Uchwała Nr ZO 95 /17 w sprawie reklamy tekstowej sms firmy W gorącej wodzie company sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 95 /17
z dnia 25 października 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/140/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Maciej Korobacz – członek,

na posiedzeniu w dniu 25 października 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/140/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie w formie wiadomości tekstowej sms firmy W gorącej wodzie company sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę z uwagi na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/140/17

Przedmiotem skargi była reklama w formie wiadomości tekstowej sms usług matrymonialnych.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Reklama ma podtekst erotyczny a często nawet bezpośredni erotyczny wydźwięk.
Operator wysyła uporczywe sms, pomimo napisania żądania o usunięcie mojego numeru telefonu z ich bazy danych piszą dalej” – pisownia oryginalna

uzupełnienie skargi:

Biuro Rady Reklamy: „Uprzejmie proszę o doprecyzowanie, czy w tym przypadku skarży Pan reklamę ze względu na treści erotyczne czy ze względu na uporczywe działania ze strony operatora.”
Konsument: „Ze względu na uporczywe sms i treści erotyczne.”
Konsument: „Przesyłam jeszcze stronę z komentarzami o numerze telefonu tej firmy, jak widać jest to nie pierwszy raz kiedy ta firma używa takich “praktyk.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 47 ust. 4 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „Promujący musi spełniać żądania beneficjentów dotyczące nieotrzymywania ofert dostarczanych w ramach marketingu bezpośredniego, w tym w szczególności przesyłek adresowanych, druków bezadresowych, telefonów, telefonicznych wiadomości tekstowych i multimedialnych (np. SMS-ów, MMS-ów itp.) faksów, poczty elektronicznej lub innych metod komunikacji adresowanej online, poprzez zaprzestanie dostarczania takich ofert. Beneficjent może wyrazić swą wolę nieotrzymywania przesyłek od określonego promującego poprzez przekazanie mu odpowiedniego żądania. Może także wyrazić wolę nieotrzymywania przesyłek danego typu poprzez dokonanie zgłoszenia do odpowiedniej listy preferencji lub poprzez oznaczenie miejsca dostarczania przesyłek informacją o takim żądaniu.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pismo z dnia 26 września 2017 uprzejmie informujemy, że nasza polityka reklamowa działa w zgodzie z Kodeksem Etyki Reklamy, a w szczególności z Art. 2 oraz art. 47 w/w kodeksu.

Dokładamy wszelkich starań aby nasze działania wykonywane były z należytą starannością oraz zgodnie z dobrymi obyczajami i w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Ze względu na erotyczny charakter naszych usług reklama kierowana jest wyłącznie do osób, które wyraziły chęć przesyłania im ofert oraz wcześniej korzystały z usług tego typu. Korzystamy wyłącznie z baz danych zebranych na stronach erotycznych oraz pornograficznych, ponieważ daje nam to gwarancje, iż klient który zapisał się do usługi ma intencje otrzymywania treści o danym charakterze.

Każde żądanie nieotrzymywania ofert jest skrupulatnie realizowane, klient ma możliwość zaprzestania korzystania z Usługi na wiele sposobów, o których jest informowany. Klient może wyrazić wolę zaprzestania otrzymywania ofert poprzez m.in.:
• dzwoniąc pod standardowy numer stacjonarny naszej firmy, tj. 61 250 46 17
• wysyłając smsa o treści oznaczonej przy regulaminie danej usługi
• poprzez wysłanie wiadomości e-mail, w której wyrazi wole o zaprzestaniu otrzymywania wiadomości
• listownie na adres naszej siedziby
• bezpośrednio u swojego operatora telefonii komórkowej, włączając możliwość załatwienia sprawy poprzez infolinię
• u podmiotu realizującego usługę o podwyższonej opłacie (mailowo, telefonicznie, listownie).” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający z uwagi na brak dowodów nie mógł dokonać oceny przedmiotowej reklamy w zakresie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Jednocześnie Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że zgodnie z regulaminem reklamowanej usługi zamieszczonym na stronie www.regul.pl możliwe jest zaprzestanie korzystania z usługi m.in. poprzez wysłanie wiadomości email na adres emailowy: dodatkoweswiadczenie@gmail.com, w której oznajmi się o rezygnacji z usługi podając numer telefonu, na którym realizacja dodatkowego świadczenia ma zostać zablokowana.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.