Uchwała Nr ZO 101/18/53u w sprawie reklamy zewnętrznej marki Krosno Glass

Uchwała Nr ZO 101/18/53u
z dnia 22 sierpnia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/110/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Jarosław Sobolewski – członek,
3) Bohdan Pawłowicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/110/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej Krosno Glass S.A. z siedzibą w Krośnie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/110/18.

Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna szkła użytkowego marki Krosno.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklama prezentuje kobietę pijącą wino. Slogan «szkło z duszą» sugeruje, że picie alkoholu to oznaka duchowości. Reklama napojów alkoholowych zakazuje prezentowania picia alkoholu jako czegoś atrakcyjnego. Wydźwięk tej reklamy jest szczególnie oburzający, że jest na niej prezentowana kobieta. Alkohol jest przyczyną uzależnień, licznych chorób oraz deformacji i wad dzieci. Oburzające i niemoralne. Jako psycholog pracujący z osobami uzależnionymi i ich rodzinami domagam się usunięcia tej reklamy.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Działając w imieniu Krosno Glass S.A. z siedzibą w Krośnie (dalej jako: «Uczestnik»), jako jej pełnomocnik, z powołaniem na pełnomocnictwo załączone do niniejszego pisma, niniejszym oświadczam, co następuje:
— oświadczam, że Uczestnik zamierza działać w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy w charakterze strony i nie wyraża zgody na prowadzenie postępowania bez jego udziału;
— oświadczam, że kwestionuję w całości zasadność zgłoszonej skargi i wnoszę o jej oddalenie z uwagi na brak jakichkolwiek naruszeń norm etycznych lub powszechnie obowiązujących przepisów;
— wnoszę o doręczenie Uczestnikowi skanów akt sprawy (w szczególności korespondencji Skarżącego oraz zgromadzonych w sprawie pism i materiałów);
— wnoszę o zakreślenie Uczestnikowi terminu, nie krótszego jednak niż 7 dni, na przedstawienie stanowiska, zgłoszenie zarzutów oraz dalszych wniosków dowodowych – a to z uwagi na fakt, że w piśmie z dnia 12 lipca 2018 roku wezwano Uczestnika wyłącznie do zajęcia stanowiska odnośnie do udziału w postępowaniu;
— wnoszę o przeprowadzenie postępowania dowodowego:
a. z załączonych do niniejszego pisma dokumentów i wydruków, na okoliczność intencji Uczestnika w prowadzonej kampanii, treści kampanii reklamowej Uczestnika, uwzględnienia przez Uczestnika zasad uczciwej konkurencji oraz zasad odpowiedzialności społecznej w toku prowadzonych kampanii reklamowych, ze szczególnym uwzględnieniem obecnie prowadzonej kampanii pod nazwą «szkło z duszą»;
b. przesłuchania w charakterze świadka Pani (…) – wezwanie na adres Uczestnika – na okoliczność intencji Uczestnika w prowadzonej kampanii, treści kampanii reklamowej Uczestnika, uwzględnienia przez Uczestnika zasad uczciwej konkurencji oraz zasad odpowiedzialności społecznej w toku prowadzonych kampanii reklamowych, ze szczególnym uwzględnieniem obecnie prowadzonej kampanii pod nazwą «szkło z duszą», a nadto na okoliczność wskazania jaki płyn znajduje się na spornej fotografii;
c. przesłuchania w charakterze świadka Pana (…) – wezwanie na adres (…) – na okoliczność intencji Uczestnika w prowadzonej kampanii, treści kampanii reklamowej Uczestnika, uwzględnienia przez Uczestnika zasad uczciwej konkurencji oraz zasad odpowiedzialności społecznej w toku prowadzonych kampanii reklamowych, ze szczególnym uwzględnieniem obecnie prowadzonej kampanii pod nazwą «szkło z duszą», a nadto na okoliczność wskazania jaki płyn znajduje się na spornej fotografii;
d. przesłuchania w charakterze świadka Pana (…) – wezwanie na adres (…) – na okoliczność intencji Uczestnika w prowadzonej kampanii, treści kampanii reklamowej Uczestnika, uwzględnienia przez Uczestnika zasad uczciwej konkurencji oraz zasad odpowiedzialności społecznej w toku prowadzonych kampanii reklamowych, ze szczególnym uwzględnieniem obecnie prowadzonej kampanii pod nazwą «szkło z duszą», a nadto na okoliczność wskazania jaki płyn znajduje się na spornej fotografii.

