Uchwała Nr ZO 97/16 w sprawie reklamy firmy Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Sp. k.


Uchwała Nr ZO 97/16
z dnia 7 grudnia 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/105/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Rokita – przewodniczący,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Witold Trzciński – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/105/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Toruniu (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normę art. 2 ust.1 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/105/16.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna usług pozyskiwania funduszy unijnych prezentująca krowę przedstawioną w barwach unijnych i opatrzona hasłem „UNIĘ DOIMY DLA CIEBIE!”.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż
„opis reklamy: 2 banery reklamowe wiszące na płocie o treści “Unię doimy dla ciebie”. Na banerze oprócz hasła znajduje się krowa w barwach unijnych. Zdjęcie w załączniku.

Treść skargi: Reklama jest skandaliczna, jednoznacznie wskazuje, że dotacje unijne to nie kwestia szansy, a cwaniackie wykorzystanie. Świetnie ugruntowuje stereotyp Polaka- oszusta, złodzieja, naciągacza i cwaniaka.”- pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odpowiedzi na Państwa pismo dot. naszego bannera znajdującego przy ul. Dworcowej w Toruniu, informujemy, że banner jest własnością firmy Centrum Funduszy UE Sp. z o. o. Sp. k. i jest umieszczony na prywatnej posesji właściciela biurowca, w którym nasza firma ma siedzibę.
W naszym przekonaniu treść bannera nie ma charakteru „skandalicznego” i nie ugruntowuje żadnych negatywnych stereotypów na temat Polaków. W działalności naszej firmy kierujemy się zasadami etyki i odpowiedzialności społecznej, także wobec naszej Ojczyzny oraz Rodaków.
Zastosowane zostało przez nas obiegowe określenie tj. „doić Unię”. Jest to kolokwializm, który jest powszechnie obecny w potocznej mowie i nie jest uważany za obraźliwy. W zupełności mieści się on w powszechnie obowiązujących standardach co do wolności wypowiedzi i odnośnie swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także nie narusza zasad etyki.
Banner znajduje się na ogrodzeniu niespełna 2 lata i nigdy nie budził żadnych kontrowersji ani protestów społecznych czy indywidualnych, co z pewnością byśmy uszanowali. Stąd uważamy przedstawiony przez Państwa argument za w pełni subiektywny i jednostkowy, wynikający z niezrozumiałych dla nas powodów (choć może to być przykładowe działanie lokalnej konkurencji z branży dotacji UE).
Stąd najlepszym rozwiązaniem jest wg nas umorzenie całego postępowania.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama prezentując treści o zabarwieniu pejoratywnym promuje i utrwala negatywne postawy społeczne.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami i narusza normę art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.