Uchwała Nr ZO 99/13 w sprawie reklamy firmy Night Club Libido

Uchwała Nr ZO 99/13
z dnia 6 sierpnia 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/57/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Kowalczyk – przewodniczący,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Małgorzata Ołdak – członek,

na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/57/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Night Club Libido z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy radiowej

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/57/13.
Przedmiotem skargi była reklama radiowa klubu Libido.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż „piszę do Państwa, ponieważ już od jakiegoś czasu słyszę w radiu dość seksistowską reklamę. Mianowicie, reklama zachęca mężczyzn do zdrady (w dość nie przyjemny sposób). Uważam, że takie reklamy są nie moralne i nie etyczne i powielają bardzo negatywne wzorce kulturowe, (jeżeli w ogóle zdradę można nazwać wzorcem kulturowym). Reklama jest reklamą klubu dla niby “gentelmenów” Libido, który mieści się na ul. Kredytowej w Warszawie. Bardzo proszę o podjęcie inicjatywy lub zdjęcie tej reklamy z eteru, gdyż reklama jest niesmaczna i obłudna.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W związku z informacją o wpłynięciu do Rady Reklamy skargi na reklamę lokalu, kierownictwo Night Klubu LIBIDO ul. Kredytowa 9 poinformowało, iż nie zgadza się z zarzutami zawartymi w/w skardze.

Zdaniem Skarżonego, w emitowanej w Radiu PLANETA FM reklamie nie było żadnych obraźliwych lub nieprzyzwoitych wyrażeń, nakłaniających do czynów niemoralnych i nieetycznych.

Skarżony wyjaśnił, że prowadzi Klub Nocny więc reklamując dobrą zabawę /z nastawieniem na wieczory kawalerskie / nie powinien wzbudzać negatywnych emocji.

Skarżony wskazał, że stacja radiowa, również nie miała wątpliwości co do etyki emitowanej na antenie reklamy.

Skarżony poinformował również, iż reklama od maja 2013 roku nie pojawia się na antenie PLANETA FM.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącej, uznając, że przedmiotowa reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami, co jest sprzeczne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama trywializując relacje międzyludzkie i deprecjonując utrwalone wzorce społeczne, do jakich należy instytucja małżeństwa, nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i przekracza dopuszczalne granice obyczajowości.

Jednocześnie, Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie elementów, które zawierają treści dyskryminujące i zarzut naruszenia art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy oddalił.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.