UZASADNIENIE
I.
Pismem z dnia 12 lipca 2018 roku, doręczonym za pośrednictwem poczty elektronicznej tego samego dnia, Uczestnik zawiadomiony został o fakcie wniesienia przeciwko niemu skargi na reklamę «Szkło z duszą». W treści pisma, Związek Stowarzyszeń poinformował Uczestnika o możliwości przystąpienia do sprawy i czynnego w niej udziału.
Zdaniem Uczestnika, wniesiona skarga jest całkowicie pozbawiona jakichkolwiek podstaw. Z tego też względu, postępowanie wymaga czynnego udziału Uczestnika i kompleksowego przedstawienia jego stanowiska. Jednocześnie Uczestnik zastrzega, że rozważania przedstawione poniżej stanowią wyłącznie wstępne ustosunkowanie się do zarzutów skargi i zostaną szczegółowo rozwinięte w kolejnym piśmie. Z uwagi na fakt, że w piśmie Rady Reklamy z dnia 12 lipca 2018 roku nie zawarto zobowiązania ani informacji o konieczności ustosunkowania się do treści samej skargi, w ocenie Uczestnika zasadnym jest wyznaczenie mu dodatkowego terminu na szczegółowe ustosunkowanie się do treści skargi.

II.
Na kwestionowanej fotografii stanowiącej reklamę Uczestnika widoczna jest wyłącznie kobieta, trzymająca lampkę do napojów wypełnioną cieczą o ciemnym kolorze. Tę fotografię należy zatem poddać analizie.
Brak na billboardzie jakiegokolwiek elementu, który mógłby wskazywać na to, że w trzymanym przez kobietę naczyniu znajduje się alkohol (dla przykładu: na billboardzie nie znajduje się np. szklana butelka o kształcie przypominającym butelkę wina czy innego alkoholu, korek czy chociażby korkociąg, lampka nie jest logowana oznaczeniem sugerującym alkohol, kobieta nie znajduje się także w miejscu wskazującym na pub, bar, restaurację, itp.).
Truizmem jest także stwierdzenie, że tego rodzaju lampki znajdują zastosowanie nie tylko pożywania napojów alkoholowych a ciecz o «ciemnej» barwie – nie musi automatycznie wskazywać na zawartość alkoholu (vide: soki owocowe z czarnej porzeczki, czerwonych owoców, itd., napoje gazowane bezalkoholowe (np. coca-cola). Tak też było w przypadku tworzenia spornej reklamy – w fotografowanym naczyniu nie znajdował się alkohol.
Dowód:
– przesłuchanie świadków
Co więcej, zwrócić należy uwagę, że Uczestnik prowadzi także kampanię reklamową przy wykorzystaniu innych zdjęć, które jasno sugerują spożywanie w nich napojów innych niż alkoholowe.
Dowód:

III.
Przypomnieć także należy, że Uczestnik zajmuje się produkcją wyrobów szklanych do wykorzystania w gospodarstwie domowym. Nie osiąga zysków ze sprzedaży jakichkolwiek produktów spożywczych, w tym alkoholu. Nie jest zatem w interesie Uczestnika zachęcać konsumentów do nabywania i spożywania napojów alkoholowych. Oczywistym jest zatem, że reklama Uczestnika w żaden sposób nie zachęca nawet pośrednio konsumentów do nabywania napojów alkoholowych – byłoby to całkowicie nieuzasadnione ekonomicznie z perspektywy Uczestnika.
Podkreślić należy, że hasło reklamowe «szkło z duszą» nie odnosi się do rzekomo pozytywnych skutków picia alkoholu, a wyłącznie do zaprezentowania potencjalnemu konsumentowi zaangażowania Uczestnika w przygotowanie swoich wyrobów. Krosno Glass S.A. jest podmiotem, który od prawie 100 lat zajmuje się produkcją szkła, a wieloletnia tradycja jego działalności świadczy między innymi o głębokim zaangażowaniu Spółki i zatrudnionej w niej osób w jej ciągły rozwój i troskę o klienta. Powyższe potwierdza m. in. wypowiedź medialna Prezesa Zarządu Uczestnika – Pana Pawła Szymańskiego, udzielona przed wniesieniem skargi – jeszcze w lutym 2018 roku portalowi wirtualnemedia.pl: «Odnowiona marka pokazuje jak wiele serca wkładamy w nasze szklane wyroby. W działaniach komunikacyjnych zapoczątkowanych podczas targów Ambiente staramy się zobrazować rolę, jaką Krosno może spełnić w życiu naszych klientów – pokazujemy, że nasze szkło ma duszę.»
Dowód:
– wydruk ze strony internetowej wirlualnemedia.pl z lutego 2018 r. (link w aktach sprawy)
Przypomnieć także należy, że sformułowanie «szkło z duszą» jest nieodzownie związane z frazeologizmem «kłaść (wkładać, włożyć) w coś całą duszę». Zdanie to oznacza, «zaangażowanie się w coś bardzo mocno, robienie czegoś z ogromnym zaangażowaniem» i dokładnie taki wydźwięk przybrało stając się elementem hasła reklamowego Uczestnika.

