Uchwała Nr ZO 99/16 w sprawie reklamy firmy Ambra S.A.


Uchwała Nr ZO 99/16
z dnia 20 grudnia 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/96/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/96/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie Internetowej firmy Ambra S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normę art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/96/16.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa napoju alkoholowego Cydr Lubelski Miodowy zamieszczona na internetowym portalu społecznościowym przedstawiająca napój alkoholowy CYDR LUBELSKI MIODOWY i opatrzona hasłem: MIODZIO WYNIK!.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„miejsce emisji: Facebook – Fan Page Cydr Lubelski
produkt: Cydr Lubelski
opis reklamy: Post promujący produkt Cydr Lubelski Miodowy
Treść skargi: Proszę o pilne zajęcie się reklamą Cydru Lubelskiego na FB. Poprzez sformułowanie “Z Cydr Lubelski na pewno się uda” i pokazanie butelki cydru jako zawodnika na bieżni reklama ta sugeruje, że dzięki piciu alkoholu osiąga się lepsze wyniki sportowe. O ile mi wiadomo, ustawa antyalkoholowa zabrania łączenia napojów alkoholowych ze sprawnością fizyczną czy wywoływania skojarzeń z sukcesem zawodowym.
załącznik: 57b35042ef9b4-IMG_1560.PNG”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Ponadto, Arbiter-referent poinformował również o treści Art. 131 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U.2012.1356 z późn. zm.
1. Zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem że:
1) nie jest kierowana do małoletnich,
2) nie przedstawia osób małoletnich,
3) nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami,
4) nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych,
5) nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu,
6) nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób,
7) nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego,
8) nie wywołuje skojarzeń z:
a) atrakcyjnością seksualną,
b) relaksem lub wypoczynkiem,
c) nauką lub pracą,
d) sukcesem zawodowym lub życiowym.
2. Reklama i promocja piwa, o której mowa w ust. 1, nie może być prowadzona:
1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6:00 a 20:00, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy;
2) na kasetach wideo i innych nośnikach;
3) w prasie młodzieżowej i dziecięcej;
4) na okładkach dzienników i czasopism;
5) na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim;
6) przy udziale małoletnich.
3. Zabrania się reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego.
4. Zabrania się reklamy i promocji przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem.
5. Zabrania się informowania o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów muzycznych oraz innych imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napojów, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu, w jakikolwiek inny sposób niż poprzez umieszczanie wewnątrz dzienników i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, plakacie, produkcie lub tablicy informacyjnej związanej z określoną imprezą nazwy producenta lub dystrybutora oraz jego znaku towarowego, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Informowanie o sponsorowaniu może być prowadzone w radiu i telewizji pod warunkiem, iż będzie ograniczone wyłącznie do podania nazwy producenta lub dystrybutora napojów zawierających do 18% alkoholu lub jego znaku towarowego, a informacja ta nie będzie prezentowana w telewizji przez osobę fizyczną lub z wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej.
7. Zabrania się informowania o, innym niż określone w ust. 5, sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu oraz informowania o sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
8. Zakaz określony w ust. 1 dotyczy również wydawnictw promocyjno-reklamowych przekazywanych przez producentów, dystrybutorów lub handlowców napojów alkoholowych klientom detalicznym.
9. Zakazy określone w ust. 1-8 nie obejmują reklamy i promocji napojów alkoholowych prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
10. Zakazy określone w ust. 1-8 dotyczą osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które uczestniczą w prowadzeniu reklamy w charakterze zleceniodawcy albo zleceniobiorcy niezależnie od sposobu i formy jej prezentacji.
11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wielkość, treść, wzór i sposób umieszczania na reklamach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, napisów informujących o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletniemu, mając na względzie ograniczenie spożycia alkoholu oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród młodzieży.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W nawiązaniu do wpłynięcia skargi na reklamę marki Cydr Lubelski spółki Ambra S.A. pragniemy się do skargi ustosunkować i wyjaśnić cel jaki przyświecał naszym działaniom promocyjnym.

Post na fan page’u Cydru Lubelskiego “Z cydrem na pewno się uda” był skierowany do osób pełnoletnich i inspirowany kibicowaniem polskim sportowcom podczas zmagań na Igrzyskach Olimpijskich. Absolutnie nie było naszym celem wywoływanie skojarzeń, iż dzięki napojowi alkoholowemu osiągniemy większą sprawność fizyczną.
Z żalem i przykrością przyjęliśmy informację o skardze konsumenckiej, ponieważ w swoich codziennych działaniach dokładamy wszelkich starań, aby treści dotyczące marki Cydr Lubelski trafiały wyłącznie do pełnoletnich odbiorców i były właściwie oznakowane. Jako lider tworzącego się dopiero w Polsce rynku cydru przywiązujemy też dużą wagę do edukacji społeczeństwa na temat tego lekkiego napoju alkoholowego – rynkowej nowości, która jeszcze do zeszłego roku często budziła wśród konsumentów wątpliwości i pytania: „a co to takiego jest”.
Jako producent cydru współpracujemy więc z dziennikarzami mediów opiniotwórczych oraz organizacjami pozarządowymi takimi jak Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru. Jesteśmy współinicjatorami ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz polskiego cydru „Zacydrowani.pl”.
Nigdy naszym zamiarem nie było sugerowanie, iż dzięki piciu cydru czy innego alkoholu osiąga się lepsze wyniki sportowe. Post, którego dotyczy skarga, nawiązywał do kibicowania, a nie uprawiania sportu.

Przedstawiony przypadek przeanalizowaliśmy z należytą starannością. Zwróciło to naszą uwagę i pozwoliło lepiej zrozumieć wrażliwość konsumentów. W związku z tym w przyszłości tego typu działaniom będzie towarzyszyć jeszcze większa ostrożność i jednoznaczna, jeszcze wyraźniejsza atencja czy aby nasza publikacja nie może się nieodpowiednio skojarzyć. Zwrócimy też jeszcze większą uwagę na treści zamieszczane w osobistych komentarzach osób śledzących nasz profil i z większą uwagą będziemy je moderować.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że reklamowany produkt jest napojem alkoholowym oraz że w przedmiotowej reklamie przedstawiono znak towarowy, kształt graficzny/opakowanie które jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego i uznał, że przedmiotowa reklama narusza art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucany przez Skarżącą.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie była powadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.