Uchwała Nr ZO 99/14 w sprawie odwołania od uchwały nr ZO 36/14 dotyczącej reklamy firmy Peugeot Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 99/14

z dnia 9 grudnia 2014 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie Odwołania od uchwały nr ZO 36/14

dotyczącej skargi o sygnaturze akt

K/05/14

 

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Igor Kaleński – przewodniczący,

2) Krystyna Jarosz – członek,

3) Małgorzata Ołdak – członek,

na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2014 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 15 kwietnia 2014 roku nr ZO 36/14 dotyczącego skargi o sygnaturze akt K/05/14, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżącą (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia oddalić Odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżącej od uchwały nr ZO 36/14 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/05/14.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 4 listopada 2014r., zgodnie z którym  podstawę  odwołania  mogą  stanowić  wyłącznie  nowe  fakty  i  dowody,  nieznane   zainteresowanej  stronie  w  dacie  podjęcia  przez  Zespół  Orzekający  uchwały,  o  której  mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt. 1. powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.

Biorąc również pod uwagę treść skargi, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione w niej informacje, nie są takimi faktami ani dowodami. Zespół Odwoławczy stwierdził, że polemika z uchwałą Zespołu Orzekającego nie może zostać uznana jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.