IV.
Nie jest także prawdą, że prowadzone przez Uczestnika działania reklamowe nie są wykonywane w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Uczestnik korzysta z pomocy wyspecjalizowanych agencji reklamowych, które swoim wsparciem i doświadczeniem, zapewniają, żeby jego działalność marketingowa prowadzona była uważnie, z poszanowaniem dóbr osobistych i uczuć jej odbiorców.
Kwestie związane z poczuciem odpowiedzialności społecznej za prowadzoną kampanię należy, zdaniem Uczestnika, analizować każdorazowo z uwzględnieniem celu samej reklamy, intencji Uczestnika i racjonalnego odbiorcy reklamy. Zbyt rygorystyczna interpretacja subiektywnego pojęcia jakim jest «poczucie odpowiedzialności społecznej» doprowadzić mogłaby do daleko idących absurdalnych wniosków, zabraniających w praktyce reklamy naczyń (jako potencjalnie służących do spożywania alkoholu), samochodów (jako potencjalnie mogących spowodować wypadki) czy też np. noży kuchennych (jako potencjalnie mogących propagować przemoc fizyczną).
Nie sposób zagwarantować stały, jednolity odbiór hasła reklamowego u wszystkich potencjalnych odbiorców reklamy. Nie można jednak, przy dokonywaniu oceny hasła i samej kampanii pomijać intencji Uczestnika, które – jak wskazano powyżej – były od samego początku kampanii jasne i całkowicie oderwane od kwestii związanych ze spożyciem alkoholu. Nie ma także podstaw do tego, żeby Uczestnika obciążać odpowiedzialnością za odczucia jednej wyłącznie osoby, która reklamę interpretuje z całkowitym oderwaniem od faktycznej działalności prowadzonej przez reklamodawcę.

V.
Dokonując oceny produktów Uczestnika, z uwzględnieniem zasad doświadczenia życiowego, trudno jest całkowicie pominąć fakt, że mogą (choć nie muszą) one służyć do spożycia napojów alkoholowych. Idąc tokiem rozumowania zaprezentowanym w skardze, w istocie każda kampania reklamowa firmy zajmującej się dystrybucją naczyń szklanych powinna być zakazana jako prowadzona w poczuciu braku odpowiedzialności społecznej. Jednocześnie jednak kampanie szkła użytkowego (w tym lampek do napojów) prowadzone są szeroko w bardzo zbliżony sposób. Dla przykładu, poniżej wklejono fotografie reklamujące produkty dostępne w sieciach sklepów IKEA oraz DAJAR:

źródło: dajar.com

źródło: ikea.com

Powyższe fotografie potwierdzają oczywisty wniosek: nie jest możliwym reklama naczyń przeznaczonych do spożywania napojów (nawet pustych) bez uniknięcia jakichkolwiek skojarzeń dotyczących spożywania płynów, w tym napojów alkoholowych. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, z uwagi na różnorodność napojów alkoholowych i ich barw, w zasadzie każdy płyn znajdujący się w naczyniu mógłby zostać skojarzony z alkoholem, nawet jeśli w istocie nim nie jest. Nie budzi jednak żadnej wątpliwości, że istotą zarówno powyższych fotografii, jak i kwestionowanej reklamy Uczestnika jest prezentacja i zachęta do zakupu danego naczynia, a nie jego zawartości.

