Uchwała Nr ZO 56/17 w sprawie reklamy internetowej OBI

Uchwała Nr ZO 56/17
z dnia 14 września 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/61/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Maciej Korobacz – członek,

na posiedzeniu w dniu 14 września 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/61/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/61/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa artykułów dostępnych w sieci OBI.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Reklama przedstawia mężczyznę w roli nieudacznika, nieporadnie próbującego remontować łazienkę. Nieetyczne jest dyskryminujące mężczyzn sugerowanie, że świetnym pomysłem jest nagranie niepowodzeń partnera i wspólne z rodziną czy koleżankami publiczne wyśmiewanie mężczyzny. Możliwe, że sugerowane jest zamieszczenie upokarzającego nagrania w Internecie. Reklama jest seksistowska, narusza moją godność jako mężczyzny. Nieakceptowalne jest promowanie zachowań polegających na wspólnym upokarzaniu kogoś.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W nawiązaniu do skargi konsumenckiej, dotyczącej emisji reklamy firmy OBI pt. «Zmień swoją łazienkę na lepsze, płytki ścienne», chciałabym poinformować, że wymieniona reklama oparta jest na idei kreatywnej, pokazującej, że przygotowanie wymarzonego wnętrza nie zawsze przebiega idealnie, ale mimo napotkanych trudności, efekt końcowy wart jest wysiłku. Film ma charakter żartobliwy i humorystyczny. Pokazuje Kobietę filmującą mężczyznę przy remoncie, nie zaś jego nieporadność. Mężczyzna przy oglądaniu nie jest upokorzony, lecz dumny z efektu.
Dlatego trudno nam się odnieść do Art. 4, mówiącego między innymi o dyskryminacji. Uważamy, że nie został on naruszony. W żadnym wypadku nie można traktować przekazu reklamy, jako przekazu dosłownego, który miałby sprzyjać naruszaniu godności odbiorcy.
Nadmienię również, że wszystkie spoty telewizyjne przed ich ostateczną emisją zostały poddane badaniom konsumenckim, a respondenci prawidłowo odczytywali zamierzony efekt, że prace remontowe należy traktować z przymrużeniem oka. Tym samym uzyskały ocenę pozytywną.
Pragniemy podkreślić, że każdą opinię ze strony naszych odbiorców traktujemy niezwykle poważnie i intencją firmy nie jest wzbudzanie negatywnych skojarzeń poprzez wspomniany spot reklamowy. Dlatego chcielibyśmy poinformować, że firma OBI podjęła decyzję o zablokowaniu spotu, wobec którego wpłynęła skarga.
Żywimy nadzieję, że kolejne filmy reklamowe znajdą uznanie naszych odbiorców.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i uznał, że w przedmiotowej reklamie nie przekroczono dopuszczalnych granic obyczajowości.

Zespół Orzekający stwierdził, iż przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie dopatrzył się w reklamie dyskryminacji mężczyzn.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.