Uchwała Nr ZO/98/19/63u w sprawie skargi na reklamę radiową Peugeot

Uchwała Nr ZO/98/19/63u

z dnia 18 września 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawach o sygn. akt:

KER/186/19 i  KER/187/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Anna Gumkowska – przewodnicząca,

2) Beata Dziwulska – członek,

3) Maciej Korobacz – członek,

na posiedzeniu w dniu 18 września 2019 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt KER/186/19  i KER/187/19 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  (dalej: Skarżony)

postanawia

– skargi oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturze akt KER/181/19 i KER/183/19.

Przedmiotem skarg była reklama radiowa pojazdów marki Peugeot.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach poinformowali:

KER/186/19

„opis reklamy: Męski głos opowiada o warunkach pogodowych w lecie – najpierw upał, że topi się asfalt, potem zimno, że chodzi się w kurtce. A Peugeot podkręca temperaturę.

Treść skargi: Reklama jest prowadzona nieodpowiedzialnie i zaburza właściwą ocenę zjawisk atmosferycznych w sytuacji kryzysu klimatycznego. Jest to reklama nieodpowiedzialna społecznie i środowiskowo. Użycie takich metafor klimatycznych, jak robi to Peugeot, wpływa na jeszcze większe zobojętnienie ludzi na kwestie klimatyczne, na stępianie wrażliwości tego, co się na ziemi dzieje. Tekst reklamy jest cynicznym i obłudnym wykorzystaniem zjawisk na świecie, które zwiastują katastrofę klimatyczną i oszukuje ludzi wkręcając ich w tzw. zabawę w podkręcanie temperatury. To hasło także jest skandaliczne. Jest totalnie nieodpowiedzialne. Firma zachowuje się i działa w sposób nieodpowiedzialny, – pisownia oryginalna

KER/187/19

„opis reklamy: Najpierw upał, że topi się asfalt, potem zimno latem. Podkręcamy temperaturę w Peugeot. Jeszcze bardziej gorąco na naszych promocjach.

Treść skargi: Jesteśmy na skraju katastrofy klimatycznej. Peugeot robi sobie żarty i puszcza oko do klienta, że podgrzewa atmosferę. Ta reklama nie powinna się ukazać, a firma prezentuje wysoki poziom nieodpowiedzialności za sprawy klimatyczne, w których też ma swój udział. Firma chwaląca się i nawołująca do podgrzewania temperatury, nawet jeśli to jest żart, to jeśli robi to publicznie w reklamach radiowych, działa w sytuacji klimatycznego załamania w sposób skrajnie nieodpowiedzialny.” – pisownia oryginalna

Powyższe skargi zostały złożone prawidłowo. Na podstawie pkt. 5 lit. d Regulaminu Rozpatrywania Skarg skargi zostały rozpatrzone łącznie przez jeden Zespół Orzekający.

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego: „działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej  oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi o następującej treści:

„W odpowiedzi na pismo z dnia 7 sierpnia 2019 r. w związku ze skargą konsumenta dotyczącą reklamy radiowej Promocji Peugeot w Radiu TOK FM uprzejmie informujemy, że wyrażamy wolę uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy.”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżących i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama, nie zawiera treści naruszających dobre obyczaje. W opinii Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz z należytą starannością.

 
W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.
 
Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.