VI.
Na marginesie, wskazać należy, że ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zawiera dwie definicje związane z reklamą:
1) promocja napojów alkoholowych, która oznacza «publiczną degustację napojów alkoholowych, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych»;
2) reklama napojów alkoholowych – «publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych»;
W żadnym zatem wypadku reklama produktu Uczestnika – szklanych naczyń (w tym wypadku naczynia przeznaczone do spożywania napojów) nie może także zostać uznana ani za reklamę napojów alkoholowych – Uczestnik nie rozpowszechnia znaku towarowego alkoholu lub przedsiębiorcy produkującego napoje alkoholowe ani symbolu graficznego alkoholu lub przedsiębiorcy produkującego napoje alkoholowe – ani też nawet za promocję napojów alkoholowych – brak bowiem publicznej degustacji alkoholu, rozdawania rekwizytów lub zachęcania do nabywania napojów alkoholowych.
Zarzuty skargi dotyczące propagowania przez Uczestnika spożycia alkoholu są całkowicie nietrafione. Z wyżej wskazanych przyczyn, w ocenie Uczestnika, skarga powinna zostać oddalona z uwagi na brak jakichkolwiek naruszeń norm etycznych lub powszechnie obowiązujących przepisów.
Załączono:
– pełnomocnictwo wraz z wydrukiem z KRS;
– wydruk ze strony internetowej wirtualnemedia.pl;
– odpis niniejszego pisma wraz z załącznikami.” – pisownia oryginalna

Skarżony złożył również uzupełnienie odpowiedzi:

„Działając w imieniu Krosno Glass S.A. z siedzibą w Krośnie (dalej jako: «Uczestnik»), jako jej pełnomocnik, z powołaniem na pełnomocnictwo złożone w sprawie, niniejszym oświadczam, co następuje:
— w imieniu Uczestnika oświadczam, że postawione w treści skargi zarzuty należy uznać za całkowicie bezpodstawne i w pełni subiektywne, zaś treść billboardu, którego dotyczy niniejsze postępowanie nie narusza przepisów prawa ani norm wynikających z zasad etyki reklamy i z tego też względu wnoszę o oddalenie skargi.
— ponad wnioski zgłoszone w piśmie z dnia 23 lipca 2018 roku, wnoszę o przeprowadzenie postępowania dowodowego:
a. z załączonych do niniejszego pisma dokumentów i wydruków, na okoliczność intencji Uczestnika w prowadzonej kampanii, treści kampanii reklamowej Uczestnika, uwzględnienia przez Uczestnika zasad uczciwej konkurencji oraz zasad odpowiedzialności społecznej w toku prowadzonych kampanii reklamowych, ze szczególnym uwzględnieniem obecnie prowadzonej kampanii pod nazwą «szkło z duszą», odbioru społecznego reklamy i świadomości u przeciętnego odbiorcy co jest przedmiotem reklamy.

UZASADNIENIE
I.
W pierwszej kolejności, Uczestnik oświadcza, że podtrzymuje stanowisko oraz wszelkie wnioski zgłoszone w piśmie z dnia 23 lipca 2018 roku. Raz jeszcze podkreślić należy, że wniesiona skarga jest całkowicie pozbawiona jakichkolwiek podstaw. Zaskarżona reklama Uczestnika nie narusza żadnych norm etycznych czy prawnych.
Podstawowym prawem konsumenta jest prawo do informacji, a reklama ma prawo do obiektywnego wydobywania zalet reklamowanych produktów. Za reklamę wprowadzającą w błąd lub niezgodną z zasadami etyki nie może być uznany przekaz reklamowy sugestywny, polegający jedynie na stworzeniu pozytywnego wyobrażenia o reklamowanym towarze lub usłudze.
Reklama Uczestnika objęta zakresem skargi nie narusza powszechnie stosowanych praktyk ani norm etycznych. Treść reklamy opracowano w dobrej wierze, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a ocena dopuszczalności zawartych w reklamie oświadczeń winna opierać się na wadze dowodów wszystkich dostępnych badań, danych i informacji, w zależności od charakteru oświadczenia i aktualnej wiedzy ogólnej użytkowników końcowych. Kwestionowana reklama spełnia wyżej przytoczone kryteria i może być w pełni uprawnionym środkiem informowania konsumentów na temat tego, co jest dla nich korzystne.

