2019 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO 75/19/47u

dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/147/19

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Rokita– przewodnicząca,

2) Magdalena Rigamonti – członek,

3) Jaromir Sroga – członek,

na posiedzeniu w dniu 4 września 2019 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od Uchwały z dnia 17 lipca 2019 roku nr ZO 75/19/47u, dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt KER/147/19

postanawia

– oddalić Odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił i zważył, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło złożone na podstawie pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg (bliższe dane w aktach sprawy) Odwołanie Skarżonego od Uchwały nr 75/19/47u dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt KER/147/19.

W myśl pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg podstawę Odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

Zespół Odwoławczy stwierdził, że w świetle treści Odwołania nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu przywołanego wyżej postanowienia pkt. 50.

Zespół Odwoławczy uznał, iż Odwołanie zawiera wyniki badania które było znane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, co nie może zostać uznane jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie. Zespół Odwoławczy zwrócił uwagę, iż wskazane w Odwołaniu badanie jest standardem w branży reklamowej, a jego wyniki nie wnoszą nowych okoliczności do sprawy, bowiem odzwierciedlają ogólną strukturę demograficzną całego serwisu, a nie grupy odbiorców przedmiotowego przekazu reklamowego.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.