Uchwała Nr ZO 97/13 w sprawie reklamy firmy Hoop Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 97/13
z dnia 6 sierpnia 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/60/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Kowalczyk – przewodniczący,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Małgorzata Ołdak – członek,

na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/60/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Hoop Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/60/13.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna Hoop Cola.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „w reklamie pojawia się ocenzurowane przekleństwo. W prawdzie jest podłożony ‘pisk’ jednak pierwsza litera, którą słychać wyraźnie ewidentnie wskazuje na słowo na ‘k’. Reklama jest emitowana w ciągu dnia (6:00-22:00), kiedy oglądają ją dzieci i próbują dociekać co to za słowo. Pomijając kwestię mojego (i myślę, że nie tylko) urażenia wyjątkową wulgarnością tej reklamy.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.
Poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.
Ponadto, arbiter-referent poinformował, że zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt. 1 i 2) ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (DZ. U. z 1999r. nr 90, poz. 999) „Ochrona języka polskiego polega w szczególności na:
1) dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji,
2) przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony w odpowiedzi na pismo z dnia 11 lipca 2013 roku (doręczone dnia 15 lipca 2013 roku), dotyczące skargi konsumenckiej, jaka wpłynęła na reklamę Hoop Coli z udziałem komiksowej postaci Wilqa, zgodnie z pkt. 37 ppkt. Ib Rozdz. III Regulaminu rozpatrywania skarg przez Radę Reklamy, wniósł o oddalenie skargi w związku z brakiem naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy z dnia 16 maja 2012 r.

Jednocześnie, Skarżony poinformował, iż Wilq – postać komiksowa – główny bohater skarżonej reklamy jest powszechnie traktowany z przymrużeniem oka znany czytelnikom komiksów w Polsce od ponad 10 lat. Komiksy z jego udziałem odznaczają się humorem, czasem kontrowersyjnym, bezpardonowym, zawsze celnie punktującym ludzkie słabości i przywary. Komiks „Wilq” jest laureatem przyznawanych podczas Międzynarodowych Dni Komiksu w Łodzi nagród K’03, K’04 oraz K’05 w wielu kategoriach. Do tej pory sprzedano prawie 100 tysięcy egzemplarzy. To, co wyróżnia Wilqa, to cięty język i absurdalne poczucie humoru. Firma Hoop Polska sp. z o.o. w związku z utrzymaniem konwencji i charakteru postaci Wilq’a, we współpracy z agencją reklamową Hand Made i twórcami komiksu, przygotowała reklamę opisującą żartobliwie materialistyczną rzeczywistość panującą w Polsce. Powszechnie w filmach fabularnych, dokumentalnych i reportażach, surowy język ma oddawać “prawdę życia”, uwiarygodniać przekaz wizualny – przy czym aby uchronić widzów przed wulgaryzmami usuwa się niecenzuralne zwroty i słowa poprzez ich „wypikanie”.

Skarżony wskazał, że w skarżonej reklamie świadomie zastosowano taki sam zabieg („wypikanie”), choć sam bohater używa zwrotu “kurka wodna” – który jest neutralny językowo. Nie ma zatem żadnych podstaw dla uzasadnienia twierdzeń dotyczącym rzekomego naruszenia przez Hoop Polska sp. z o.o. art. 3 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dn. 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 1999r. nr 90, poz. 999), a tym bardziej nieuzasadnione jest twierdzenie co do stwarzania przez skarżoną reklamę zagrożenia dla prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego czy moralnego dzieci, które mogą stać się mimowolnymi odbiorcami reklamy.

Skarżony wskazał, że konsekwentnie, w każdej kampanii Hoop Coli, stara się przedstawić otaczającą nas szarą codzienną rzeczywistość z przymrużeniem oka i humorem. Nie inaczej było i w tym przypadku. Skarżony poinformował, że tworząc przedmiotową reklamę nie miał intencji dotknięcia kogokolwiek, ponieważ Hoop Cola jest marką pozytywną i otwartą na innych, a także z dystansem patrzącą na otaczającą nas rzeczywistość.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający wziął pod uwagę charakter występującego w reklamie głównego bohatera z komiksu Wilq oraz fakt, że reklama jest utrzymana w żartobliwej konwencji.
Jednocześnie, Zespół Orzekający zaapelował do reklamodawców, aby w trosce o ochronę języka polskiego nie używali wulgaryzmów w reklamach nawet jeśli są one „wypikowane”.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.