II.
Na wstępie, przypomnieć należy, że Uczestnik zajmuje się produkcją wyrobów szklanych do wykorzystania w gospodarstwie domowym. Nie osiąga zysków ze sprzedaży jakichkolwiek produktów spożywczych, w tym alkoholu. Nie jest zatem w interesie Uczestnika zachęcać konsumentów do nabywania i spożywania napojów alkoholowych. Oczywistym jest zatem, że reklama Uczestnika w żaden sposób nie zachęca nawet pośrednio konsumentów do nabywania napojów alkoholowych – byłoby to całkowicie nieuzasadnione ekonomicznie z perspektywy Uczestnika.
Główny zarzut skargi ograniczyć można w zasadzie do stwierdzenia, że hasło reklamowe «szkło z duszą» odnosi się do pozytywnych skutków picia alkoholu i stanowi wyraz duchowości. Jest to jednak subiektywna interpretacja treści hasła i pozostaje całkowicie oderwana od intencji Uczestnika i zamierzonego celu reklamy.
W języku polskim funkcjonuje wiele frazeologizmów. Te konstrukcje językowe, ze względu na swój często przewrotny charakter, chętnie wykorzystywane są właśnie w różnych kampaniach reklamowych. Jednocześnie, przypomnieć należy, że frazeologizmy to utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów, których nie należy przekładać i interpretować dosłownie.
Takim też zabiegiem językowym posłużył się Uczestnik w swojej kampanii. W języku polskim utrwalone są co najmniej dwa sformułowania wykorzystujące słowo «dusza»:
— «wkładać w coś całą duszę» – które oznacza zaangażowanie;
— «przedmioty/rzeczy z duszą» – którym to sformułowaniem oznacza się przedmioty, które prezentują sobą niezwykłą wartość sentymentalną lub majątkową.
Jak już wskazano w poprzednim piśmie, a co powtórzyć należy obecnie: przyjęte hasło reklamowe ogranicza się wyłącznie do zaprezentowania potencjalnemu konsumentowi zaangażowania Uczestnika w przygotowanie swoich wyrobów i niezwykłego charakteru tychże produktów. Krosno Glass S.A. jest podmiotem, który od prawie 100 lat zajmuje się produkcją szkła, a wieloletnia tradycja jego działalności świadczy właśnie o głębokim zaangażowaniu Spółki i zatrudnionych w niej osób w jej ciągły rozwój i troskę o klienta.
Przypomnieć także należy, że wizytówką Uczestnika jest szkło formowane tradycyjną metodą ręczną, a znaczącą pozycję w ofercie handlowej finny stanowi również szkło stołowe formowane mechanicznie. To z uwagi na taką właśnie ofertę handlową, Uczestnik cieszy się cenioną pozycją na polskim i światowym rynku oraz jest darzony olbrzymim sentymentem przez konsumentów w kraju i za granicą. Nie sposób zatem zaprzeczyć, że to właśnie do produktów Uczestnika odnieść można sformułowanie «przedmioty z duszą».
Dowód:
– wydruk ze strony edupedia.pl – «całą duszą»
– wydruk ze strony cooka.pl – informacja o nowej marce i haśle.

Prowadzone przez Uczestnika działania reklamowe są wykonywane w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Uczestnik korzysta z pomocy wyspecjalizowanych agencji reklamowych, które swoim wsparciem i doświadczeniem, zapewniają, żeby jego działalność marketingowa prowadzona była uważnie, z poszanowaniem dóbr osobistych i uczuć jej odbiorców.
Oczywistym jest, że nie sposób zagwarantować stały, jednolity odbiór hasła reklamowego u wszystkich potencjalnych odbiorców reklamy. Nie można jednak, przy dokonywaniu oceny hasła i samej kampanii pomijać intencji Uczestnika, które – jak wskazano powyżej – byty od samego początku kampanii jasne i całkowicie oderwane od kwestii związanych ze spożyciem alkoholu.
Nie ma także podstaw do tego, żeby Uczestnika obciążać odpowiedzialnością za odczucia jednej wyłącznie osoby, która reklamę interpretuje z całkowitym oderwaniem od faktycznej działalności prowadzonej przez reklamodawcę i jego intencji.
Nie budzi, w ocenie Krosno Glass, wątpliwości, że u odbiorców – nawet odbierających reklamę w inny sposób niż zamierzony przez Uczestnika – oczywistym jest, że reklama stanowi promocję produktów marki Krosno, a nie alkoholu. Natomiast dalsza interpretacja Skarżącej stanowi wyłącznie dowolną interpretację tej treści opartą o własne doświadczenia zawodowe i osobiste. Wprawdzie Uczestnik nie podziela zarzutów wyrażonych przez Skarżącą, to jednak z całą stanowczością pragnie podkreślić, że dla Uczestnika ważny jest każdy pogląd, w tym także taki, który opiera się na większej wrażliwości na różnego rodzaju treści. Pamiętać jednak należy, że niemal każda ocena reklamy odwołująca się do klauzul generalnych i pojęć nieostrych musi ze swej istoty odnosić się do określonego zakresu ludzkiej wrażliwości, w tym społecznej, kulturowej i wychowawczej.
Uczestnik nie neguje zatem osobistej, wewnętrznej oceny dokonanej przez Skarżącą. Jednakże biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy w ocenie Uczestnika nie doszło do naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy.
Wskazać też należy, iż ani forma, ani treść reklamy nie jest skierowana do osób nieletnich. Zarówno treść postu, jak i grafika nie odbiegają od tych stosowanych w ogólnopolskiej kampanii reklamowej marki i nie zawierają zwrotów ani wizerunków, które byłyby szczególnie atrakcyjne dla osób małoletnich. Samo umieszczenie reklamy w miejscu ogólnodostępnym (tj. dostępnym również dla małoletnich) nie jest równoznaczne ze skierowaniem jej dla osób małoletnich.
Tym samym wszelkie zarzuty dotyczące braku odpowiedzialności społecznej za prowadzoną kampanię są całkowicie niesłuszne.

