Uchwała Nr ZO/99/19/39o w sprawie skargi na reklamę Medispirant

Uchwała Nr ZO/99/19/39o

z dnia 18 września 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/181/19 i  KER/183/19

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Puławska 39/77 
02-508 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Anna Gumkowska – przewodnicząca,

2) Beata Dziwulska – członek,

3) Maciej Korobacz – członek,

DO:

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

 Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 18 września 2019 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenia Wnioskodawców, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 2 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy telewizyjnej i radiowej produktu marki Medispirant prowadzonych przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamach norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy, zaskarżone  w powyższy sposób reklamy:

– były prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej;

– są zgodne z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie, których treść expressis verbis przytoczono w uzasadnieniu poniżej, zaś: oceniany przekaz reklamowy nie narusza dobrych obyczajów, a nadto dochowano w nim wymaganej w takich przypadkach należytej staranności. Zespół  przy tym uznał, że reklamy były prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie zawierają treści które mogłyby nadużywać zaufania odbiorców, wykorzystywać ich brak wiedzy lub wprowadzać odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazów reklamowych wskazanych powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucającym jej w szczególności:

KER/181/19

„opis reklamy: Mężczyzna w windzie sięga do przycisku i mówi, że to kiedyś było dla niego krępujące, ale teraz ma Medispirant. Pani wychodzi i opowiada o produkcie Medispirant, który blokuje pocenie na całej powierzchni skóry na 7 dni.

Treść skargi: Jest to reklama produktu, który poprzez swoje działanie opisane w reklamie może przyczynić się do zakłóceń pracy organizmu, w dalszej kolejności do poważnych schorzeń, nawet prowadzących do śmierci (takich jak nowotwory). Pocenie się jest naturalnym i niezbędnym dla organizmu człowieka procesem. Chłodzi organizm, umożliwia pozbywanie się produktów przemiany materii, pozbywanie się toksyn. Zablokowanie tego procesu (każda tabletka blokuje go na 7 dni) to spowodowanie, że te procesy chłodzenia i oczyszczania organizmu nie przebiegają prawidłowo. W efekcie organizm może się przegrzać (a to prowadzi np. do udarów) oraz zatrzymuje w sobie toksyny, które wydzielane są przez pot (a to powoduje wewnętrzne zatrucia, w dalszej konsekwencji torbiele, owrzodzenia, nowotwory). Uważam, że ten produkt powinien zostać zakazany, a firma ukarana za reklamowanie produktu niebezpiecznego dla zdrowia..” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

KER/183/19

„opis reklamy: Męski głos opisuje działanie Medispirantu porównując go do innych antyperspirantów.

Treść skargi: Reklama wprowadza w błąd – promuje blokowanie pocenia na 7 dni, co może przyczyniać się do powstawania chorób oraz nie komunikuje jasno i czytelnie, jaka jest formuła produktu (“stosuję go wieczorem raz na tydzień”).

Jest to reklama produktu, który poprzez swoje działanie opisane w reklamie może przyczynić się do zakłóceń pracy organizmu, w dalszej kolejności do poważnych schorzeń, nawet prowadzących do śmierci (takich jak nowotwory). Pocenie się jest naturalnym i niezbędnym dla organizmu człowieka procesem. Chłodzi organizm, umożliwia pozbywanie się produktów przemiany materii, pozbywanie się toksyn. Zablokowanie tego procesu (każda tabletka blokuje go na 7 dni) to spowodowanie, że te procesy chłodzenia i oczyszczania organizmu nie przebiegają prawidłowo. W efekcie organizm może się przegrzać (a to prowadzi np. do udarów) oraz zatrzymuje w sobie toksyny, które wydzielane są przez pot (a to powoduje wewnętrzne zatrucia, w dalszej konsekwencji torbiele, owrzodzenia, nowotwory)..” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Powyższe wnioski zostały złożone prawidłowo. Na podstawie pkt. 5 lit. d Regulaminu Rozpatrywania Skarg wnioski zostały rozpatrzone łącznie przez jeden Zespół.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wnioskach dotyczących reklamy telewizyjnej i radiowej, podniesiono naruszenie przez reklamy powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji poniższych norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,”

– „Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”

-„Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”

Reklamodawca nie wyraził woli uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy w oparciu o sformułowane w Kodeksie Etyki Reklamy powszechnie przyjęte zasady etyki i dobre praktyki rynkowe.

Zespół wziął pod uwagę odpowiedź Reklamodawcy, w której poinformowano m.in. o tym, że „Spółka nie uznaje jakichkolwiek kompetencji Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy ani żadnego z jego organów w zakresie orzekania w przedmiocie Spółki lub jej działań (w tym reklam)”.

Zespół wskazał, iż nie znajduje podstaw aby nie rozpatrywać zgłoszeń Wnioskodawców, w trybie o którym mowa w pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg.

Zespół uznał, iż oceniane reklamy były prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością  i nie naruszają dobrych obyczajów.

Zdaniem Zespołu reklamy nie zawierają treści które mogłyby nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak wiedzy lub wprowadzać w błąd co do właściwości reklamowanego produktu.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosków oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminurozpatrywaniaskarg, Zespół ocenił przedmiotowe reklamy, jak w osnowie niniejszej Uchwały.