Uchwała Nr ZO 98/14 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 98/14

z dnia 21 listopada 2014 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. Akt:

K/108/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,

2) Wojciech Piwocki  – członek,

3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/108/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby reklama nie naruszała art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

 

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/108/14.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktu „Junical zęby” opatrzona hasłem „to już nie są mleczaki, o zęby stałe trzeba dbać na poważnie”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„produkt: Junical zęby

opis reklamy: Chłopiec, któremu właśnie wypadają mleczaki dostaje od dentysty preparat Junical, aby lepiej dbać o nowe zęby.

Treść skargi: W reklamie pada stwierdzenie, że stałe zęby, to nie mleczaki i o stałe zęby trzeba dbać na serio. Sugeruje to wg. mnie, że o zęby mleczne nie trzeba się martwić ani dbać.” – pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy zgodnie z którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę.

„W odpowiedzi na pismo z dnia 3.10.2014 roku, informuję, że zarzuty uznania reklamy produktu Junical zęby za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, są chybione. Co więcej, wskazuję, że reklama ta poprzez użyte środki wyrazu w żaden sposób nie nadużywa zaufania odbiorców ani nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.

Przekaz reklamowy telewizyjny składa się z dwóch połączonych części: wizyjnej i dźwiękowej. W części wizyjnej mamy scenkę rodzajową, w której mama czeka na swoją pociechę przed gabinetem dentystycznym (przegląd kontrolny ząbków), a po jakimś czasie szczerbate dziecko wychodzi z gabinetu wraz z tatą, który opowiada o przedmiotowym produkcie. W części fonicznej słyszymy m.in. wypowiedź: to już nie są mleczaki, o zęby stałe trzeba dbać na poważnie, muszą Ci starczyć do końca życia. Z całości przekazu jasno wynika, że skoro dziecko wychodzi o dentysty tzn., że dba o swoje zęby, Dodatkowo z wizji wynika, że ma białe ząbki, czyli codziennie i regularnie o nie dba. Junical ma za zadanie dodatkowo wspomagać rozwój ząbków, a nie zastąpić kontrole dentystyczne czy też szczotkowanie (napis: Junical żeby ząbki rosły zdrowo). Dodatkowo należy wskazać, że dzieci uczęszczające do przedszkoli są zobowiązane do posiadania swojej szczoteczki do zębów i pasty i ich codziennego używania po posiłkach.

Z powyższego jasno wynika, że reklama nie sugeruje tego co zarzuca konsument, mianowicie, że o zęby mleczne nie trzeba dbać, ale wręcz przeciwnie – wskazuje na właściwe postępowanie odpowiedzialnych rodziców w kwestii zdrowych zębów (szczotkowanie, wizyty u dentysty, zażywanie preparatów wspomagających tj. Junical).

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że wszystkie stawiane zarzuty są bezpodstawne i dlatego wnosimy o odrzucenie skargi jako bezzasadnej.” – pisownia oryginalna

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama opatrzona hasłem „to już nie są mleczaki, o zęby stałe trzeba dbać na poważnie” może nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy, gdyż zarówno o zęby mleczne jak i zęby stałe należy dbać, aby próchnica nie przeniosła się z zębów mlecznych na zęby stałe.

Dlatego w przedmiotowej reklamie powinny być w tym zakresie wprowadzone zmiany, aby odbiorcy nie mieli wrażenia, że o zęby mleczne nie trzeba dbać na poważnie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 36 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.49 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.