IV.
Na marginesie powyższego, jedynie z daleko posuniętej ostrożności, Uczestnik wskazuje, że wprawdzie w polskim porządku prawnym mamy do czynienia z całkowitym zakazem reklamy i promocji alkoholu, to jednak nie można rozumieć go rozszerzająco, w sposób, w jaki oczekuje tego Skarżąca. Zakaz ten statuuje art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którym zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa pod warunkiem spełnienia ustawowych, kryteriów. Jak już udowodniono w piśmie z 23 lipca 2018 roku, w analizowanym przypadku nie mamy do czynienia z reklamą ani promocja napojów alkoholowych.
Przypomnieć bowiem należy, że ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zawiera dwie definicje związane z reklamą:
1) promocja napojów alkoholowych, która oznacza «publiczną degustację napojów alkoholowych, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych»;
2) reklama napojów alkoholowych – «publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; (…)».
W żadnym zatem wypadku reklama produktu Uczestnika – szklanych naczyń (w tym wypadku naczynia przeznaczone do spożywania napojów) nie może także zostać uznana ani za reklamę napojów alkoholowych – Uczestnik nie rozpowszechnia znaku towarowego alkoholu lub przedsiębiorcy produkującego napoje alkoholowe ani symbolu graficznego alkoholu lub przedsiębiorcy produkującego napoje alkoholowe – ani też nawet za promocję napojów alkoholowych – brak bowiem publicznej degustacji alkoholu, rozdawania rekwizytów lub zachęcania do nabywania napojów alkoholowych.
Co więcej, w żadnym wypadku reklama Uczestnika nie może nawet zostać uznana za pośrednią reklamę napojów alkoholowych uregulowaną w art. 131 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym: «3. Zabrania się reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny łub opakowanie wykorzystuje podobieństwo łub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego.»
Oczywistym jest, że ani nazwa towarów, znak towarowy, kształt ani opakowanie nie wykorzystują ani nie są identyczne z oznaczeniem jakiegokolwiek napoju alkoholowego ani symbolem odnoszącym się do napoju alkoholowego. Wykładnia tego przepisu w sposób lansowany przez Skarżącą prowadziłby właśnie do omawianej w poprzednim piśmie niemożności reklamowania jakichkolwiek naczyń do spożywania napojów.
Krosno Glass S.A. dokłada najwyższych starań, aby reklamy jej produktów były pod każdym względem zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi zasadami komunikacji marketingowej, jak również Kodeksem Etyki Reklamy. Dlatego też, z przyczyn wskazanych powyżej i przytoczonych w piśmie z dnia 23 lipca 2018 roku, w ocenie Uczestnika, skarga powinna zostać oddalona z uwagi na brak jakichkolwiek naruszeń norm etycznych lub powszechnie obowiązujących przepisów.
Załączono:
– wydruki ze stron internetowych powołane w treści pisma
– odpis niniejszego pisma wraz z załącznikami.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający, nie dopatrzył się w reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanej przez Skarżącego.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że w przedmiotowej reklamie dochowano należytej staranności. Zespół Orzekający uznał również, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie zawiera treści sprzecznych z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.